Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.5. Informační a komunikační systém

Informační a komunikační systém SZPI představuje významný zdroj informací, který slouží k podpoře činnosti managementu v řídících, rozhodovacích a plánovacích procesech a zvyšuje operativnost inspektorů při práci v terénu. IS SZPI zahrnuje několik podsystémů (např. personální informační systém, ekonomický informační systém, odborný informační systém „Kontrolní a laboratorní činnost“, intranet, webové stránky, elektronický docházkový systém, odborný informační systém „Víno“ apod.). IS SZPI je provozován v 8 lokálních sítích na více než 500 stacionárních počítačích, noteboocích a serverech. Lokální sítě jsou propojeny pomocí společné virtuální privátní sítě (VPN), do níž mají mobilní uživatelé datový přístup prostřednictvím speciálního přístupového (APN intranet) bodu.

V roce 2004 zaznamenaly zásadní přelom dva podsystémy: odborný IS „Víno“ a ekonomický informační systém. Nový ekonomický systém je provozován na intranetové platformě a umožňuje přímé datové propojení centrálního serveru s jednotlivými inspektoráty, čímž je dosaženo zásadního zvýšení operativnosti a informovanosti v oblasti ekonomiky a účetnictví SZPI. IS Víno byl vytvořen na základě povinností SZPI plynoucích ze zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Evidují se zde ověření hroznů a proces činnosti komise expertů pro zatřídění révového vína až po vydání rozhodnutí o zatřídění vín, odeslání informace o rozhodnutí do Registru vinic, do IS „Kontrolní a laboratorní činnost“ a na webové stránky MZe. V této souvislosti byla navázána intenzivní spolupráce s ÚKZUZ, který je správcem Registru vinic.

Nosný odborný podsystém SZPI „Kontrolní a laboratorní činnost“ byl počátkem roku 2004 doplněn o možnost offline pořizování dat inspektory v terénu a dodatečného odeslání dat na centrální server, což je nezbytné v místech nedostatečné intenzity signálu mobilní sítě. Další velkou změnou v rámci podsystému „Kontrolní a laboratorní činnost“ v roce 2004 bylo vytvoření programového modulu „Dovoz ze třetích zemí“ jako reakce na změnu právních předpisů po vstupu ČR do EU. Právní předpisy ES totiž ukládají pro dovoz vybraných skupin potravin a surovin ze třetích zemí do ES členským státům povinnost provádět jejich systematické či namátkové úřední kontroly v místech vstupu před uvolněním do režimu volného oběhu. Nový modul zachycuje proces od evidence sdělení celního orgánu o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu, přes zachycení kontrolního zjištění až po vydání závazného stanoviska SZPI.

Personální informační systém, dosud užívaný jen ústředním inspektorátem, byl v roce 2004  zpřístupněn pro vybrané uživatele na regionálních inspektorátech.

SZPI začala přispívat svými daty o provedených kontrolách, které se týkaly porušování práv k duševnímu vlastnictví, do informačního systému ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví).

V roce 2004 pokračovaly rovněž práce na projektu Phare „Posílení politiky bezpečnosti potravin", zahájené v roce 2003. Jedním z cílů projektu je vytvoření společného informačního systému dozorových orgánů (ÚKZÚZ, SVS, SRS, SZPI), GŘC a  MZd ČR, přičemž SZPI bude provoz systému zabezpečovat. Byl dodán a instalován hardware, nutný pro provoz systému a zahájeny práce na budování virtuální privátní sítě mezi výše uvedenými orgány a tvorbě vlastní aplikace.

V roce 2004 pokračovalo zdokonalování a obnova technické základny informačního a komunikačního systému SZPI (nákupy notebooků, přenosných a stacionárních tiskových a kopírovacích zařízení, stacionárních PC, LCD panelů, serverů, mobilních telefonů apod.). Naplňuje se tak koncepce mobilní kanceláře inspektora, což v praxi znamená: notebook, přenosná tiskárna a mobilní telefon s přenosem dat.