Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2. Výsledky činnosti inspekce

2.1. Kontrolní činnost

2.1.1. Zaměření kontroly v roce  2004

Činnost SZPI vychází z kompetencí stanovených platnými právními předpisy. SZPI kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské výrobky, mydlářské a saponátové výrobky a tabákové výrobky. Tyto kompetence se vztahují na jejich výrobu, skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu). Základní osnovu koncepce kontrolní činnosti SZPI v průběhu roku tvoří plán ústředně řízených akcí a plány jednotlivých inspektorátů. K tomu je třeba připočítat kontroly uskutečněné na základě aktuálních podnětů.

Trvalou prioritou kontroly je bezpečnost potravin, tedy jejich zdravotní nezávadnost a jakost s ohledem na odhalení falšování. Odpovídající pozornost je věnována rovněž všem ostatním závazným ustanovením právních předpisů, jako jsou požadavky na hygienu, označování, vedení dokumentace, skladování potravin, podmínky prodeje, atd.

Jedním z hlavních úkolů SZPI po přistoupení ČR k EU 1.5.2004 je zajistit odpovídající ochranu jednotného evropského trhu, provádět účinnou kontrolu potravin neživočišného původu ze třetích zemí a přijmout nezbytná preventivní opatření u problematických skupin potravin (pistácií, burských oříšků, lískových ořechů a dalších komodit). Dnem vstupu do EU proběhlo díky důkladné přípravě v předchozích letech plnohodnotné napojení ČR do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Nově v roce 2004 započala SZPI s kontrolou řezaných květin a potravin ošetřených ionizujícím zářením. Probíhaly rovněž kontroly dle „Rámcové smlouvy o spolupráci“ mezi SZPI a SZIF (kontroly jakosti surovin dodaných ke zpracování a následně hotových výrobků vyrobených z těchto surovin) a kontroly údajů o zásobách některých potravinářských komodit. Významnou oblastí kontrolní činnosti byla oblast vína a vinařských produktů. Součástí systematické kontroly bylo hodnocení a zatříďování vín, včetně odběru vzorků a kompletního administrování celého procesu.

SZPI uskutečňuje v podstatné míře kontrolu jako tzv. kontrolu cílenou, to znamená kontrolu zaměřenou tam, kde je možné s větší či menší pravděpodobností nedostatky očekávat. Dalšími kontrolami jsou monitorování, průběžné sledování, či kontroly preventivní. Ty zajišťují kontinuitu kontrolní činnosti i v ostatních oblastech, které se jeví jako neproblematické, nebo o kterých je třeba získat informace a zajistit tam režim pravidelných inspekcí.
Z tohoto důvodu údaje v této zprávě nejsou a nemohou být ukazatelem obecné úrovně jakosti potravin nabízených spotřebiteli na trhu nebo ukazatelem obecné úrovně stavu ve výrobě a při prodeji. Podávají pouze stručnou informaci o aktuálních přístupech SZPI jako dozorového orgánu ke kontrole potravin  a o trendech v oblasti kontroly.

2.1.2. Celkové přehledy výsledků kontroly

V roce 2004 uskutečnili inspektoři SZPI celkem 23 076 jednotlivých kontrol. Z uvedeného počtu bylo 12 537 kontrol provedeno v maloobchodní síti, 8 802 kontrol ve výrobě, 1 611 kontrol ve velkoskladech a 126 kontrol na ostatních místech. Ve sledovaném období bylo zjištěno celkem 4 310 nevyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků. Z uvedeného počtu bylo 2 971 vzorků tuzemského původu a 1 339 vzorků z dovozu.

Z pohledu místa kontroly byly počty nevyhovujících vzorků následující: v maloobchodní síti 3095, ve výrobě 974, ve velkoobchodě 208 a na ostatních místech 33 nevyhovujících vzorků. Z hlediska druhu rozboru byly zjištěny následující počty nevyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků:

  • kontrola mikrobiologických požadavků - 917
  • kontrola cizorodých látek - 195
  • kontrola označování - 1 548
  • kontrola jakostních analytických požadavků - 676
  • kontrola jakostních senzorických požadavků - 1 486

Z výsledků je patrné, že některé vzorky nevyhověly současně při více rozborech. Z pohledu jednotlivých komodit pak byly nejvyšší počty nevyhovujících vzorků zjištěny u čerstvé zeleniny (počet 649), čerstvého ovoce (469), cukrářských výrobků - těst (455), masa - masných výrobků (386), vína (354) a výrobků studené kuchyně (321).

Poměrně vysoké počty nevyhovujících vzorků v rámci těchto komodit vůči ostatním komoditám jsou zapříčiněny tím, že byly z nejrůznějších důvodů kontrolovány častěji než komodity ostatní a tedy nejsou důkazem obecně vyššího podílu nevyhovujících vzorků (tedy „horších“ kontrolních výsledků) v porovnání s ostatními komoditami.