Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.8. Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR

Pro činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce je důležitá spolupráce s celou řadou úřadů a institucí. Význam této spolupráce v průběhu roku 2004 významně vzrostl v souvislosti s některými novými povinnostmi dozorových orgánů po přistoupení ČR k EU.

Ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta a generální ředitel GŘC Zdeněk Richtr podepsali dohodu o vzájemné součinnosti a spolupráci při kontrole potravin neživočišného původu pocházejících z třetích zemí, které jsou do Evropské unie dováženy prostřednictvím České republiky.  Inspekce podepsala rovněž rámcovou smlouvu se Státním zemědělským intervenčním fondem o koordinaci kontrolní činnosti v rámci společné zemědělské politiky. V oblasti kontroly vína byla rozšířena spolupráce SZPI s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, který je orgánem dozoru pro vinohradnictví, a to zejména při poskytování  vzájemných informací potřebných pro provádění kontrol. Význam této spolupráce vzrostl v průběhu roku 2004 i v souvislosti s účinností nového zákona o vinohradnictví a vinařství. SZPI rovněž podepsala dohodu o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

V průběhu celého roku pokračovala stálá spolupráce SZPI s orgány ochrany veřejného zdraví,  dále se Státní veterinární správou, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými úřady  a Policií ČR. V rámci této spolupráce se mimo jiné běžně uskutečňuje vzájemné předávání podnětů ke kontrole podle kompetencí těchto orgánů.

V rámci preventivní činnosti se SZPI  stejně jako v předchozím roce zúčastnila setkání se zástupci výrobců a obchodníků v potravinářství, které organizoval Svaz obchodu a cestovního ruchu. Formou „kulatého stolu“ byly diskutovány otázky položené účastníky jednání a předneseny nejčastější nedostatky zjištěné SZPI při kontrolách potravin.

Inspekce pokračovala i ve spolupráci s Ústavem zemědělských a potravinářských informací a řadou spotřebitelských organizací, jimž pravidelně poskytuje informace o činnosti inspekce a  pomáhá zodpovídat spotřebitelské dotazy. Pokračovala také již v minulých letech navázána spolupráce Odboru kontroly, laboratoří a certifikace Ústředního inspektorátu s organizacemi sdružujícími nemocné celiakií a s Výzkumným ústavem potravinářským Praha. Zástupce SZPI se rovněž průběžně účastnil jednání Spotřebitelského poradního výboru při MPO.

I v průběhu roku 2004 se projevil značný zájem vysokých škol o spolupráci se SZPI, ať už formou odborných konzultací, přednášek anebo exkurzí do laboratoří úřadu. SZPI během roku evidovala celkem 27 různých forem této kooperace např. s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně,  Masarykovou univerzitou v Brně nebo Palackého univerzitou v Olomouci.