Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.1.5. Kontrola označování a jakosti potravin

Pod pojmem jakost rozumíme v této zprávě závazné nebo deklarované jakostní požadavky analytické a jakostní požadavky senzorické. Do skupiny jakostních požadavků analytických patří především fyzikální a chemické požadavky na jakost, jako jsou vlhkost, obsah popela, obsah tuku, obsah cukru, granulace, obsah příměsí atd. Pro jejich posouzení jsou obvykle nezbytné odpovídající laboratorní přístroje. V rámci kontroly jakostních analytických požadavků zjistila SZPI v roce 2004 celkem 676 nevyhovujících vzorků, nejvíce u vína (počet 176), brambor (130), masných výrobků (64), lihovin (59) a cukrářských výrobků (34). Senzorické (smyslové) hodnocení se provádí buďto přímo na místě kontroly nebo se vzorky dopravují ke kontrole do laboratoře. Do skupiny požadavků senzorických patří např. konzistence, struktura potraviny, její barva, chuť, vůně apod. V roce 2004 zjistila SZPI v rámci kontroly jakostních senzorických požadavků celkem 1 486 nevyhovujících vzorků, nejvíce u čerstvé zeleniny (počet 443), čerstvého ovoce (271), vína (249) a masa – masných výrobků (151). Kontrola označování zahrnuje kontrolu údajů uvedených na obalech potravin a výrobků, na vnějších obalech a dokumentech, které se k nim vztahují. Posuzuje se pravdivost údajů, tedy to, zda nedochází ke klamání spotřebitele (zda se nejedná o falšování), zda jsou uvedeny všechny povinné údaje a zda jsou uvedeny správně (zda je dodržen předepsaný způsob jejich uvádění). V kontrole označování je zahrnuta i kontrola dat použitelnosti a minimální trvanlivosti. V rámci kontroly označování zjistili inspektoři SZPI ve sledovaném období celkem 1 548 nevyhovujících vzorků, nejvíce u komodity čerstvá zelenina (počet 268) a čerstvé ovoce (200).

2.1.6. Kontroly tematické a mimořádné

Kontroly tematické jsou kontroly, které se většinou plánují s větším časovým předstihem před vlastní realizací. Jejich nosným prvkem je určité předem definované společné téma. Jsou řízeny ústředně metodickým pokynem. Jejich smyslem je přispět k řešení širší a složitější problematiky některých oblastí zdravotní nezávadnosti a jakosti. Uskutečňují se celorepublikově nebo cíleně jen v některých regionech.

Mimořádné kontroly jsou tematické kontroly, jejichž přesný obsah je stanoven až v průběhu roku a probíhající mimo plán ústředně řízených kontrol a mimo plány kontrol plánovaných inspektoráty.

Z tematických a mimořádných kontrol mohly být - vzhledem k rozsahu zprávy - vybrány jen některé. Výběr byl koncipován tak, aby byla prezentována šíře záběru kompetencí SZPI.

Kontrola dovozu potravin rostlinného původu ze třetích zemí v režimu předpisů ES

Jedním z prioritních úkolů SZPI po přistoupení České republiky k Evropským společenstvím je zajistit odpovídající ochranu jednotného evropského trhu, provádět účinnou kontrolu potravin neživočišného původu ze třetích zemí a přijmout nezbytná preventivní opatření u problematických skupin potravin.

SZPI vykonává dozor nad dovozem potravin rostlinného původu ze třetích zemí v úzké spolupráci s orgány celní správy. Kontrola dovozu je zaměřena zejména na rizikové komodity, které dle bezprostředně závazných předpisů ES podléhají zvláštnímu režimu dovozu a při vstupu musí být podrobeny systematické nebo namátkové kontrole.

Kontroly zdravotní nezávadnosti potravin jsou zaměřené zejména na stanovení obsahu aflatoxinů ve vybraných druzích suchých a skořápkových plodů (arašídy z Číny, pistácie z Iránu, lískové oříšky a fíky z Turecka). Předmětem pravidelné kontroly ze strany SZPI je také přítomnost barviv nepovolených pro použití v potravinářské výrobě ve výrobcích z chilli papriček.

V období od 1.5. do 31.12.2004 vydal Inspektorát SZPI v Praze Celnímu úřadu D5 v Rudné u Prahy, který je jediným vstupním místem schváleným pro dovoz rizikových skupin suchých a skořápkových plodů do ES na území ČR, závazné stanovisko k 233 zásilkám. Jednalo se o 132 zásilek arašídů z Číny, 87 zásilek lískových oříšků a fíků z Turecka a 14 zásilek pistácií z Iránu. Při kontrole dovozu bylo odebráno 115 vzorků suchých skořápkových plodů. Na základě výsledků laboratorního stanovení obsahu aflatoxinů bylo u 21 zásilek zamítnuto uvolnění do volného oběhu.

Z 21 zásilek nepropuštěných do volného oběhu bylo doposud re-exportováno 20 dodávek. Z 12 závadných zásilek pistácii z Iránu bylo 8 zásilek vyvezeno do Hongkongu, 2 do Ruska, 1 na Ukrajinu a 1 do přístavu Hamburk. Tři nevyhovující zásilky sušených fíků z Turecka byly vráceny zpět do země původu, 1 zásilka kontaminovaných sušených fíků byla re-exportována do Srbska a Černé Hory. Čtyři zdravotně závadné zásilky arašídů z Číny byly re-exportovány do Nizozemí.

SZPI, která je Národním kontaktním místem pro Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v rámci ES, informovala o zamítnutých zásilkách suchých skořápkových plodů ostatní členské státy a Evropskou komisi. Cílem uvedeného opatření je zabránit uvedení potravin nesplňujících zdravotní požadavky na obsah aflatoxinů na jednotný trh prostřednictvím vstupních míst na území jiných členských  států.

SZPI prověřuje při dovozu ze třetích zemí rovněž splnění kvalitativních parametrů. Jedná se zejména o certifikaci čerstvého ovoce a zeleniny prováděnou v souladu s příslušným nařízením.

Kontrola označování vybraných masných výrobků

V roce 2004 byly provedeny dvě ústředně řízené kontroly označování masných výrobků. Cílem kontrol bylo ověřit, zda vybrané masné výrobky (např. lovecký salám, špekáčky, dunajská klobása, poličan atd.), splňují požadavky na složení, smyslové požadavky, fyzikální a chemické znaky, což jim umožňuje, aby se tyto potraviny mohly  označovat svými názvy. Oproti minulým kontrolám byla v roce 2004 zařazena do ústředně řízené akce rovněž kontrola masových konzerv.

Celkem bylo v rámci obou kontrolních akcí na smyslové požadavky příslušné vyhlášky hodnoceno 616  masných výrobků. Z tohoto množství bylo jako nevyhovující hodnoceno 15 vzorků.  Požadavky na složení, fyzikální a chemické znaky byly hodnoceny u 64 vzorků masných výrobků, z nichž jako nevyhovující bylo hodnoceno 27 vzorků, t.j. 42 %. Jako konkrétní nedostatek byl v 8 případech zjištěn nižší obsah čisté svalové bílkoviny, v 5 případech neodpovídající aktivita vody, ve 14 případech byla zjištěna nedovolená přítomnost drůbeží svaloviny, ve 2 případech neodpovídal obsah tuku a ve 4 případech byl zjištěn nižší obsah masa.

Kontrola zdravotní nezávadnosti a falšování medů

Cílem kontrolní akce bylo zjistit, zda některé vzorky medů (především ze třetích zemí) neobsahovaly rezidua antibiotik a zda nebyly do medů uváděných v obchodní síti ČR přidávány sirupy na bázi škrobu, sacharozy, třtiny a kukuřice, čímž by docházelo ke klamání spotřebitele.

Objektem kontrolní akce byly medy  od tuzemských výrobců, výrobců ze zemí  EU a výrobců ze třetích zemí, které jsou uváděny do oběhu  v obchodní síti ČR.

Celkem bylo  odebráno a laboratorní analýze podrobeno 28 vzorků medů. Dále je uveden výčet konkrétních nevyhovujících znaků:

  • u 6 vzorků byl zjištěn vyšší obsah hydroxymetylfurfuralu, 
  • u 1 vzorku byla zjištěna jiná elektrolytická konduktivita, než je limit pro deklarovaný druh medu, který  výrobce označil na obale,
  • u 2 vzorků byla prokázána vyšší koncentrace zdánlivé sacharózy,
  • u 1 vzorku byla prokázána přítomnost reziduí antibiotik, 
  • u 1 vzorku byla prokázána přítomnost sulfonamidů,
  • u 1 vzorku bylo prokázáno falšování medu přídavkem škrobového sirupu nebo přídavkem cukru z C- 4 rostlin (třtina, kukuřice),
  • u 4 vzorků byla zjištěna neodpovídající hodnota enzymu diastázy.

Z celkového počtu 28 odebraných vzorků medů nevyhovělo 11 vzorků, to je 39,2 %. Výsledky ústředně řízené kontrolní  akce prokázaly, že jsou do oběhu v ČR uváděny medy obsahující nepovolená rezidua antibiotik a sulfonamidů. Rovněž bylo prokázáno, že někteří výrobci medu klamou spotřebitele tím, že do medů přidávají nepovolené látky (přídavek cukru z C-4 rostlin).

Kontrola označování potravin ošetřených ionizujícím zářením

Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda jsou potraviny po ošetření ionizujícím zářením následně řádně označeny a zda jsou ošetřovány pouze potraviny, u nichž to povolují právní předpisy. Takto zaměřená kontrola byla v roce 2004 realizována vůbec poprvé.

V rámci kontroly bylo odebráno k analýzám celkem 17 vzorků (koření, bylinné čaje a doplňky stravy), z nichž 12 bylo tuzemského původu, 3 byly z členských zemí EU a 2 z dovozu. Pouze jeden vzorek byl vyhodnocen jako nevyhovující, tzn. ošetřen ionizujícím zářením a neoznačen.

Ošetření potravin ionizujícím zářením je podle Vědeckého výboru pro potraviny v zájmu ochrany veřejného zdraví, protože může účinně nahradit např. použití fumigantů, a tím zamezit vzniku reziduí v případě kontaminace škodlivými organismy převážně u sušených aromatických bylin, koření a zeleninových ochucovacích přípravků.

Klasa

Od roku 2003 kontroluje SZPI, ve smyslu schválených pravidel, dodržování podmínek stanovených pro značku KLASA u potravin oceněných touto národní značkou. To zahrnuje jak požadavky stanovené platnými právními předpisy, tak požadavky stanovené nad rámec předpisů. Tyto kontroly provádí SZPI u všech výrobců potravin, včetně potravin živočišného původu.

Do konce roku 2004 obdrželo na některé své výrobky ocenění KLASA asi 100 výrobců. Oceněno touto značkou bylo celkem 608 různých potravin.

V roce 2004 uskutečnila SZPI 57 kontrol dodržování podmínek stanovených pro udělování značky KLASA a zkontrolovala 40 výrobců a jejich 138 výrobků; z toho bylo 19 výrobců (88 výrobků) potravin živočišného původu a 21 výrobců (50 výrobků) potravin jiných než živočišného původu. Kontrolou bylo zjištěno 6 nevyhovujících vzorků. Tyto údaje zahrnují i kontroly dosud probíhající, k  31.12.2004 neuzavřené.

Národní značku spravuje Odbor pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který SZPI informuje o výsledcích kontrol.

Spolupráce SZPI a SZIF

Dne 16.3.2004 byla uzavřena mezi zástupci SZPI a SZIF „Rámcová smlouva o spolupráci“, která se mimo jiných komodit týká i spolupráce při provádění kontrol jakosti surovin dodaných ke zpracování a následně hotových výrobků vyrobených z těchto surovin. Objektem kontrol jsou organizace producentů (sdružení organizací producentů), které chtějí využít systém podpor v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny.

Celkem byly v roce 2004 provedeny 4 kontroly jakosti surovin a odebrány 2 vzorky hotového výrobku - rajčatového koncentrátu. Kontrolované vzorky vyhověly hodnotám požadovaným příslušným Nařízením Komise (ES).

Kontrola pražené mleté kávy se zaměřením na odhalení falšování

Kontrola byla zaměřena především na detekci „falšování“ mletých pražených káv, a to pomocí stanovení jednotlivých vybraných cukrů (glukózy, fruktózy, xylózy a mannitolu), jejichž obsah je pro 100% kávu charakteristický. Hodnoceny byly i další závazně stanovené znaky. Celkem bylo hodnoceno 14 vzorků, přičemž bylo zjištěno 7 nevyhovujících, z nichž však pouze 1 byl „falšovaný“. U zbylých 6 nevyhovujících vzorků byly zjištěny nesprávně uvedené, popřípadě chybějící požadované údaje (5 případů) a nedodržení smyslových požadavků (1 případ).

Kontrola obsahu exogenní vody v burčáku a v mladém víně

V období měsíců říjen až listopad proběhla kontrola u výrobců vína na obsah exogenní vody v burčáku a v mladém víně. Uskutečnila se v působnosti inspektorátů SZPI v Brně, Ústí nad Labem, Táboře a Praze. Celkem bylo odebráno 25 kontrolních vzorků, které byly odeslány k rozborům do laboratoře v Seibersdorfu (Rakousko), kde byl stanovován na základě měření izotopů 18O u burčáku, hroznové šťávy a vody přídavek exogenní vody. Nepovolený přídavek exogenní vody byl zjištěn u 1 kontrolovaného vzorku.

Kontrola řezaných květin

Nově po vstupu ČR do EU vykonává SZPI kontrolu čerstvých řezaných květin, čerstvé okrasné zeleně a květinových cibulí a hlíz. Stěžejními předpisy EU pro kontrolu jakosti a označování uvedených komodit jsou odpovídající nařízení  stanovující normy jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň, pro květinové cibule a hlízy a nařízení o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty.

Inspektoři SZPI provedli v roce 2004 celkem 28 kontrol u dovozců a ve velkoobchodních skladech, jejichž cílem bylo provést rekognoskaci terénu, obecně seznámit kontrolované osoby s novou činností SZPI v souvislosti s kontrolou květin a informovat je o příslušných nařízeních EU, aby kontrolované osoby měly možnost s těmito informacemi dále pracovat.

Kontrola odrůdové jednotnosti konzumních brambor

Cílem kontroly, která byla provedena v období od 13.5. do 31.5.2004, bylo prověřit dodržování požadavků na odrůdovou jednotnost konzumních brambor u kontrolovaných osob provádějících maloobchodní prodej. Kontrolovány byly  brambory tuzemské výroby, ze členských zemí EU a třetích zemí.

Rozbory byly prováděny v laboratoři Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, která má požadovanou akreditaci pro dané laboratorní  metody. Během této kontroly bylo prověřeno celkem 40 šarží konzumních brambor o celkové hmotnosti 7 388 kg. Požadavkům právního předpisu nevyhověly celkem 2 šarže, tj. 2,5 % o hmotnosti 804 kg, obě šarže pocházely z České republiky.

Vyšší zastoupení hlíz cizí odrůdy, než stanovuje pro tuzemské brambory příslušná vyhláška, bylo zjištěno i u dalších dvou šarží – z Řecka a z Nizozemí. Další kontrola odrůdové jednotnosti konzumních brambor byla provedena v podzimním termínu. Tato kontrola nebyla k 31.12.2004 uzavřena, neboť zatím nebyly známy výsledky rozborů.

Průkaz lepku v potravinách

Cílem kontrolní akce byla kontrola zdravotní nezávadnosti, kontrola zaměřená na odhalení případného klamání spotřebitelů ve vztahu k obsahu lepku (gliadinu) a kontrola označování.

Kontroly se zúčastnily všechny inspektoráty SZPI. Předmětem kontroly byl obsah lepku v potravinách u širokého spektra komodit (např. cukrovinky, káva, čaj, dehydratované výrobky aj.). Výběr analyzovaných komodit a jednotlivých skupin výrobků byl uskutečněn na základě spolupráce SZPI s řadou občanských sdružení zabývajících se celiakií (např. Klubem celiakie Brno). V průběhu kontrolní akce (srpen až říjen) bylo odebráno celkem 21 vzorků u 8 kontrolovaných osob. Z celkového množství zkontrolovaných potravin byly 3 vzorky zahraniční výroby a 18 vzorků tuzemské výroby. U žádného z kontrolovaných výrobků nebyl zjištěn obsah gliadinu překračující stanovenou hranici. Všechny analyzované vzorky tak vyhověly požadavkům právních předpisů ve vztahu k povinnosti uvádět upozornění na přítomnost lepku v potravinách, kde se jeho přítomnost nepředpokládá, přičemž neuvedení tohoto údaje by mohlo znamenat zdravotní riziko pro osoby trpící celiakií.

Kontrola jednodnodruhových ovocných šťáv, nektarů a nápojů se zaměřením na ověření ovocného podílu

Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda obsah ovocné složky u jednodruhových ovocných šťáv, nektarů a nápojů odpovídá údajům deklarovaným na obale určeném pro spotřebitele.

V porovnání s předchozími kontrolami SZPI bylo v roce 2004 prověřeno širší spektrum výrobků. Nově byly zahrnuty také nektary a ovocné nápoje, kontrola byla rozšířena o více druhů ovoce. Obsah ovocné složky byl stanoven na základě posouzení markerů charakteristických pro daný druh ovoce.

Celkem bylo zkontrolováno 21 vzorků jednodruhových ovocných šťáv, nektarů a nápojů, jednalo se o 13 tuzemských a 8 zahraničních výrobků (po jednom výrobku z Rakouska, Polska a Itálie, 2 z Německa a 3 z Maďarska). V rámci kontroly bylo odebráno 8 vzorků ovocných nektarů, 7 vzorků ovocných šťáv a 6 vzorků ovocných nápojů.

Z hodnocených výrobků byl jako nevyhovující posouzen pouze 1 ovocný nápoj tuzemské výroby. Jednalo se o jablečný nápoj, u kterého byly zjištěny nedostatky v označování.

Mimořádná kontrola plnění požadavků na jakost ovoce a zeleniny

Základním cílem bylo zjistit aktuální stav vybraných komodit - mrkve, zelí, květáku a jablek bez ohledu na zemi původu produktů.
Kontroly byly prováděny ve všech regionech ČR. Celkem bylo  zkontrolováno 618 šarží uvedených komodit ve 43  velkoobchodech  a 46 maloobchodech, především supermarketech. Převážná část zkontrolovaných komodit byla tuzemského původu. Porušení požadavků na jakost bylo zjištěno celkem v 11 případech, kdy  byly vystaveny zákazy uvádění do oběhu.

Zjištěné vady a nedostatky byly ve většině případů v důsledku dlouhodobého a nevhodného skladování a nebylo možné je u dovozových produktů jednoznačně označit jako vady vzniklé již v zemi původu. Výsledky kontrol nepotvrdily informace z tisku o dovozu nekvalitního zboží např. z Polska.