Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

12. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KOMUNIKACE

12.1 Vnější komunikace

Koncepce vnější komunikace, tedy komunikace SZPI s veřejností, navázala v průběhu roku 2003 na koncepci zahájenou již v předchozích letech. Tato koncepce je založena na principu otevřenosti, pravdivosti a včasnosti tak, aby spotřebitelé i podnikatelé byli seriozně informováni o výsledcích činnosti úřadu. Současně se SZPI snaží poskytovat veřejnosti také informace nad rámec povinností stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a zákonem č. 146/2002, Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, v platném znění, případně dalších předpisů.

V roce 2003 bylo vydáno celkem 37 tiskových zpráv a byla uspořádána tisková konference k zahájení projektu Phare (duben 2003). Ústřední ředitel SZPI se rovněž aktivně zúčastnil tiskové konference ministra zemědělství, která se týkala výsledku kontroly masných výrobků (říjen 2003). Zaměstnanci SZPI v průběhu roku odpověděli na 617 evidovaných dotazů, z nichž nejčastější byly dotazy novinářů (235), dále podnikatelů (201), spotřebitelů (138) a různých institucí a úřadů (43). Tento výčet však zdaleka není vyčerpávající, protože řadu dotazů řeší zaměstnanci SZPI operativně telefonicky nebo osobně.

V celostátních i regionálních médiích bylo v průběhu roku 2003 publikováno nebo vysíláno 845 článků, zpráv, reportáží a besed, na nichž se podílela celá řada zaměstnanců úřadu. Kromě oficiálních informací SZPI zveřejňovaných prostřednictvím tiskových zpráv se mnohé publikované články zabývaly radami pro spotřebitele. SZPI rovněž pokračovala ve spolupráci s odborným tiskem.

Zvýšený zájem o exkurze na odborná pracoviště SZPI (10 skupin studentů), konzultace i spolupráci při řešení ročníkových,seminárních i diplomových prací (16 studentských prací) projevily v průběhu roku 2003 vysoké školy, např. Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Palackého univerzita v Olomouci a další.

Webové stránky

Veškeré důležité informace publikuje SZPI na svých webových stránkách. Nejvíce navštěvovanými rubrikami v roce 2003 byly: Informace pro spotřebitele – Potravinový koutek, Tiskové zprávy, Aktuality, Informace pro spotřebitele týkající se chemických látek v potravinách, Legislativa, Obecné rady pro spotřebitele a Informace o onemocněních z potravin alergiích a intolerancích.

Nejčtenějším byl Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále článek O principech kontrolní činnosti úřadu, Organizační struktura SZPI, Přecitlivělost na potraviny, Co prozradí obal potraviny a Jak porozumět údajům na obale uváděným. Ze statistik lze usoudit, že webové stránky navštěvují hlavně spotřebitelé a média. Velký zájem je o informační a vzdělávací spotřebitelské články. Z dostupných údajů o uživatelích stránek je patrné, že si je pravidelně prohlíží určitý okruh čtenářů, který se k výše uvedeným problematikám vrací (v přiložených tabulkách uváděno jako „přístupy“).

Statistiky přístupu na web za rok 2003

Statistiky přístupu na web za rok 2003_celkem


 

 

 

 

 

 

 

Statistiky přístupů - celkový počet přístupů z titulní strany

 

12.2 Vnitřní komunikace

V průběhu roku 2003 se SZPI začala zabývat také vnitřní komunikací v rámci úřadu. Na základě anonymní ankety, jíž se dobrovolně zúčastnilo 70% všech zaměstnanců, se ukázala potřeba více se věnovat otázkám informačních toků uvnitř inspekce, informačních šumů, ale také například motivování zaměstnanců.

Koncepce vnitřní komunikace se v průběhu roku opírala o několik základních kroků:

  • setkání ústředního ředitele se zaměstnanci všech inspektorátů, díky kterým se podařilo navázat otevřený dialog
  • vytvoření anonymní schránky na podnikovém intranetu ke kladení jakýchkoli dotazů managementu úřadu (včetně zveřejnění odpovědí)
  • zahájení prací na elektronickém interním podnikovém zpravodaji.

Ve výhledu je další série osobních návštěv dalších členů top managementu na jednotlivých pracovištích, pravidelné vydávání interního zpravodaje a příprava celopodnikového setkání všech zaměstnanců.