Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.4. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

Současný právní základ Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Cílem systému rychlého varování je pomocí efektivního nástroje poskytovat kontrolním orgánům a spolupracujícím institucím informace o přímém či nepřímém riziku ohrožení zdraví lidí pocházejícím z potraviny nebo krmiva, v rámci zajištění jejich bezpečnosti.

Jednotlivými účastníky sítě jsou orgány státní správy dle § 14 zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • Státní veterinární správa 
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
  • Orgány ochrany veřejného zdraví 
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
  • Generální štáb Ministerstva obrany
  • Generální ředitelství vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti
  • Ministerstvo vnitra

Spolupracujícími  institucemi a dalšími členy sítě jsou:

  • Generální ředitelství cel 
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  • Koordinaci činnosti sítě RASFF v ČR zajišťuje Ministerstvo zemědělství.

SZPI má v systému dvojí roli, jednak je orgánem státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o potravinách, jednak je podle § 15 odst. 4 tohoto zákona Národním kontaktním místem (NKM) Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice.

Od začátku roku 2004 NKM pokračovalo v intenzivních přípravách na zapojení do evropského RASFF, které byly zahájeny už v roce 2002, zkušební provoz systému byl spuštěn v roce 2003.

V rámci procesu přípravy ČR na vstup do EU a s tím související přípravou na   zapojení do evropského RASFF proběhlo v průběhu roku 2004 několik jednání, jejichž výsledkem bylo vytvoření společného dokumentu „Harmonizovaný postup posouzení rizika účastníky systému RASFF“. Pracovní skupina pro RASFF se spolupodílela na přípravě návrhu „Nařízení vlády o Systému rychlého varování o vzniku ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv“ a návrhu „Manuálu RASFF v ČR“.

Dnem vstupu ČR do Evropské unie proběhlo díky důkladné přípravě v předchozích letech plnohodnotné napojení RASFF v ČR na evropský systém provozovaný Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele - DG SANCO. Od tohoto data mají všichni účastníci RASFF v ČR zajištěna přístupová práva do centrální databáze oznámení (notifikací) CIRCA.

V roce 2004 přijala ČR prostřednictvím NKM celkem 18 notifikací, z toho 13 spadalo do kompetencí SZPI a ta zajistila jejich došetření v terénu. Z ČR bylo odesláno 17 notifikací souvisejících s kontrolou trhu, z toho 16 vzešlo z kontrolní činnosti SZPI. V souvislosti s kontrolou dovozu potravin a surovin pocházejících ze třetích zemí notifikovalo NKM celkem 27 případů odmítnutí zásilky na hranicích a jejich nepropuštění do volného oběhu.