Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

2. KONTROLNÍ ČINNOST

2.3 Kontrola mikrobiologických požadavků

Kontrola mikrobiologických požadavků byla zaměřena na jednotlivé druhy potravin podle aktuálního období roku. Epidemiologicky rizikové potraviny (např. výrobky studené kuchyně a cukrářské výrobky) se odebíraly po celý rok, avšak nejvíce v letních měsících.

Většina mikrobiologických rozborů probíhala v laboratořích, ale některá hodnocení, např. ověřování, zda potraviny nevykazují nežádoucí změny způsobené mikrobiální činností, popřípadě nežádoucí růst mikroorganismů (plísně viditelné prostým okem, hniloba), byla prováděna přímo na místě kontroly (v prodejnách, ve skladech apod.)

V roce 2003 bylo odebráno celkem 3210 vzorků pro laboratorní rozbory. Kontrolou na místě i v laboratořích bylo zjištěno celkem 933 nevyhovujících vzorků potravin (z toho na místě 249 a v laboratořích 684). Nejvíce nevyhovujících vzorků bylo detekováno v rámci komodity cukrářské výrobky (počet 362), studená kuchyně (187), čerstvá zelenina (74), čerstvé ovoce (73) a maso - masné výrobky (68).

Výsledky laboratorních analýz

Mikrobiologické analýzy potravin v laboratoři byly prováděny podle v ČR platných norem a metodických doporučení. Z celkem 3210 vzorků potravin odebraných na mikrobiologická vyšetření do laboratoří bylo v roce 2003 zjištěno 684 (21,3%) nevyhovujících vzorků. Z toho 96 (3,0%) vzorků bylo zdravotně závadných, ostatních 588 vzorků nevyhovělo požadavkům stanoveným pro tolerované hodnoty mikroorganismů v potravinách.

V průběhu roku byly detekovány nejvyšší počty nevyhovujících vzorků v letních měsících (červen až září). Nejčastější příčinou porušení mikrobiologických požadavků byly nálezy koliformních bakterií, aerobních mezofilních mikroorganismů (CPM - celkový počet mikroorganismů) a kvasinek.

Kromě běžně prováděných kontrol byla součástí zjišťování úrovně mikrobiologické čistoty potravin tzv. plánovaná mikrobiologická kontrola (monitoring). Monitoring, který proběhl v roce 2003, byl sestaven zejména na základě výsledků mimořádných kontrolních akcí z minulých let a dále v návaznosti na pokračující trend v rámci koncepce SZPI, kterým je sledování patogenních původců alimentárních infekcí (konkrétně mikroorganismů Salmonella spp. a Listeria monocytogenes). Do monitoringu bylo zařazeno i sledování výskytu patogenní bakterie rodu Campylobacter a bakteriálních toxinů.

V rámci plánované mikrobiologické kontroly bylo odebráno a v mikrobiologických laboratořích SZPI analyzováno 550 vzorků. Z tohoto počtu bylo 111 (20,2 %) vzorků vyhodnoceno jako nevyhovující požadavkům stanoveným pro tolerované hodnoty mikroorganismů v potravinách a u 19 (3,5 %) vzorků bylo zjištěno překročení nejvyšších mezních hodnot, tzn. 19 vzorků bylo hodnoceno jako zdravotně závadné.

Výsledky kontroly mikrobiologických požadavků v potravinách. Počty nevyhovujících vzorků podle komodit.

Komodita

Celkem odebraných
vzorků pro kontrolu v laboratořích

Počet nevyhovujících
vzorků

Počet zdravotně závadných vzorků
z laboratorních rozborů

    na místě  v laboratoři   
Mléčné výrobky  102 47 16 6
Drůbež, vejce  21 4 7 2
Maso, masné výrobky  79 28 40 7
Ryby a vodní živočichové 13 0 1 0
Mlýnské a obilné výrobky 48 0 5 0
Pekařské výrobky 126 8 10 3
Čokoláda a cukrovinky 20 2 0 0
Cukrářské výrobky 1048 1 362 54
Těstoviny 44 0 7 0
Studená kuchyně 804 2 187 13
Luštěniny, olej.semena 50 2 6 1
Ovoce 287 73 0 0
Zelenina 236 74 0 0
Houby 68 2 16 6
Suché skořápkové plody 39 6 4 0
Nealkoholické nápoje  36 0 15 4
Ostatní  189 0 8 0
Celkem 3210 249 684 96

 


Druhové zastoupení mikroorganismů v nevyhovujících vzorcích potravin (laboratorní rozbory).

Druhové zastoupení mikroorganismů v nevyhovujících vzorcích potravin

Vysvětlivky:

  • CPM – celkový počet mikroorganismů
  • E.coli – Escherichia coli
  • S.aureus – Staphylococcus aureus
  • L.monocytogenes – Listeria monocytogenes
  • koliformní bak. – koliformní bakterie
  • Ostatní – zahrnuje: Pseudomonas aeruginosa, sulfidredukující klostridia, psychrofilní bakterie,   bakterie mléčného kvašení