Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.1.7. Kontrola výroby

V roce 2004 bylo provedeno celkem 8 802 kontrol výrobců, při kterých bylo prověřeno 3 876 kontrolovaných osob. To představovalo 4 694 zkontrolovaných výrobních míst (provozoven), z nichž některé byly kontrolovány opakovaně. Z pohledu kontroly registrovaných výrobních míst, která v roce 2004 provozovala předmět své činnosti (6 283), jich bylo prověřeno 74,7 %. Z pohledu komodit proběhlo nejvíce kontrol v pekárnách, u výrobců cukrářských výrobků a u výrobců studené kuchyně.

Jedním ze základních cílů kontrol SZPI ve výrobě potravin v roce 2004 bylo posoudit dodržování požadavků příslušných právních předpisů, týkajících se především osobní a provozní hygieny, a to komplexní kontrolou provozovny výrobců potravin v rámci tzv. pasportizace. Inspektoři hodnotili v provozovnách celkem 70 znaků, jejichž úroveň pak rozhodla o zařazení provozovny do určité kategorie podle vyhodnocené míry rizika. Ve sledovaném období bylo posouzeno celkem 792 potravinářských provozoven, z nichž požadavkům bezezbytku vyhovělo 82 provozoven, tj. 10,4 %.

V  731 případě byl předmětem kontroly systém kritických bodů (SKB). 419 kontrolovaných provozoven mělo SKB zaveden bez zjištěných nedostatků (57,3 %), naopak 10 provozoven se zavedením SKB vůbec nezačalo (1,4%). Ostatní provozovny mají SKB na různém stupni rozpracován (41,3 %). Kontroly tak prokázaly, že v současnosti je úroveň zavedení SKB u výrobců potravin na relativně dobré úrovni.

Kromě kontrol u výrobců potravin v rámci pasportizace a zavedení SKB se inspekce v roce 2004 zaměřila rovněž na kontrolu splnění dalších požadavků právních předpisů. Jednalo se např. o odběry vzorků pro kontrolu zdravotní nezávadnosti a jakosti, či o kontrolu plnění opatření  apod.

2.1.8. Kontrola obchodu

Kontrola obchodu zahrnuje jednak kontrolu maloobchodní sítě (to je velkých prodejen obchodních řetězců i menších prodejen, včetně stánků) a  dále kontrolu  velkoobchodních skladů (to je míst, kde se soustřeďuje zboží ve velkých objemech před jeho distribucí dalším podnikatelům, do prodejen atd. ). V rámci kontrol obchodu bylo v maloobchodě uskutečněno 12 537 kontrol a ve velkoskladech 1 611 kontrol. Celkově bylo zjištěno 3 303 nevyhovujících vzorků.

Koncepce kontroly obchodu tradičně vychází z plánu ústředně řízených akcí, plánů jednotlivých inspektorátů a aktuální situace v průběhu roku. Dalším aspektem koncepce kontroly obchodu je přednostní zaměření na ty povinnosti, které mohou prodejci přímo ovlivnit. To představuje zdravotní nezávadnost v souvislosti s podmínkami skladování, dodržování teplotních režimů u chlazených a mrazených potravin, dodržování hygienických požadavků při prodeji, údaje uváděné při prodeji nebalených potravin a zabalených potravin, vybavení prodejen podle sortimentu prodávaného zboží, dodržování dat použitelnosti a minimální trvanlivosti atd.

Nedostatky, které evidentně nevzniknou jako důsledek nesprávného postupu prodejce, ale jsou způsobeny pochybením výrobce nebo dovozce (jako je třeba neodpovídající označení balených výrobků, některé typy porušení zdravotní nezávadnosti anebo případy falšovaných potravin), slouží především jako podněty k dořešení takových případů u výrobce nebo dovozce.

Z pohledu jednotlivých komodit byla kontrola v roce 2004 zaměřena nejvíce na čerstvé ovoce a zeleninu, maso, masné výrobky, mléčné výrobky, cukrářské výrobky, výrobky studené kuchyně, pekařské výrobky, víno, ale i další komodity, které jsou významné z hlediska spotřebního koše, popřípadě byl jiný důvod  věnovat jim zvýšenou kontrolní pozornost.

2.1.9. Podněty ke kontrole

SZPI ve své kontrolní činnosti zohledňuje také podněty od spotřebitelů, státních institucí, profesních organizací i sdělovacích prostředků.

V roce 2004 SZPI přijala celkem 1 668 podnětů, což je o 219 podnětů více než v roce 2003.  Výrazně vyšší počet oznámení pocházel přímo od spotřebitelů, což je důsledkem většího a stále rostoucího zájmu spotřebitelské veřejnosti o problematiku potravin, častější prezentace SZPI v médiích a na internetu a celkově rostoucí informovanosti veřejnosti. Menší část podnětů SZPI obdržela od orgánů ochrany veřejného zdraví, České obchodní inspekce, Státní veterinární správy a Policie ČR.

Předmětem podnětů ke kontrole byly nejčastěji neodpovídající jakost potravin, prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti a minimální trvanlivosti, také přelepování dat spotřeby na obalech, hygienické nedostatky v prodejnách, nevyhovující podmínky uchování a klamavě označené potraviny. Z hlediska komodit se podněty nejčastěji týkaly masa a masných výrobků, čerstvé zeleniny, ale také čerstvého ovoce, pekařských a mléčných výrobků a výrobků studené kuchyně. Často se objevovaly podněty ke kontrole kvality alkoholických nápojů (vína, lihoviny), v menší míře kvality nealkoholických nápojů. Méně často se oznámení týkala cukrářských výrobků, čokolád a cukrovinek, zpracovaného ovoce a zeleniny (jednalo se především o džemy a marmelády).

V roce 2004 bylo nejvíce podnětů podáno na prodej potravin v menších prodejnách, méně podnětů se týkalo prodeje potravin v supermarketech.

2.1.10. Opatření

Inspektor na základě výsledků provedené kontroly uloží opatření, která mají vést k odstranění případně zjištěného nevyhovujícího stavu. Jednou z forem opatření jsou zákazy výroby nebo uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků, jestliže bylo zjištěno, že nesplňují stanovené požadavky. Zákazy se mohou týkat rovněž používání obalů, přístrojů, zařízení a užívání prostor pro výrobu, jestliže u nich byly shledány nedostatky. V roce 2004 uložila SZPI celkem 11 133 zákazů, které představovaly částku 12 600 339 Kč (nejvíce v rámci komodit lihoviny, suché skořápkové plody a víno). 

Další formou opatření jsou pozastavení uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků při podezření, že jsou jiné než zdravotně nezávadné, uložení opatření k odstranění nedostatků, apod.

Další podrobnosti o uložených sankcích a opatřeních – viz kapitola 2.7. Činnost právní.