Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2005

04. 04. 2006
 

2. Přehled zjištěných výsledků v roce 2005

Znění celé zprávy najdete v souboru dole.

V roce 2005 bylo SZPI odebráno v rámci monitoringu cizorodých látek celkem 1843 vzorků, u kterých bylo provedeno celkem 91 747 rozborů. Hygienickému limitu nevyhovělo 11 vzorků, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 0,6 % nevyhovujících. V porovnání s rokem 2004 (1,7 % nevyhovujících) je procento nevyhovujících vzorků výrazně nižší. Možnou příčinu nižšího procenta zjištěných nevyhovujících výrobků lze spatřovat v tom, že po vstupu České republiky se změnilo právní prostředí, kdy pro řadu kontaminantů nebyly stanoveny závazné limity. Limity uvedené v právních předpisech ČR se vztahují pouze na domácí produkci a komodity dovážené ze třetích zemí. V rámci EU v současné době dochází ke sběru dat a zjišťování obsahů u kontaminujících látek, které prohlásil Vědecký výbor pro potraviny za látky se zvýšeným rizikem pro lidské zdraví. Záměrem je přezkoumání stávajících limitů nebo stanovení nových maximálních limitů v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu byla SZPI nucena přehodnotit výběr a rozsah sledovaných analytů v rámci monitoringu cizorodých látek. Záměrem bylo pokrýt monitoringem CL kombinace kontaminant/potravina, pro něž jsou v Nařízení Komise č. 466/2001, v platném znění, stanoveny maximální limity a ověřit jejich dodržování. Zároveň provádět screening analytů, jejichž sledování je doporučeno Evropskou Komisí. Výsledkem bylo snížení celkového počtu odebraných vzorků v rámci monitoringu cizorodých látek v roce 2005 v porovnání s předchozími roky (graf 1).

Graf 1: Zjištěné nálezy kontaminujících látek v potravinách v letech 2003 - 2005

Graf 1: Zjištěné nálezy kontaminujících látek v potravinách v letech 2003 - 2005

Tabulka 1: Zjištěné nálezy v rámci monitoringu cizorodých látek v roce 2005

Typ stanovení 

n

pozit

%pozit

 N+ 

%N+

Kontaminanty 1024 464  45,3%  0,1%
Pesticidy  819  301  36,8% 10 1,2%
  - tuzemsko  278  74  26,6%  2 0,7%
  - EU 421 172 40,9%  1,0%
  - dovoz  120  55  45,1%   3,3%
n – počet vyšetření, N+ - počet nadlimitních nálezů, %N+ - podíl nadlimitních v %     

V případě reziduí pesticidů byly naopak počty vzorků navýšeny. V roce 2004 bylo v rámci monitoringu CL odebráno 762 vzorků, u kterých bylo provedeno celkem 70 409 rozborů. Počet sledovaných pesticidů (včetně jednotlivých metabolitů zahrnutých do definice pesticidů) byl v daném roce 145. V roce 2005 bylo odebráno 819 vzorků, u kterých bylo provedeno celkem 88 078 rozborů. Rozsah sledovaných pesticidů včetně metabolitů v roce 2005 byl 150.

Graf 2: Zjištěné nálezy reziduí pesticidů v rámci monitoringu CL v potravinách v letech 2003 - 2005

Graf 2: Zjištěné nálezy reziduí pesticidů v rámci monitoringu CL v potravinách v letech 2003 - 2005

Tabulka 2: Monitoring reziduí pesticidů v letech 2004 - 2005

 

2004

2005 

Celkový počet vzorků  762 819
Počet sledovaných pesticidů (včetně jednotlivých metabolitů zahrnutých do definice pesticidů)  145  150
Počet analýz  70 409  88 078
Počet vzorků s pozitivním nálezem 316  301
Počet vzorků s nadlimitním nálezem 

10