Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

14. VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY

 • CPM celkový počet mikroorganismů
 • ČIA, o.p.s. Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost
 • ČSN EN ISO/IEC 17025 Česká státní norma respektující Evropskou normu
 • DDT zakázaný pesticid
 • DG ENLARGEMENT Directorate General for Enlargement (Generální ředitelství pro rozšíření)
 • DG SANCO Health and Consumer Protection Directorate - General (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele)
 • E.coli Escherichia coli
 • EC European Commision (Evropská komise)
 • EFET řecký národní kontrolní úřad
 • EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 • EIPA Evropský institut státní správy
 • EK Evropská komise
 • ES Evropské společenství
 • EU Eurepean Union (Evropská unie)
 • FAO Food and Agriculture Organization of UN (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
 • FAPAS The Food Analysis Performance Assesement Scheme (Mezinárodní testování způsobilosti laboratoří - chemické analýzy)
 • FEPAS The Food Evaluation Performance Assesement Scheme (Mezinárodní testování způsobilosti laboratoří - mikrobiologické analýzy)
 • FLEP Food Law Enforcement Practitioners (Sdružení zástupců evropských inspekčních
 • FSA Food Standards Agency
 • FSAI Food Safety Authority of Ireland (Národní kontrolní úřad v Irsku)
 • FVO Food Veterinary Office (Potravinářský a veterinární ústav)
 • GeMMA Genetically Modified Material Analysis Scheme
 • GHP Good Hygiene Practice (Správná hygienická praxe)
 • GICP General Inspectorate for Consumer Protection (maďarský kontrolní úřad)
 • GMO geneticky modifikovaný organismus
 • GMP Good Manufacturing Practice (Správná výrobní praxe)
 • GOST R systém certifikace Ruska
 • GŘ cel Generální ředitelství cel České republiky
 • GSM bezdrátová telefonní síť
 • HACCP systém kritických kontrolních bodů ve výrobě
 • HCH typ chlorovaných pesticidů
 • HW hardware
 • CHEK List CHEK - Systém mezinárodních testů způsobilosti v rámci organizace IAEA (International Atomic Energy Agency) zaměřený na kontrolu  potravin a krmiva pořádaných nizozemským inspektorátem pro ochranu zdraví (Inspektorate for Health Protection, Groningen, the Netherlands)
 • IS KLČ Informační systém kontrolní a laboratorní činnosti
 • IS  Informační systém
 • ISO  International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
 • JRC Joint Research Centre
 • KHK Geel Katholike Hogschool Kempen Geel
 • koliformní bak. koliformní bakterie
 • L.monocytogenes Listeria monocytogenes
 • LCD Liquid crystal display
 • MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • MS Excel Microsoft Excel
 • MS Word Microsoft Word
 • MTZL mezinárodní testování způsobilosti laboratoří
 • MZe Ministerstvo zemědělství
 • NAGREF National Agricultural Research Foundation (výzkumná příspěvková instituce řeckého Ministerstva zemědělství, dodavatel twinningové části projektu PHARE CZ 020502
 • NFA National Food Administration
 • NKM národní kontaktní místa
 • OOVZ Orgány ochrany veřejného zdraví
 • PAH polyaromatické uhlovodíky
 • PCB polychlorované bifenyly
 • PCDD polychlorované dibenzo-p-dioxiny
 • ponceau 4R syntetické barvivo
 • QUID evropská síť laboratoří, které uplatňují směrnici 79/112/EHS o označení a uvádění množství jednotlivých složek v praxi
 • RASFF Rapid Alert System for Foodstuff and Feed (systém rychlé výstrahy pro potraviny a krmiva v zemích EU)
 • S.aureus Staphylococcus aureus
 • SGF Schutzgemeinschaft der Fruchtsaft Industrie (regionální sdružení výrobců ovocných šťáv, jehož hlavním cílem je zamezit nekalé soutěži a nerovným podmínkám na trhu)
 • SKB systém kritických bodů
 • SMJ systém managementu jakosti
 • SOIVRE Spanish Foreign Trade Inspection and Supervision Office (inspekčním úřadem pro španělský zahraniční bchod)
 • SPS Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (Dohoda o aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatření)
 • SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • SVS ČR Státní veterinární správa České republiky
 • SVÚ Státní veterinární ústav
 • SW software
 • TAIEX  Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • TAIEX OFFICE Technical Assistance Information Exchange Office (Kancelář pro technickou pomoc a výměnu)
 • TLO Training Liaison Office (koordinátor vzdělávání)
 • TNK technické normalizační komise
 • ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 • VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická
 • WTO World Trade Organization (Světová obchodní organizace) - mezinárodní organizace, která pomáhá tvořit pravidla mezinárodního obchodu