Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

7. Závěr

Rok 2004 byl pro Českou republiku, a tedy i pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, mimořádně významný. I když se SZPI připravovala na změny, související s přistoupením k Evropským společenstvím průběžně již v předchozím období,  znamenal rok 2004 pro inspekci a jeho zaměstnance mimořádné pracovní nasazení a úsilí. Hlavní prioritou činnosti SZPI  bylo v průběhu prvních čtyř měsíců roku 2004  „doladění“ všech mechanismů potřebných k hladkém přechodu do EU. Od 1.května se základním úkolem inspekce stalo zajištění odpovídající ochrany jednotného evropského trhu, a to především účinnou kontrolou potravin neživočišného původu pocházejících ze třetích zemí a přijetím preventivních opatření daných Evropskou komisí pro vybrané problematické skupiny potravin.

Dnem vstupu ČR do EU se SZPI stala plnohodnotným a funkčním Národním kontaktním místem Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) pro Českou republiku. 

Inspekci přibyly některé kompetence v nových oblastech - SZPI započala s kontrolou řezaných květin a ozářených potravin. Na základě rámcové smlouvy o spolupráci se SZIF inspekce kontrolovala také údaje ohlašující zásoby některých komodit a jakost surovin dodaných ke zpracování a produktů, které z nich byly vyrobeny. Významnou oblastí kontroly bylo víno a vinařské produkty.

SZPI pokračovala i v průběžných cílených a plánovaných kontrolách potravin v celém jejich řetězci uvádění do oběhu. Byly tak sledovány vybrané komodity z hlediska jejich bezpečnosti, tedy jejich zdravotní nezávadnosti a předepsané jakosti, správného označování a skladovacích a dalších stanovených podmínek. Průběžně bylo monitorováno dodržování mikrobiologických požadavků a požadavků týkajících se obsahu cizorodých látek v potravinách. SZPI se zabývala také kontrolou potravin klamavě označených („falšovaných“) a kontrolou dodržování  ostatních závazných požadavků, stanovených  pro uvádění potravin do oběhu. Pozornost byla věnována také ochraně práv duševního vlastnictví tam, kde to  právní předpisy předepisují.

V průběhu roku 2004 bylo provedeno celkem 23 076 jednotlivých kontrol, z toho 12 537 v maloobchodní síti, 8 802 ve výrobě, 1 611 ve velkoskladech a 126 na ostatních místech. Inspekce v tomto období zjistila celkem 4 310 nevyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků, z nichž 2 971 bylo tuzemského původu a 1 339 pocházelo z dovozu.

Také v průběhu roku 2004 úspěšně pokračovala činnost v oblasti mezinárodních aktivit. Experti SZPI se aktivně podíleli na legislativní činnosti na evropské úrovni. Do pracovních orgánů EU bylo do konce roku 2004 jmenováno 22 odborníků, kteří se v pozici gestorů nebo spolugestorů za danou problematiku podíleli na jednáních za ČR.

Během roku 2004 proběhly v ČR dvě mise FVO, které se týkaly SZPI. Z jejich závěrů vyplynulo, že ČR má dobře určenou strukturu kompetentních orgánů zodpovědných za kontrolu dovozu potravin rostlinného původu ze třetích zemí, jasné dovozní postupy a dobré komunikační kanály.

V roce 2004 pokračovaly práce na projektu Phare „Posílení politiky bezpečnosti potravin“, který byl zahájen v dubnu předchozího roku a bude ukončen v roce 2005. Zaměstnanci SZPI se zapojili i do dalších mezinárodních projektů, školení a stáží a účastnili se celé řady konferencí a seminářů.

Inspekce zintenzívnila v průběhu roku svou činnost též v oblasti komunikace s veřejností. V souvislosti s přistoupením ČR do EU aktualizovala své webové stránky a pokračovala ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi. V průběhu roku byla dále rozvíjená vnitřní  komunikace v rámci úřadu a začal pravidelně vycházet interní elektronický měsíčník pro zaměstnance.