Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

5. Oblast lidských zdrojů

5.1. Interní komunikace

Při realizaci projektů interní komunikace vychází SZPI z přesvědčení, že lidské zdroje jsou tím nejcennějším, čím úřad disponuje. Proto interní komunikace v roce 2004 vycházela z potřeb samotných zaměstnanců, které byly zjišťovány v roce 2003 prostřednictvím ankety. Projekty v rámci interní komunikace tak byly „jen“ realizací přání samotných zaměstnanců.

Interní časopis

30D61F2D-0396-4DE3-A966-B940785ABB19.jpg V roce 2004 začal vycházet interní ZPRAVODAJ SZPI, který se stal novou platformou pro tok  neformálních informací napříč celým úřadem. Zpravodaj dostal elektronickou podobu a byl distribuován na jednotlivé inspektoráty. Na jeho obsahové náplni se podílela redakční rada složená ze zástupců všech inspektorátů. Rada je koordinována Oddělením pro vnitřní a vnější komunikaci (OVVK), které ZPRAVODAJI SZPI dává konečnou podobu. Postupem času do „Zpravodaje“ přispívají nejen členové redakční rady, ale stále častěji i ostatní zaměstnanci.

Společné setkání zaměstnanců – Seč 2004

Rovněž setkání zaměstnanců se uskutečnilo na základě přání jich samotných.  Nešlo o setkání jen pro vybraný okruh lidí, kteří by si chtěli zasportovat, ale o setkání pro všechny zaměstnance. Setkání se uskutečnilo 4. a 5.června. Bylo rozděleno na dvě části – pracovní a společensko-sportovní. V pracovní části se měli zaměstnanci možnost seznámit s prací svých kolegů během řady odborných přednášek a seminářů. V části společensko-sportovní se mohli zaměstnanci neformálně setkat a seznámit s kolegy z jiných inspektorátů. Ze setkání byl pořízen videozáznam, který byl poskytnut všem zaměstnancům inspekce.

Besedy managementu se zaměstnanci

Na podzim roku 2004 pokračovala setkání vedení inspekce se zaměstnanci jednotlivých inspektorátů.  Kromě ústředního ředitele se setkání zúčastnili rovněž ředitelé odborů Ústředního inspektorátu a zástupci OVVK. Zahájen byl i tzv. seniorprogram – s ústředním ředitelem se setkávají i bývalí zaměstnanci inspekce. Mnozí z nich i po letech, kdy z inspekce odešli projevují nebývalý zájem o dění na SZPI.

5.2. Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2004 byli zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vzděláváni v souladu s plánem vzdělávání, který tvořil základ veškerých školení plánovaných na  kalendářní rok. Celkem se uskutečnilo 312 vzdělávacích akcí s účastí 2 987 osob.

V roce 2004 se SZPI v prvé řadě soustředila na realizaci odborných školení pro různé cílové skupiny. Současně SZPI organizovala trénink v komunikačních dovednostech a v neposlední  řadě školení počítačové gramotnosti (MS Word, MS Excel).

V oblasti odborných školení byly prioritními tématy Systém kritických bodů (HACCP), kvalita potravin, potravinářská legislativa a monitoring škodlivých látek. Mnohé z  akcí byly realizovány v rámci projektu Phare „Posílení politiky bezpečnosti potravin“. Tento projekt, zahájený v roce 2003, nabídl účastníkům akcí široké spektrum seminářů a workshopů, vztahujícím se k tématu bezpečnosti potravin.

V roce 2004 bylo upraveno vstupní vzdělávání zaměstnanců tak, aby jeho jednotlivé moduly co nejlépe odrážely vzdělávací potřeby různých cílových skupin. V rámci vstupního vzdělávání byla vytvořena tzv. Karta nového zaměstnance, do níž jsou přehledně zaznamenávány absolvované moduly a povinné bloky zaměstnance během prvního roku trvání jeho  pracovního poměru.  Systém vstupního vzdělávání tak vytvořil standardizovaný  způsob   zaškolení  zaměstnanců a jednotnou přípravu nového zaměstnance v rámci inspektorátu. 

Stejně jako v předchozích letech byla  věnována zvýšená pozornost jazykovému vzdělávání. Dle příslušného vnitřního předpisu jsou zaměstnanci na určených pracovních pozicích povinni složit nejpozději do konce roku 2005 jazykovou zkoušku odpovídající úrovně. Z tohoto důvodu se SZPI  snaží vytvářet pro vybrané  zaměstnance podmínky pro úspěšné ukončení jejich jazykového vzdělávání. V roce 2004 byly organizovány jazykové kurzy, popřípadě SZPI přispívala na jazykovou výuku zaměstnanců v externích kurzech.