Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

 

2.2. Laboratorní činnost

V roce 2004 prováděla SZPI fyzikální, chemické, mikrobiologické, molekulárně-biochemické a senzorické rozbory zemědělských a potravinářských výrobků převážně ve vlastních laboratořích.

V případě speciálních stanovení, např. průkazu exogenní vody v burčácích, kontroly zdravotní nezávadnosti a falšování medu, kontroly ozářených potravin, monitorování radioaktivní kontaminace u potravin určených k přímé spotřebě na území ČR, nebo kontroly jednodruhových ovocných šťáv, byla navázána spolupráce s externími laboratořemi v České republice a v zahraničí.

Z českých laboratoří se jednalo o laboratoře Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Státního veterinárního ústavu v Jihlavě, v Olomouci a v Praze, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě a Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic nad Vltavou.

Ze zahraničních laboratoří byla navázána spolupráce např. s rakouskou laboratoří výzkumného centra Seiberdorf Research ve Vídni; německou laboratoří ústavu Institut für Honig-Analytik v Brémách, laboratoří WEJ/Eurofins v Hamburku a francouzskou laboratoří Eurofins v Nantes.

V září roku 2004 uzavřela SZPI smlouvu se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě, přičemž SZPI již v druhé polovině roku v rámci této dohody sledovala hladinu radioaktivní kontaminace u vzorků  vybraných komodit. Monitoring radioaktivní kontaminace bude pokračovat v plném rozsahu i v následujících letech.

V průběhu roku 2004 proběhl ve zkušebních laboratořích SZPI v Praze, Brně a Táboře mimořádný dozor Českého institutu pro akreditaci, v rámci kterého byly akreditovány podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 nově zavedené metody zkoušení. V laboratoři v Praze bylo doakreditováno 46 metod, v Brně 9 metod a v Táboře 3 metody. V laboratoři v Hradci Králové proběhla reakreditace z důvodu ukončení platnosti Osvědčení, během které byly doakreditovány také 3 nové metody zkoušení. Mezi nově zavedené a akreditované metody stanovení patří např. stanovení barviva Sudan v chilli výrobcích, stanovení obsahu masa v masných výrobcích, stanovení ovocného nebo zeleninového podílu v ovocných či zeleninových výrobcích, stanovení obsahu kakaového prášku v kakau a výrobcích z kakaa, stanovení odrůdové jednotnosti brambor pomocí polyakrylamidové elektroforézy a další.

V současné době má mikrobiologická laboratoř SZPI v Táboře akreditováno 30 metod, mikrobiologická laboratoř v Hradci Králové 38 metod. Od listopadu 2004 je laboratoř Inspektorátu v Praze držitelem Osvědčení o akreditaci, jehož předmětem je 559 fyzikálních, chemických, mikrobiologických a senzorických metod zkoušení. Laboratoř Inspektorátu SZPI v Brně získala Osvědčení o akreditaci 314 fyzikálních, chemických, mikrobiologických, molekulárně-biochemických a senzorických metod zkoušení.

Jako již každoročně, pořádala SZPI i v roce 2004 mezilaboratorní porovnávací zkoušky (systém MTZL). V roce 2004 se uskutečnilo 6 kol porovnávacích testů, kterého se zúčastnilo 66 laboratoří. Jednalo se o následující kola porovnávacích testů:

  1. stanovení aditivních látek ve víně – testu se zúčastnilo 40 laboratoří
  2. klasické metody zkoušení vína - testu se zúčastnilo 36 laboratoří
  3. stanovení nutričně významných látek - testu se zúčastnilo 8 laboratoří
  4. stanovení anorganických prvků kadmia, olova a rtuti v kakau – testu se zúčastnilo 17 laboratoří
  5. stanovení uretanu a metanolu v ovocném destilátu – testu se zúčastnilo 9 laboratoří
  6. kvantitativní stanovení koliformních bakterií při 37oC, Escherichia coli, koagulázopozitivních stafylokoků a Staphylococcus aureus v sójovém granulátu.

Laboratoře SZPI se pravidelně zúčastňují mezinárodních porovnávacích zkoušek - testování způsobilosti chemických a mikrobiologických laboratoří v souladu s požadavkem normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

V roce 2004 se fyzikálně chemické laboratoře inspektorátů SZPI v Praze a v Brně zúčastnily 23 testů v systému FAPAS (The Food Analysis Performance Assessment Scheme) pořádaných Central Science Laboratory (Velká Británie) a 4 testů v systému CHEK (Chemical and Quality Assurance) pořádaných Inspectorate for Health Protection and Veterinary Public Health (Nizozemí). Molekulárně-biochemická laboratoř Inspektorátu SZPI v Brně se zúčastnila jednoho testu v systému GeMMA (Genetically Modified Material Analysis Scheme) pořádaných Central Science Laboratory (Velká Británie).

Mikrobiologické laboratoře inspektorátů SZPI v Praze, v Brně, v Hradci Králové a v Táboře se zúčastnily 4 testů v systému FEPAS (The Food Evaluation Performance Assessment Scheme) pořádaných Central Science Laboratory (Velká Británie), 9 testů NFA pořádaných National Food Administration (Švédsko) a dvou testů v systému CHEK (Chemical and Quality Assurance, Nizozemí).