Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2006

21. 08. 2007
 

V roce 2006 bylo SZPI odebráno v rámci monitoringu cizorodých látek celkem 2343 vzorků. Hygienickému limitu nevyhovělo 18 vzorků, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 0,77 % nevyhovujících (graf 1). Procento nevyhovujících vzorků v porovnání s rokem 2005 (0,6 % ) je srovnatelné. 

Ze závěrů kontrolní mise DG SANCO 7628/2005 vyplynulo pro ČR doporučení navýšit v roce 2006 počet vzorků na stanovení reziduí pesticidů v potravinách a zároveň rozšířit spektrum sledovaných účinných látek. V daném roce bylo odebráno o 300 – 350 vzorků více, než-li v letech předchozích (graf 2). Stejně tak se podařilo rozšířit spektrum sledovaných účinných látek a jejich metabolitů (tab. 2)

V rámci EU i nadále dochází ke sběru dat a zjišťování obsahů u kontaminujících látek, které prohlásil Vědecký výbor pro potraviny za látky se zvýšeným rizikem pro lidské zdraví. Záměrem Evropské komise je přezkoumání stávajících limitů nebo stanovení nových maximálních limitů v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví (jako např. kadmium, benzo(a)pyren, ethylkarbamát). Proto se SZPI v rámci pravidelného sledování cizorodých látek zaměřila nejen na kombinace komodita/analyt pro něž jsou právními předpisy limity stanoveny, ale i na kontaminaty, jejichž sledování  je požadováno Evropskou Komisí za účelem zavedení nových limitů, případně přehodnocení stávajících.

Graf 1: zjištěné nálezy kontaminujících láteck 2003-2006

tab. 1: Zjištěné nálezy v rámci monitoringu

Počet vzorků na stanovení reziduí pesticidů byl v roce 2006 v prorovnání s předchozími roky navýšen. V roce 2005 bylo odebráno 819 vzorků, u kterých bylo provedeno celkem 88 078 rozborů. Rozsah sledovaných pesticidů včetně metabolitů v roce 2005 byl 150. V roce 2006 bylo odebráno 1100 vzorků, u kterých bylo provedeno celkem 125 265 rozborů (tab. č. 2).

obr.2: Zjištěné nálezy rezidui pesticidů

tab. 2: Monitoring reziduí pesticidů 2004-2006


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)