Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

3.3. Mezinárodní projekty

3.3.1. Projekt Phare

V roce 2004 pokračovala realizace projektu Phare „Posílení politiky bezpečnosti potravin“ zahájeného v dubnu 2003. V červnu 2004 byla úspěšně ukončena twinningová část tohoto projektu, zaměřená na školení a další vzdělávání prostřednictvím krátkodobých zahraničních stáží. V rámci twinningové části projektu bylo v průběhu patnácti měsíců realizováno celkem 45 seminářů a 7 zahraničních stáží. Twinningová část projektu byla oficiálně ukončena dne 7. června 2004. Byl uspořádán závěrečný workshop vybraných expertů participujících na projektu, kterého se zúčastnili zástupci SZPI, NAGREF (twinningový partner projektu), Planet Regional,  Zastoupení EK v ČR a Ministerstva zemědělství ČR.

Další části projektu, jejichž realizace započala v letních měsících roku 2004, jsou zavedení a certifikace systému managementu jakosti SZPI dle požadavků normy ISO 9001:2000 a vybudování společného informačního systému dozorových orgánů ČR.

Školení

V rámci twinningové části projektu byly realizovány zbývající dva z celkového počtu pěti seminářů určených pro vedení SZPI, a to semináře na téma „Krizové řízení“ a „Individualita řídících pracovníků“. Pokud jde o školení určené pro zástupce středního a nižšího managementu SZPI, druhý seminář na téma „Interní komunikace“ proběhl v dubnu. V rámci seminářů určených pro střední a nižší management SZPI byl navíc oproti původnímu plánu realizován seminář na téma „Vyjednávání v EU“ pod vedením zkušených školitelů z nizozemské EIPA (European Institute of Public Administration). Semináře se zúčastnili zaměstnanci figurující v pracovních orgánech EK a Rady EU. Také byly realizovány zbývající odborné semináře určené pro ostatní zaměstnance. Obdobně jako v roce 2003 sestávala řada těchto odborných školení jak z teoretické, tak z praktické části. Jednalo se především o seminář na téma víno, semináře věnované označování a falšování potravin, pokračovaly semináře „Organoleptické hodnocení panenského olivového oleje“,  seminář k problematice  HACCP z pohledu kontroly kvality čerstvého ovoce a zeleniny, semináře na téma pesticidy, z nichž většina proběhla na Inspektorátu SZPI v Praze, a seminář  „HACCP v maloobchodě“, včetně praktické ukázky kontroly.

Zahraniční stáže

V březnu 2004 se uskutečnila návštěva ředitelů inspektorátů SZPI v Bruselu. Během této zahraniční stáže navštívili EFSA, legislativní odbor na DG SANCO, RASFF na DG SANCO, Stálou misi ČR při ES, AFSCA (belgický národní kontrolní úřad) a Katolickou universitu v Louvain. Další pracovní cesta se uskutečnila v květnu 2004 do Řecka a zúčastnili se jí vybraní odborníci SZPI na problematiku pesticidů. Cílem této návštěvy bylo seznámit se se systémem monitoringu pesticidů v Řecku. Kromě dvou původně plánovaných zahraničních stáží se dodatečně uskutečnila cesta tří pracovníků Inspektorátu SZPI v Praze do Nizozemí na regionální inspektorát VWA (národní kontrolní úřad) s cílem seznámit se se způsobem provádění kontroly dovozu potravin neživočišného původu ze třetích zemí.

3.3.2. Ostatní projekty

Prosazování práv k duševnímu vlastnictví

SZPI se nadále aktivně účastnila projektu Phare na téma „Prosazování práv k duševnímu vlastnictví“ realizovaném Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV). Tento projekt byl zahájen již v roce 2001. Zástupce SZPI se pravidelně účastnil zasedání řídícího výboru projektu. V rámci tohoto projektu bylo v první polovině roku proškoleno 100 zaměstnanců SZPI a vyškoleno 10 školitelů SZPI v problematice práv k duševnímu vlastnictví. V rámci tohoto projektu byl vytvořen portál www.dusevnivlastnictvi.cz s výukovými materiály a  SZPI začala přispívat svými daty o provedených kontrolách, které se týkaly porušování práv k duševnímu vlastnictví, do informačního systému ÚPV.

Projekt QUID Thematic Network

V roce 2004 byl dokončen tříletý projekt realizovaný v rámci 5. rámcového programu pod názvem QUID Thematic Network. Tento tříletý projekt měl za úkol zjistit postupy používané pro ověřování kvantitativní deklarace složek (QUID – quantitative ingredients declaration) v jednotlivých zemích EU a také kandidátských zemích pro vybrané druhy potravin (stanovení obsahu masa, mléčných složek a ovocné složky), tyto postupy pokud možno sjednotit, definovat je, určit jejich omezení a také nastínit další možný vývoj. V projektu bylo zapojeno 26 účastníků z devíti zemí EU a pěti kandidátských  zemí. Činnost sestávala z výměny teoretických informací, diskuse o těchto informacích, z analýzy reálných vzorků, interpretace výsledků a diskuse o možném optimálním způsobu stanovení složek. V průběhu roku 2004 byl vyřešen třetí úkol, tj. stanovení obsahu ovocné složky. Projekt byl ukončen v září konferencí pořádanou koordinátorem projektu, britskou LGC (The Laboratory of the Government Chemist).

Projekt DIGIT- ROSTLINA

V rámci česko-vlámské spolupráce pokračoval tříletý projekt DIGIT-ROSTLINA zahájený v roce 2003. Projektu se účastní zástupci KHK Geel – Katholike Hogschool Kempen, Vysoká škola zemědělská v Praze, zástupci Zelinářské unie Čech a Moravy a SZPI, dále pak nizozemský kontrolní úřad, VWA. V roce 2004 probíhala tvorba fotodokumentace s cílem vytvoření obrázkových norem pro zeleninu, které budou sloužit potřebám českých a vlámských producentů, jak při obchodování se zeleninou a zařazování produktů do jakostních tříd, tak za účelem školení pěstitelů a jejich dalšího vzdělávání. Projekt bude pokračovat také v roce 2005.

Projekt Bezpečné potraviny v celé Evropě

V průběhu první poloviny roku se SZPI přihlásila k účasti na projektu „Bezpečné potraviny v celé Evropě“ (SAFE FOOD all over Europe), který je realizován v rámci programu Small Phare a financován z prostředků Evropské komise. Projekt koordinuje krajský úřad italského Regione Veneto. Cílem projektu je umožnit výměnu zkušeností a informací odborníků na problematiku bezpečnosti potravin ze střední a jižní Evropy. V projektu jsou zastoupeny Bulharsko, Česká republika, Itálie, Polsko, Rumunsko a Slovinsko. První workshop se uskutečnil v listopadu 2004 v Sofii za účasti zástupců všech partnerů projektu. Projekt bude ukončen v červnu 2005.

Projekt programu INTERREG IIIA

Od léta 2004 se připravuje projekt spolupráce s rakouskými inspektory v rámci programu „INTERREG IIIA“, který bude spolufinancován ze strany SZPI. Projekt přispěje k dalšímu prohloubení spolupráce s rakouským kontrolním orgánem, v tomto případě s regionálním inspektorátem z Horního Rakouska, z Vídně a z Dolního Rakouska.

Další projekty

Návrh twinningového projektu OFFCOS se zaměřením na kontrolu dovozu potravin neživočišného původu ze třetích zemí byl vypracován již koncem roku 2003 a v první polovině roku 2004 byl schválen Centrem pro zahraniční pomoc k realizaci. Jedná se o projekt programu Transition Facility. Návrh projektu byl vypracován z důvodu povinností kladených na SZPI v oblasti kontroly dovozu potravin neživočišného původu ze třetích zemí dnem vstupu ČR do EU. Samotná realizace projektu započne ve druhém čtvrtletí roku 2005.

Závěrem roku 2004 předložila SZPI návrh twinningového projektu COSTRA. V rámci projektu budou realizovány semináře a zahraniční stáže zaměřené na oblast řízení rizika a komunikaci rizika. Projekt byl Centrem pro zahraniční pomoc doporučen k realizaci a financování z rezervy programu Phare. Návrh projektu vznikl jako reakce na hodnocení České republiky v souhrnné monitorovací zprávě (Comprehensive Monitoring Report), hodnotící zprávy FVO a vývoj evropské legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. Projekt je logickým pokračováním „velkého“ twinningu v rámci Phare projektu „Posílení politiky bezpečnosti potravin“. Prvotní návrh projektu byl počátkem listopadu zaslán prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR na Centrum pro zahraniční pomoc MF a v prosinci schválen.

SZPI zpracovala návrh projektu „Bezpečnost potravin v e-komerci“ (Food Safety in E-commerce), který reaguje na potřebu vyškolit pracovníky SZPI, kteří by prováděli inspekci potravin a potravinových doplňků, které jsou distribuovány prostřednictvím e-komerce a jiných distribučních kanálů mimo kamenné obchody. Návrh projektu byl v červnu 2004 zaslán prostřednictvím Ministerstva financí ČR na nizozemské Ministerstvo ekonomických záležitostí, jehož prostřednictvím nizozemská vláda finančně podporuje vybrané krátkodobé projekty.

Již na počátku roku se SZPI začala zabývat myšlenkou realizovat projekt na kontrolu falšování vína syntetickými aromaty a hledala vhodný projektový program a partnery pro jeho realizaci. Na podzim byla oslovena Zahradnická fakulta MZLU, konkrétně  Ústav vinohradnictví a vinařství, jako potenciální koordinátor projektu. SZPI bude s MZLU úzce spolupracovat při vyhledávání dalších vhodných partnerů projektu a sestavení projektového konsorcia a následně na přípravě a realizaci projektu.