Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

2. KONTROLNÍ ČINNOST

2.6 Kontroly tématické a mimořádné

Tématické kontroly jsou kontroly většího rozsahu, jejichž nosným prvkem je určité předem definované společné téma. Jsou řízeny ústředně jednotným metodickým pokynem. Jejich účelem je přispět k řešení širší a složitější problematiky některých oblastí zdravotní nezávadnosti a jakosti. Uskutečňují se celorepublikově nebo cíleně jen v některých regionech.

Níže jsou uvedeny některé tématické kontroly realizované v roce 2003. Nejedná se o úplný výčet všech tématických kontrol za uvedené období. Cílem kapitoly je ilustrovat a přiblížit činnost SZPI na konkrétních příkladech.

Kontrola pravosti pomerančových šťáv

Cílem kontroly bylo ověřit, zda nejsou na tuzemském trhu uváděny do oběhu pomerančové šťávy s nižším obsahem ovocného podílu, s nedeklarovaným přídavkem cukru, případně výrobky jiným způsobem falšované.

V rámci celostátní kontroly bylo hodnoceno celkem 26 vzorků pomerančových šťáv, jednalo se o 18 tuzemských a 8 dovozových výrobků. Výsledky kontrolní akce ukázaly, že kvalita šťáv na českém trhu se v porovnání s předchozími lety výrazně zlepšila. Z celkového počtu 26 hodnocených výrobků byly z hlediska pravosti posouzeny jako nevyhovující 2 diskontní výrobky, u kterých byl zjištěn nižší podíl ovocné složky.

Prioritou kontroly pravosti pomerančových šťáv byla ochrana zájmů spotřebitele. Kontrolní aktivity SZPI v této oblasti však měly splnit zároveň roli nezávislého dozoru nad samokontrolním systémem výrobců ovocných šťáv, který začal pod záštitou regionálního sdružení SGF (Schutzgemeinschaft der Fruchtsaft Industrie) fungovat od 1.1.2003 a jehož hlavním cílem je zamezení nekalé soutěže a nerovných podmínek na trhu.

Kontrola označování vybraných masných výrobků

Právní předpis stanovuje pro vybrané masné výrobky (např. špekáčky, lovecký salám, salám vysočinu, dunajskou klobásu, ostravskou klobásu atd.) požadavky na složení (základní použité suroviny), smyslové požadavky, fyzikální a chemické znaky, které musí být dodrženy, aby se tyto potraviny mohly  svými  názvy označovat. Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou tyto požadavky dodržovány.

V rámci kontrolní akce bylo na smyslové požadavky hodnoceno 1162 masných výrobků od 105 výrobců. Z tohoto množství bylo jako nevyhovující hodnoceno 46 vzorků.

Požadavky na složení, fyzikální a chemické znaky byly hodnoceny u 156 vzorků masných výrobků. Jako nevyhovující bylo hodnoceno 14 vzorků. Konkrétním nedostatkem bylo v 5 případech zjištění nižšího obsahu čisté svalové bílkoviny (u šunky), v 1 případě byla u šunky prokázána přítomnost škrobu a v 8 případech byla zjištěna přítomnost drůbeží bílkoviny  u výrobků, kde není vyhláškou povolena.

Výsledky akce prokázaly, že velká většina kontrolovaných potravin vyhověla, a to jak ve znacích hodnocených laboratorně, tak ve znacích smyslových.

Kontrola falšování a přítomnosti reziduí antibiotik u medů

Cílem kontrolní akce bylo zjistit, zda nejsou do medů uváděných v obchodní síti přidávány sirupy na bázi škrobu, sacharosy, třtiny a kukuřice, a zda tyto medy neobsahují rezidua antibiotik. Důvodem pro tuto kontrolní akci byl i ten fakt, že falšování medu je  celosvětovým  problémem, který často vystupuje do popředí jak ve státech EU tak v ČR. Předmětem kontroly byly medy  od tuzemských a dovozových výrobců.

Celkem bylo  odebráno 23 vzorků medů. Nevyhovělo 11 vzorků, to je 47,8%. Laboratorními rozbory byly zjištěny následující nedostatky:

  • u 4 vzorků byl zjištěn vyšší obsah hydroxymetylfurfuralu, 
  • u 4 vzorků byla zjištěna jiná elektrolytická konduktivita, než je limit pro deklarovaný druh medu, který  výrobce označil na obalu,
  • u 1 vzorku byla prokázána vyšší koncentrace zdánlivé sacharózy,
  • u 5 vzorků byla prokázána přítomnost reziduí antibiotik, 
  • u 1 vzorku byla prokázána přítomnost sulfonamidů.

Ani v jednom případě nebylo prokázáno falšování medu přídavkem  škrobového sirupu, nebo přídavkem cukru z třtiny nebo kukuřice.

Výsledky kontrolní akce potvrdily podezření, že jsou do oběhu uváděny medy, které obsahují nepovolené množství reziduí antibiotik a sulfonamidů. Jednalo se převážně o medy, na jejichž výrobu byla použita surovina původem ze zahraničí. Vzhledem k získaným výsledkům se bude SZPI kontrolou medů při uvádění do oběhu i nadále velmi intenzivně zabývat.

Mikrobiologická kontrola tepelně opracovaných mořských korýšů a měkkýšů

Kontrolní akce proběhla na základě doporučení Komise ES. Jejím cílem bylo ověření zdravotní nezávadnosti tepelně opracovaných mořských korýšů a měkkýšů a získání informací o možném výskytu patogenních a indikátorových mikroorganismů v tomto typu výrobků.

Mikrobiologické rozbory byly zaměřeny na stanovení počtu koliformních bakterií, počtu Staphylococcus aureus, celkového počtu mikroorganismů a prokázání bakterií rodu Salmonella. Na základě doporučení Komise ES byl u tohoto typu výrobků navíc zařazen i průkaz patogenní bakterie Vibrio parahaemolyticus. Objektem kontroly byly prodejny.

Během kontroly bylo prověřeno celkem 14 vzorků tepelně opracovaných mořských korýšů a měkkýšů určených k přímé spotřebě: mušle, chobotnice, ančovičky a koktejl resp. salát z mořských plodů.

Z celkového počtu 14 odebraných vzorků nevyhověly mikrobiologickým požadavkům 4 vzorky, u nichž byly překročeny tolerované hodnoty stanovené pro celkový počet mikroorganismů. U žádného z testovaných vzorků však nebyly překročeny nejvyšší mezní hodnoty, což znamená, že nebyl zjištěn výskyt zdravotně závadného výrobku.

Kontrola odrůdové pravosti, jednotnosti a jakosti brambor

Kontrola odrůdové pravosti a jednotnosti byla zaměřena na konzumní brambory rané jak z dovozu, tak i tuzemského původu.

Výsledky této kontroly dokumentují několik zajímavých skutečností:

1. Zjištěné procento nevyhovujících brambor z dovozu - 21,1% - bylo v roce 2003 zatím nejnižší za celé období, ve kterém SZPI tuto kontrolu provádí. V roce 2001 to bylo celkem 38,9 % nevyhovujících raných brambor z dovozu, v roce 2002 pak 33,7 % nevyhovujících raných brambor z dovozu.

2. Brambory rané tuzemské byly zatím kontrolovány po stránce odrůdové pravosti a jednotnosti jenom jednou, a to v roce 2002. Kontrolováno bylo tehdy 20 vzorků a nevyhověly pouze 2, tj. 10,0%. Při současné kontrole nevyhovělo pouze 4,9 % kontrolovaných šarží, i když byl kontrolován vyšší počet šarží – celkem 41.

3. Zatím nebyla za celou dobu, po kterou SZPI kontroluje odrůdovou jednotnost a pravost, zjištěna ani jedna nevyhovující šarže přímo u tuzemského výrobce.

Na základě těchto výsledků je tedy možné konstatovat, že dochází postupně k nápravě krajně nevyhovujícího stavu u dovozových raných brambor. Ukládané sankce odpovídaly a odpovídají  zjištěné závažnosti i rozsahu protiprávního jednání, často i s přihlédnutím ke skutečnosti, že některé kontrolované osoby se tohoto jednání dopouštěly opakovaně. Je tak možné odmítnout názory, že náprava není možná a uložené sankce nepřináší požadovaný efekt.

Podstatný vliv na letošní zlepšení stavu dovozových brambor patrně mělo omezení dovozu z Itálie a poměrně dobrá jakost španělských brambor, které byly při této akci kontrolovány nejčastěji.

Dále je nutné vyzvednout stabilně velmi dobrou úroveň tuzemských konzumních brambor. Tento fakt bude zřejmě velmi důležitý z hlediska blízkého vstupu ČR do EU. Dovoz nejakostních brambor z ostatních členských zemí by zřejmě nepříznivě ovlivnil tuzemské producenty a měl by samozřejmě i dopad na spotřebitele. Proto je možné výsledky této kontroly považovat za důvod, proč v této kontrole pokračovat i po vstupu ČR do EU.

Kromě výše uvedené kontroly odrůdové pravosti a jednotnosti brambor byla uskutečněna i rozsáhlejší kontrola jakosti brambor. Během ní bylo prověřeno celkem 475 šarží konzumních brambor, z toho bylo celkem 471 šarží konzumních brambor pozdních a 4 šarže konzumních brambor raných. Požadavkům právních předpisů nevyhovělo celkem 83 kontrolovaných šarží, tj. 17,5 %.

Mimo jiné nevyhověly i 4 šarže kontrolovaných konzumních brambor raných izraelské provenience. U těchto izraelských brambor bylo zjištěno, že hlízy již mají zcela vyzrálou slupku a to i v korunkové části hlízy, čímž neodpovídaly deklaraci konzumních brambor raných.

Konzumních brambor českého původu bylo kontrolováno celkem 361 šarží, stanoveným požadavkům nevyhovělo celkem 63 šarží, tj. 17,5 %.

Konzumních brambor z dovozu bylo kontrolováno celkem 114 šarží, jako nevyhovující bylo  vyhodnoceno celkem 20, tj. 17,5 % hodnocených šarží. Nejvíce kontrolovaných šarží z dovozu bylo německé a nizozemské provenience. Tyto pak vykázaly i nejnižší jakost v porovnání s bramborami tuzemskými i z dalších států.

Průkaz lepku v potravinách

Účelem kontrolní akce bylo prověření zdravotní nezávadnosti, odhalení případného klamání spotřebitelů a zmapování obsahu lepku v potravinách ve vztahu k uvádění zdravotních upozornění o zdravotním riziku pro osoby s poruchou látkové přeměny vyplývající z přítomnosti lepku v potravinách, které lepek obsahují, ale spotřebitel jeho přítomnost nemůže předpokládat. Pro efektivní provedení této kontrolní akce využila  SZPI spolupráci s řadou občanských sdružení zabývajících se celiakií (např. Sdružení celiaků ČR, Klub Celiakie Brno aj.), jejichž podněty byly zohledněny při výběru analyzovaných komodit.

Zkontrolováno bylo celkem 42 vzorků potravin, reprezentujících rozličné komodity (např. těstoviny, dehydratované výrobky a ochucovadla, pudingy, jogurty, sojové výrobky, cukrovinky aj.), přičemž bylo zastoupeno 35 tuzemských a 7 zahraničních výrobků.

Obsah gliadinu se pohyboval v rozmezí < 1 mg/100 g sušiny až 5,7 g/100 g sušiny. U žádného z kontrolovaných výrobků nebyl zjištěn obsah gliadinu překračující hranici 10 mg/100 g sušiny. Všechny analyzované vzorky tak vyhověly požadavkům právních předpisů ve vztahu k povinnosti uvádět upozornění na přítomnost lepku v potravinách, kde se jeho přítomnost nepředpokládá, přičemž neuvedení tohoto údaje by mohlo znamenat zdravotní riziko pro osoby trpící celiakií.

Součástí kontroly bylo také zmapování obsahu gliadinu v 5 vzorcích  piva. Ve všech případech byl naměřený obsah gliadinu menší než 4 mg/100 ml nápoje.

Kontrola mikrobiologických požadavků vytypovaných skupin mlýnských obilných výrobků

Kontrola se uskutečnila v rámci plánované mikrobiologické kontroly. Byla zaměřena na mikrobiologické požadavky předem určených mlýnských obilných výrobků: müsli, vloček, jáhel, pohanky a obilovin pro přímou spotřebu.

Účelem kontroly bylo zjistit, zda technologický proces výroby zaručuje výrobu jen takových potravin, které splňují z pohledu mikrobiologického příslušné požadavky právních předpisů. Spotřebitelé některé ze jmenovaných potravin spotřebovávají za syrova nebo po minimální tepelné úpravě.

V rámci kontroly bylo odebráno celkem 34 vzorků obilných výrobků. Kontrolované vzorky reprezentovaly šarže o celkové hmotnosti 7270 kg. Všechny uvedené vzorky byly analyzovány v laboratořích SZPI, přičemž bylo sledováno dodržení limitů (nejvyšších mezních hodnot, resp. tolerovaných hodnot) pro mikroorganismy: Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, celkový počet mikroorganismů, Salmonella., koliformní bakterie, Escherichia coli a plísně. Stanoveným požadavkům jak pro nejvyšší mezní hodnoty, tak pro hodnoty tolerované všechny vzorky vyhověly.

Kontrola pekařských a cukrářských výrobků označených jako máslové

Kontrolní akce byla zaměřena na to, zda je u vybraných pekařských a cukrářských výrobků správně uváděn údaj „máslový“ v názvu potraviny, respektive v názvu skupiny potravin, a to vzhledem k jejich recepturnímu složení. Tedy, zda nedochází ke klamání spotřebitele tím, že by výrobce nahrazoval máslo jiným levnějším tukem.

Objektem kontroly byly výrobci pekařských a cukrářských výrobků a prodejny těchto výrobců (prodejny zejména v případech potravin nebalených).

Při kontrole inspektoři vycházeli zejména z kontroly dokumentace (receptury, systém kritických bodů, skladová a výrobní evidence, dokumentace od dodavatelů surovin, dokumentace pro odběratele, dodací listy apod.).

Z celkového počtu 84 zkontrolovaných vzorků označených jako máslové nevyhovělo 6 vzorků. To je 7,1 % z kontrolovaného počtu. Pekařských výrobků bylo zkontrolováno 10 vzorků, přičemž všechny vyhověly. Cukrářských výrobků bylo zkontrolováno 74 vzorků a z uvedeného počtu nevyhovělo vůči názvu máslový 6 vzorků.

Kontrola prokázala, že úroveň označování pekařských výrobků označených jako máslové a  cukrářských výrobků označených jako „s náplní máslovou“ nebo „lehkou máslovou“, je relativně na dobré úrovni.

Kontrola označování bezfosfátových saponátových a mydlářských výrobků

Cílem kontroly bylo ověřit deklarovaná tvrzení a zkontrolovat úplnost označování saponátových a mydlářských výrobků. Dalším cílem bylo získat ucelený přehled o stavu těchto výrobků.

V rámci kontroly bylo odebráno celkem 17 vzorků do laboratoře - pro ověření deklarovaného tvrzení jako bezfosfátové. Jednalo se o 13 tuzemských vzorků a 4 dovozové. U všech vzorků byla provedena analýza na stanovení fosfátů. Všech 17 vzorků vyhovělo deklarovanému tvrzení „bezfosfátové“. Dále bylo u všech 17 vzorků provedeno  ověření deklarované hmotnosti/objemu. Z celkového počtu odebraných 17 vzorků nevyhověly tomuto požadavku 4 vzorky, což představuje 23,5 %. U 69 vzorků byla provedena kontrola označování hodnocením na místě. Nedostatky z hlediska označování byly zjištěny u 6 dovozových výrobků, což představuje 8,7 %. U všech 6 nevyhovujících výrobků byla zjištěna úplná absence údajů v českém jazyce.