Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

2. KONTROLNÍ ČINNOST

2.4 Kontrola cizorodých látek

Pro kontrolu obsahu cizorodých látek v potravinách bylo v roce 2003 odebráno celkem 4053 vzorků, z nichž 198 (4,9 %) nevyhovělo. Nejvíce rozborů bylo provedeno ve skupině reziduí pesticidů, dále také u barviv a konzervantů.

Za účelem stanovení reziduí pesticidů bylo odebráno 821 vzorků potravin, u kterých bylo provedeno celkem 57339 rozborů. Nadlimitní množství reziduí pesticidů bylo zjištěno u 8 rozborů. Nevyhovujícími potravinami byly hlavně citrusové ovoce, košťálová zelenina a plodová zelenina a konkrétně se jednalo o pesticidy fenpropathrin, tebuconazole, metalaxyl a dithiokarbamáty.

Nejvyšší podíl nevyhovujících rozborů byl zaznamenán v rámci kontroly barviv, kdy z celkového počtu 6964 provedených rozborů jich nevyhovělo 104, především u bezvaječných těstovin, stolního vína a džemů. V nevyhovujících potravinách byla zjištěna buď nepovolená syntetická barviva nebo jejich nadlimitní množství. Nedostatky se týkaly hlavně azorubinu, brilantní černě, ponceau 4R a tartrazinu. 

Přehled kontroly cizorodých látek - podíly nevyhovujících rozborů z celkového počtu nevyhovujících rozborů.jpg

Nejčastěji kontrolovaný analyt ze skupiny konzervantů byl oxid siřičitý a kyselina sorbová, dále potom kyselina benzoová a to především u vína. Celkem bylo ve skupině konzervantů provedeno 2940 rozborů (u 586 vzorků), z nichž bylo 47 rozborů nevyhovujících.

Ze skupiny sladidel byly nejčastěji kontrolovány sacharin a sorbitol (celkem bylo provedeno 401 rozborů, z toho 11 nevyhovělo). Nedostatky se vyskytovaly nejvíce u džemů, marmelád a mléčných kvašených zeleninových směsí.

V rámci skupiny ostatních aditiv, mezi něž patří např. chloridy, sírany, acetáty, glutamáty, chinin, kofein, bylo provedeno 349 rozborů potravin. Celkem nevyhovujících rozborů bylo 15, nejčastěji se jednalo o nadlimitní nálezy hesperidinu.

Při stanovení chemických prvků z celkového množství 1884 uskutečněných rozborů potravin nevyhovělo 96 rozborů (u 48 vzorků) z důvodu překročení povolených či nedodržení deklarovaných hodnot. Nedostatky se nejčastěji týkaly fosforu, kadmiu, rtuti a manganu. Komoditami, v nichž byly potvrzeny nevyhovující nálezy, byly mák, kakaový prášek, džemy a marmelády.

Přehled kontroly chemických prvků - podíly nevyhovujících rozborů z celkového počtu nevyhovujících rozborů v rámci skupiny.jpg

Pro stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAH) bylo provedeno celkem 842 rozborů potravin (ve 115 vzorcích),  v nichž u žádného nebyl potvrzen nadlimitní nález těchto látek.

Za účelem stanovení obsahu ftalátů bylo odebráno celkem 63 vzorků potravin. Uskutečněno bylo 193 rozborů, z toho jako nevyhovující byly vyhodnoceny 2 rozbory (nevyhovující potravinou byly destiláty).

Ve skupině polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) nebyl zjištěn - z celkového počtu 164 provedených rozborů - žádný nevyhovující vzorek.

Ve skupině aromatických uhlovodíků (nechlorované, chlorované, s alifatickým řetězcem) bylo zjištěno 20 nevyhovujících rozborů z celkového počtu 780 rozborů. Nedostatky se týkaly především toluenu, xylenu, styrenu, ethylbenzenu a alifatických uhlovodíků ve vzorcích přírodní minerální vody a rýže.

V rámci stanovení ostatních organických kontaminantů bylo provedeno celkem 1346 rozborů, z nichž pouze 2 byly hodnoceny jako nevyhovující.

V případě mykotoxinů byly zjištěny 2 nadlimitní nálezy v celkovém počtu 771 provedených rozborů. Jednalo se o aflatoxin B1 v pistáciových oříšcích.

Ve skupinách analytů – aminy, nitrosaminy a alkaloidy nebyly nalezeny žádné nadlimitní hodnoty. Ve skupině ostatní přírodní toxiny, kam patří například ethylkarbamáty, enterotoxiny nebo stafylokokové enterotoxiny, bylo provedeno celkem 147 rozborů z nichž 3 byly nevyhovující.

Nejvyšší procentuální podíl nevyhovujících rozborů (7,75%) byl zjištěn ve skupině dusičnanů. Celkově bylo provedeno 258 rozborů, z toho bylo 20 nevyhovujících (u košťálové a kořenové zeleniny).

Ve skupině antibiotik bylo provedeno 37 rozborů, z nichž 5 bylo nevyhovujících.

Celkový přehled kontroly cizorodých látek

Cizorodé látky

Celkový počet rozborů

Nevyhovující rozbory

Nevyhovující rozbory v %

Pesticidy 57339 8 0,01
Barviva 6964 104 1,49
Konzervanty 2940 47  1,60
Sladidla 401  11  2,74
Ostatní aditiva  349 15  4,30
Chemické prvky 1884 96  5,10
PAH 842 0 0,00
Ftaláty 193  1,04
PCB, PCDD  164 0,00
Aromatické uhlovodíky 780  20  2,56

Ostatní organické kontaminanty

1346 0,15
Aminy a nitrosaminy  38 0,00
Alkaloidy  82  0,00
Mykotoxiny 771 0,26
Dusičnany 258  20  7,75
Ostatní přírodní toxiny  147  3 2,04
Antibiotika 37  13,51
Celkem 74535 335 0,45

   
Přehled kontroly chemických prvků

Chemický prvek

Celkový počet rozborů 

Nevyhovující rozbory 

Nevyhovující rozbory v %

Arzen 91 1 1,10
Cín 28  0,00
Draslík  124  0,00
Fosfor  146 24  16,44
Hliník  2 0 0,00
Chrom 0,00
Kadmium  482 60 12,45
Měď  28 0 0,00
Nikl  17  0 0,00
Olovo  365  3 0,82
Rtuť  340  2,06
Sodík  55  0,00
Vápník  55  0  0,00
Zinek  0,00
Železo 8 0 0,00
Hořčík 125 0 0,00
Kobalt 2 0 0,00
Mangan  2 1 50,00
Celkem  1884 96  5,1


 
Celkový přehled kontroly reziduí pesticidů

Skupiny pesticidů

Celkový počet rozborů

Nevyhovující rozbory

Nevyhovující rozbory v %

Chlorované pesticidy  10855 0,00
Karbamáty 5638 3 0,05
Organofosfáty 18666  0 0,00
Pyrethroidy 5653  1 0,02
Triaziny 548 0 0,0
Močovinové pesticidy 960 1 0,10
Ostatní pesticidy 15019 3 0,02
Celkem 57339 8 0,01