Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Způsob označování zmrazených zeleninových směsí

01. 08. 2016
 

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen "Nařízení") stanoví v čl. 22 pravidla pro uvádění údajů o množství složek. Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek:

  1. uvedena v názvu potraviny nebo ji spotřebitelé s tímto názvem obvykle spojují;
  2. v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním nebo
  3. důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu.

V případě, že je na obalu mražené zeleninové směsi užit obrázek všech přítomných druhů zeleniny, aniž by některý z nich byl zdůrazňován, neodůvodňuje tato skutečnost bez dalšího aplikaci čl. 22 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy povinnost uvedení údajů o množství jednotlivých složek a složení výrobku se deklaruje způsobem dle čl. 18 a odst. 4 přílohy VII Nařízení. Složky se uvedou v seznamu složek společně pod označení „zelenina“ s dovětkem „v různém poměru“, po němž bezprostředně následuje seznam přítomné zeleniny v pořadí podle celkové hmotnosti přítomné zeleniny. Užité obrazové vyjádření však zároveň nesmí být v rozporu s čl. 7 Nařízení např. tím, že by naznačovalo jiný podíl surovin než je skutečně v potravině přítomen.

Množství složky, která je uvedená v názvu nebo zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, případně se jedná o složku důležitou pro charakterizaci potraviny, je nutné uvést způsobem podle přílohy VIII Nařízení. Pokud by se tak např. jednalo o výrobek označený jako „zeleninová směs s brokolicí“, je nutné uvést údaj o množství brokolice. Pokud je na obalu zeleninové směsi např. brokolice obrazově zdůrazněna (je uvedeno pouze vyobrazení brokolice nebo jsou vyobrazeny všechny složky, ale brokolice je obrazově zdůrazněna – např. dominantní obrázek), je také nutné uvést údaj o množství brokolice.

Grafické znázornění není nutné u krájených zeleninových směsí omezovat pouze na vyobrazení krájené zeleniny. Lze použít obrázky celé, nepokrájené zeleniny, pakliže jsou dodrženy výše uvedená pravidla týkající se uvádění množství složky a dále pravidla vyplývající z čl. 7 nař. (EU) č. 1169/2011 (z celkového provedení obalu tak musí být např. naprosto zřejmé, že výrobek obsahuje krájenou zeleninu).

Hluboce zmrazená zelenina podle ustanovení § 12 vyhl. č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, není zpracovanou zeleninou. Na zmrazenou zeleninu se primárně vztahují požadavky vyhl. č. 366/2005 Sb. o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny. Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení hluboce zmrazených potravin jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Dále je v  § 4 odst. 2 této vyhlášky stanoven technologický požadavek na zmrazené potraviny, spočívající v tom, že suroviny používané pro výrobu hluboce zmrazených potravin musí splňovat požadavky stanovené dalšími prováděcími předpisy. Suroviny pro výrobu zmrazené zeleninové směsi musí tak např. splňovat přípustné odchylky od stanovených hmotnostních podílů jednotlivých složek zeleniny u zeleninových salátů a směsí, které jsou uvedeny v příloze č. 8 tabulce 2 vyhl. č. 157/2003 Sb.