Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.9. Mise Food Veterinary Office v ČR

V průběhu roku 2004 proběhly dvě mise Food Veterinary Office (FVO) týkající se SZPI.

První mise se uskutečnila v lednu a jejím cílem bylo zhodnotit pokrok v implementaci systémů úředního dozoru nad potravinami rostlinného původu, především v oblasti hygieny potravin, kontaminujících látek a reziduí pesticidů. Tým mise sledoval rovněž plnění opatření přijatých na základě doporučení závěrečné zprávy mise  v roce 2003.

 Ze závěrů mise vyplynula následující doporučení :

  • před přistoupením zajistit úplné převzetí Acquis
  • stanovit přesné termíny pro převzetí a implementaci Acquis
  • pokračovat s plány k zajištění přiměřené vynutitelnosti Acquis v době přistoupení
  • zajistit pokračující školení v oblasti HACCP a  prosazování kontrol zavedení kritických bodů
  • uvést v soulad pokyny pro hodnocení rizika RASFF mezi všemi příslušnými sektory
  • stanovit dovozní místa pro kontrolu potravin rostlinného původu
  • zajistit zavedení přiměřených systémů pro kontrolu potravin rostlinného původu v místě    dovozu.

Druhá mise se uskutečnila na přelomu srpna a září. Cílem mise bylo:

  • zhodnotit  kontrolní opatření pro dovážené výrobky rostlinného původu určené pro vpuštění do volného oběhu v rámci EU
  • sledovat shodu s rozhodnutími Komise
  • zkontrolovat kroky provedené českými úřady v souvislosti s doporučeními z předchozích misí.

Ze závěru mise vyplynulo, že Česká republika má dobře určenou strukturu kompetentních orgánů zodpovědných za kontrolu dovozu potravin rostlinného původu, jasné dovozní postupy a dobré komunikační kanály. Jako velmi dobrá byla shledána spolupráce s GŘC, která je vymezena dohodou o vzájemné součinnosti a spolupráci při kontrole potravin neživočišného původu pocházejících z třetích zemí, dovážených do Evropské unie prostřednictvím České republiky.