Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

6. Zpráva o hospodaření

Příjmy

SZPI dostala pro rok 2004 úkol naplnit závazný ukazatel příjmů ve výši 3 968 tis. Kč. Tato výše vycházela ze skutečnosti roku 2003, kde SZPI dosáhla vyšších příjmů z prodeje hmotného majetku (např. prodej laboratorního zařízení). Protože se během roku 2004  nedařilo ukazatel příjmů ve stanovené výši plnit, požádala SZPI o snížení ukazatele příjmů o 1 000 tis. Kč. Po provedení této  úpravy se podařilo splnit závazný ukazatel příjmů na 101,45%. Největší příjmovou položku tvořily příjmy z provedených rozborů ve výši 1 166 tis. Kč.

Běžné výdaje

SZPI  pracovala během roku 2004 s rozpočtem běžných výdajů zvýšeným o 7 083 tis. Kč, které byly určeny na kontrolní činnost dovozů ze třetích zemí, zahraniční a tuzemské cestovné, zajištění rozborů mimo SZPI a informační a komunikační technologie. Dále byly tyto mimořádné výdaje určeny na budování celostátní radiační monitorovací sítě, akreditaci některých laboratorních metod a na nákup laboratorních potřeb.

Největší výdajovou položku běžných výdajů SZPI představují výdaje na platy zaměstnanců. Limit na tuto položku činil 113 332 tis. Kč.

Největší položkou ostatních osobních výdajů byly dohody o pracovní činnosti, na které bylo naplánováno čerpání ve výši  600 tis. Kč. Vyčerpáno však bylo pouze 419 tis. Kč (oproti loňské částce 519 tis. Kč). Důvodem tohoto nižšího čerpání je posun sklizně vinné révy z důvodu klimatických podmínek, a tím pokles žádostí o ověření cukernatosti hroznů.
Účelové a ostatní věcné výdaje

Největší položku představují výdaje na informační a komunikační technologie, které v roce 2004 dosáhly výše 9 862 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Prostředky ve výši 26 966 tis.Kč byly určeny na nákup laboratorního zařízení pro kontrolu ozářených potravin, realizaci odborného informačního systému „Víno“, ekonomického informačního systému a nákup výpočetní techniky.

Dalších 5 000 tis. Kč. bylo určeno na obnovu osobních služebních vozidel, nákup laboratorních přístrojů a zařízení. Na nákup laboratorního přístroje určeného na analýzu anabolik byly systémové dotace dále navýšeny o 600 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nákup tohoto zařízení bude realizován až v roce 2005, byly prostředky převedeny do rezervního fondu.

Plánované čerpání kapitálových výdajů na rok 2004 ve výši 32 566 tis. Kč bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 34 560 tis. Kč, tj. na 106,12%. Důvodem překročení je čerpání prostředků rezervního fondu z roku 2003. Prostředky rezervního fondu byly požity na nákup výpočetní techniky, na nákup pozemku Inspektorátu v Hradci Králové a na projektovou dokumentaci k rekonstrukci osobního výtahu inspektorátu v Brně.

Mimorozpočtové zdroje

V roce 2004 SZPI  překročila závazný ukazatel účelových a ostatních běžných výdajů o přijatá plnění za pojistné události ve výši 72 373,- Kč.