Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

3. Mezinárodní vztahy

3.1. Bilaterální spolupráce

SZPI se snažila dále rozvíjet svoji činnost prostřednictvím bilaterální spolupráce s obdobnými zahraničními subjekty. Odborníci SZPI navštívili rakouský národní kontrolní úřad na Ministerstvu pro zdraví a ženy (Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen) a regionální inspektorát ve Vídni s cílem získat zkušenosti týkající se organizace kontroly dovozu potravin ze třetích zemí do ES. Zástupci SZPI získali podrobné informace o organizaci kontroly a prioritách v oblasti kontroly importu na národní úrovni (plán kontrol zohledňující možná rizika, koordinace aktivit regionálních jednotek, uplatňování preventivních opatření dle závazných předpisů ES, komunikace s EK, s ostatními členskými státy a s odpovědnými orgány třetích zemí, následná opatření dle potravinového práva ES v případě odmítnutých  zásilek a spolupráce  s celními orgány).

Dále odborníci SZPI navštívili regionální inspektorát nizozemského kontrolního úřadu (Food and Consumer Product Safety Authority, Voedsel en Waren Autoriteit, VWA) a Službu pro ochranu rostlin (Plant Protection Service, PPS) s cílem získat praktické zkušenosti a znalosti týkající se kontroly dovozu vybraných komodit (suché skořápkové plody, sušené ovoce, čerstvé ovoce a zelenina) ze třetích zemí v souladu s nařízeními ES. Nizozemští kolegové seznámili zástupce SZPI se systémem plánování a provádění kontrol, zásadami odběru vzorků a jejich předání do laboratoře na stanovení aflatoxinů, se způsobem vyhodnocování výsledků kontroly aflatoxinů a rozhodování o naložení se závadnými dodávkami, a v neposlední řadě získali zástupci SZPI informace o spolupráci nizozemského kontrolního orgánu s celními orgány.

V oblasti bilaterální spolupráce byly také prohloubeny vztahy s Maďarským úřadem pro bezpečnost potravin (Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal) a s maďarským Generálním inspektorátem pro ochranu spotřebitele (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség), s nímž SZPI uzavřela dohodu o spolupráci již v roce 2001. Bilaterální spolupráce byla také prohlubována prostřednictvím přijímání zahraničních návštěv na SZPI. Během roku 2004 navštívili SZPI například zástupci kontrolních orgánů z Nizozemí, Maďarska a Rakouska.

3.2. Mezinárodní spolupráce

Také v roce 2004 se zástupce SZPI zúčastnil pravidelných zasedání FLEP Fóra (Food Law Enforcement Practitioners), neformální organizace kontrolních orgánů v oblasti potravin v Evropě. Odborníci SZPI se zapojili do činnosti řady pracovních skupin FLEPu, a to především pracovní skupiny pro strategii kontroly pesticidů (Strategies for Pesticides Control) a efektivní řízení kontrol (Managing on Effects). V říjnu 2004 byla ustanovena nová pracovní skupina pro potřeby vzdělání v potravinářském průmyslu (Interpretation of Training for Food Industry), jejímž vedoucím se stal zástupce SZPI.

Zástupci SZPI se zúčastnili zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO. Dále SZPI spolupracovala s Ministerstvem zemědělství ČR při přípravě na jednání koordinační pracovní skupiny pro FAO při Radě EU a sledovala aktivity Komise Codexu Alimentrius, společného orgánu FAO a WHO, v oblasti bezpečnosti potravin. Spolu se zástupci Ministerstva zemědělství ČR se zástupci SZPI účastnili jednání pracovních skupin pro Codex Alimentarius při Radě EU.

SZPI pravidelně sledovala závazky vyplývající pro ČR z WTO dohod a SPS notifikací v oblasti týkající se bezpečnosti potravin, volného pohybu zboží a překážek v mezinárodním obchodě a její zástupce se účastnil jednání SPS Výboru při WTO. Vzhledem ke vstupu ČR do EU vzrostl význam sledování  připomínek třetích zemí vůči notifikované legislativě ES, která se stala součástí našeho právního řádu a dále notifikací členských států (včetně ČR), které se vztahují na opatření neharmonizovaná na komunitární úrovni. U notifikovaných opatření třetích zemí SZPI sledovala, zda se v případě připomínek či zákazů dovozu do jiných třetích zemí  neimportuje produkt také na území ČR, potažmo na území Evropských společenství.

V roce 2004 se laboratoře Státní zemědělské a potravinářské inspekce staly součástí „Evropské sítě laboratoří analyzujících geneticky modifikované organismy“ (European Network of GMO Laboratories – ENGL). SZPI tím získala přístup k databázím schválených a schvalovaných GMO, možnost získávání referenčního materiálu nebo výměny expertů. ENGL s centrem v italské Ispře vznikla z původně neformálního sdružení špičkových evropských laboratoří zabývajících se problematikou geneticky modifikovaných organismů (GMO). V prosinci roku 2002 byla Síť oficiálně v Bruselu potvrzena jako vědecké pracoviště Evropské komise a v současné době sdružuje 69 odborných laboratorních pracovišť EU.

SZPI, která má plně vybavenou laboratoř na analýzy tabáku, se také přihlásila na výzvu Světové zdravotnické organizace (WHO) do sítě laboratoří na testování tabáku a tabákových výrobků.  WHO vytváří síť laboratoří na kontrolu tabáku s cílem chránit zdraví veřejnosti prostřednictvím provádění laboratorních analýz stávajících tabákových výrobků ať už v regionální či globální síti laboratoří.

V roce 2004 se odbornost zaměstnanců SZPI uplatnila také na mezinárodním poli. V polovině roku zahájila jednoroční pobyt národního experta právnička SZPI na právním oddělení DG SANCO Evropské komise a dlouhodobý pobyt experta pro GMO zaměstnanec laboratoře SZPI na Joint Research Centre v italské Ispře. Expert SZPI se zúčastnil mise FVO v Polsku, zaměřené na kontrolu dovozu potravin neživočišného původu ze třetích zemí a  další expert SZPI se zúčastnil mise FVO v Rumunsku, zaměřené na kontrolu bezpečnosti potravin, kontrolu kontaminantů, reziduí pesticidů, GMO, hygienu potravin a ekologické zemědělství.

Na  základě  výzvy MZe požádala SZPI o zařazení do seznamu Evropské komise tzv. „List of Mandates Bodies“. Zařazení do tohoto seznamu umožní SZPI a jejím 22 nominovaným expertům aktivně se zapojit do twinningových projektů financovaných ze zdrojů EU a vysílat své experty do zahraničí. Může působit buď jako twinningový partner nebo se podílet na twinningovém projektu jiné členské země v roli tzv. junior partnera. Hlavní oblastí zájmu SZPI bude bezpečnost potravin.