Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.7. Činnost právní

Tato činnost zahrnovala komplexní zajišťování právní agendy jak v oblasti správního práva, tak v ostatních právních oborech.

V roce 2004 bylo zahájeno 2 047 správních řízení, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 9 445 400,- Kč. V porovnání s rokem 2003 došlo ke snížení celkové výše uložených pokut    o 1 583 800,- Kč. Tento pokles lze vysvětlit tím, že podle ustanovení § 17 odst. 17 zákona o potravinách je umožněno, aby orgán dozoru při rozhodování o uložení pokuty od uložení pokuty upustil, za předpokladu dodržení zákonem stanovených podmínek. Tohoto právního institutu bylo využíváno v případě méně závažných porušení povinností stanovených zákonem o potravinách, kdy uložené opatření směřující k nápravě protiprávního stavu bylo splněno.

Nejvíce pokut bylo ve správním řízení uloženo za porušení následujících ustanovení právních předpisů (v závorce je uveden počet případů, kdy porušení příslušného ustanovení bylo důvodem k uložení pokuty):

  • § 11 odst. 2 písm. c) zákona o potravinách (473) – nedodržení hygienických požadavků při prodeji potravin
  • § 11 odst. 1 písm. d) zákona o potravinách (441) – nedodržení odděleného umístění a označení potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti
  • § 10 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách (378) – uvádění do oběhu potravin s prošlým datem použitelnosti
  • § 11 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách (195) – nedodržení stanovené teploty při uchovávání potravin
  • §   8 zákona o potravinách (194) – označování nebalených potravin
  • § 10 odst. 1 písm. b) zákona o potravinách (189) – uvádění do oběhu klamavě označených potravin
  • § 11 odst. 2 písm. a) zákona o potravinách (148) - nevyřazení potravin nesplňujících zákonem stanovené požadavky
  • § 10 odst. 1 písm. a) zákona o potravinách (134) – uvádění jiných než zdravotně nezávadných potravin
  • § 11 písm. i) bod 2 zákona o vinohradnictví a vinařství (120) – nedodržení požadavků na jakost vína
  • § 11 písm. i) bod 4 zákona o vinohradnictví a vinařství  (96) – neoznačení nebo nesprávné označení vína

Pokud bylo u kontrolované osoby zjištěno porušení více ustanovení právního předpisu současně, byla pokuta ukládána souhrnně za všechny zjištěné nedostatky. Počet uložených pokut je tedy nižší, než kolik bylo zjištěno porušených ustanovení právních předpisů. V rámci odvolacích řízení bylo v roce 2004 projednáno 62 rozhodnutí, z nichž bylo 50 potvrzeno, 2 změněna a 10 rozhodnutí bylo zrušeno a vráceno k novému projednání a rozhodnutí příslušnému inspektorátu.