Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.6. Činnost v oblasti legislativy

2.6.1. Tvorba a připomínkování právních předpisů

V roce 2004 byla činnost v oblasti tvorby a připomínkování právních předpisů významná a  rozsáhlá. Vstup České republiky  do Evropské Unie se v této oblasti projevil  velmi výrazně. Za nejdůležitější legislativní práce je nutno považovat zejména novelizaci zákona č. 146/20002 Sb., o Státní zemědělské  a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZPI“), novelizaci zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o potravinách“) a nového zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o vinohradnictví  a vinařství“).

V zákonu o SZPI došlo k rozšíření kompetencí úřadu. Jedná se např. o oprávnění kontrolovat, zda provozovatel potravinářského podniku plní povinnosti vyplývající pro něj z bezprostředně závazných předpisů ES nebo o oprávnění SZPI schvalovat postup a způsob ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením.

Novelou zákona o potravinách došlo ke stanovení nových povinností také kontrolovaným osobám. Patří k nim např. povinnost podnikatele ohlásit místně příslušnému inspektorátu SZPI zásoby, nebo povinnosti provozovatele potravinářského podniku, který dováží potraviny nebo suroviny ze třetích zemí, dodržovat požadavky stanovené Rozhodnutími (ES).

Nový zákon o vinohradnictví a vinařství je koncipován jako národní právní rámec nařízení Rady a Komise ES, která jsou v členských zemích bezprostředně závazná a obsahuje několik zásadních změn. Tak např. zavádí nový druh vína tzv. „víno originální certifikace“. Žádost o povolení výroby takového vína může Ministerstvu zemědělství podat sdružení založené za tímto účelem. Nově je také stanoveno, že zatřiďování jakostních vín provádí SZPI a nikoli, jak tomu bylo dříve, Ministerstvo zemědělství.

SZPI se aktivně podílela také na tvorbě více než 20 prováděcích předpisů k zákonu o potravinách, z nichž nejdůležitějšími byly novela vyhlášky o odběru vzorků a Nařízení vlády o systému rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.

2.6.2. Účast na jednáních orgánů EU

SZPI se prostřednictvím účasti svých expertů na jednáních pracovních orgánů Evropské komise a Rady EU aktivně podílela na legislativní činnosti na evropské úrovni. Do těchto pracovních orgánů EU bylo do konce roku 2004 jmenováno 22 odborníků, kteří se v pozici gestorů a spolugestorů za danou problematiku aktivně podíleli na jednáních za Českou republiku. SZPI vnímá důležitost těchto aktivit, neboť se vstupem ČR do EU se změnila její role  z pozorovatele na aktivního vyjednavače s hlasovacími právy a plnou zodpovědností za stanoviska, která jsou na jednáních za ČR prezentovaná. V roce 2004 se odborníci SZPI aktivně zúčastnili celkem čtyřiceti šesti jednání v pracovních skupinách a výborech, expertních skupinách a výborech, stálých výborech, legislativních výborech a regulačních výborech Evropské komise a Rady EU. Oproti loňskému roku se toto číslo zdvojnásobilo. Nejčetnější účast  byla ze strany SZPI zajištěna v expertním výboru EK – pracovní skupině pro zemědělské kontaminanty, ve skupině vládních expertů EK pro metody analýz vína a v pracovní skupině Rady EU pro Codex Alimentarius – potravinářské přísady a kontaminanty.

Zástupce SZPI se pravidelně každý týden účastní jednání Resortní koordinační skupiny (RKS) na Ministerstvu zemědělství. RKS představuje koordinační centrum pro schvalování Instrukcí, Pozic a Mandátů prezentovaných za ČR a resort zemědělství na jednáních pracovních orgánů EU včetně COREPERu, Zvláštního zemědělského výboru a Rady ministrů pro zemědělství a rybolov. Činnost RKS se po vstupu ČR do EU  významnou měrou podílí na zajištění kvalitního vypracování stanovisek prezentovaných na evropské půdě a  pružného řešení problémů spojených s vyjednáváním.