Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

11. PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE

11.1 Projekt Phare - „Posílení politiky bezpečnosti potravin“

V dubnu 2003 byl slavnostně zahájen projekt Phare „Posílení politiky bezpečnosti potravin“.

Jeho hlavním cílem je další rozvoj SZPI prostřednictvím školení a poradenství, zkvalitnění řízení procesů v organizaci prostřednictvím zavedení a certifikace ISO 9001:2000 v SZPI a vytvoření společného informačního systému dozorových orgánů pro bezpečnost potravin. Do tohoto systému budou zapojeny následující orgány: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní veterinární správa, Státní rostlinolékařská správa, Generální ředitelství cel a Hygienická služba Ministerstva zdravotnictví (a jeho návaznost na RASFF). Při příležitosti zahájení projektu proběhla tisková konference, které se zúčastnil také ministr zemědělství ČR pan Jaroslav Palas, zástupci řecké společnosti NAGREF, která je twinningovým partnerem projektu, zástupci Řecké ambasády v Praze, zástupci Delegace EK v Praze, Ministerstva zemědělství ČR a SZPI.

Po zahájení projektu byly vypracovány zadávací dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele HW a SW pro informační systém a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na konzultační organizaci pro zavádění SMJ v SZPI, jenž byly postoupeny k připomínkovému řízení Centru zahraniční pomoci Ministerstva financí ČR a následně Delegaci Evropské komise v Praze. S výjimkou zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku HW pro informační systém nebyl tento proces v roce 2003 ukončen.

Benchmarking

V počáteční fázi také proběhla aktivita zaměřená na poznání činností probíhajících v SZPI s cílem odhalit slabé stránky organizace (benchmarking). Analýza SZPI byla zpracována s pomocí modelu „business excellence“, který posuzuje organizaci z pohledu výkonu, zaměření na zákazníka, využití a rozvoje lidských zdrojů, strategie, firemní politiky, partnerství, zdrojů a procesů. Hlavním závěrem vyplývajícím ze zprávy zpracované twinningovým odborníkem byla potřeba zlepšit systém interní komunikace v organizaci.

Školení

V druhé polovině roku 2003 se uskutečnili tři z celkového počtu pěti seminářů určených pro vedení SZPI, a to semináře na téma „Strategie a plánování“, „Řízení projektů“ a „Řízení informačních toků“. Pokud jde o školení určené pro zástupce středního a nižšího managementu SZPI, všechny plánované semináře byly zrealizovány.  Jednalo se o semináře na téma „Řízení lidských zdrojů“, „Řízení změn“, „Osobní rozvoj“, „Strategické řízení“ a „Interní komunikace a mediální trénink“. Také proběhla část plánovaných odborných seminářů určených pro inspektory, pracovníky laboratoří, odboru kontroly, laboratoří a certifikace, a právníky. Jednalo se především o mikrobiologický seminář, jehož praktická část proběhla v mikrobiologické laboratoři Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, dále pak semináře na způsoby odběru vzorků při kontrole potravin, potraviny pro zvláštní výživu, analýzu a rizika toxikologie. Velice kladně byl také hodnocen seminář zabývající se problematikou Bílé knihy a novým pojetím a implementací potravinového práva ES.

Poradenství

Částečně již byla také realizována aktivita týkající se poradenství při tvorbě rámce celoživotního vzdělávání na SZPI a zdokonalení systému kontroly čerstvého ovoce a zeleniny v ČR. Odborníci z řeckého NAGREFu navštívili SZPI s cílem zpracovat analýzu systému celoživotního vzdělávání. Během svých setkání se zaměstnanci SZPI, se řečtí odborníci seznámili se současným systémem vzdělávání. Příslušná zpráva s doporučeními bude předložena v první čtvrtině roku 2004.

Pokud jde o aktivitu týkající se systému kontroly čerstvého ovoce a zeleniny na trhu v ČR, řečtí odborníci navštívili  SZPI s cílem seznámit se se systémem kontroly a kompetencemi SZPI vyplývajícími z legislativy. Spolu s inspektory SZPI se zúčastnili kontrol u subjektů manipulujících s čerstvým ovocem a zeleninou na českém trhu. Řečtí odborníci doporučili na základě svého zjištění doplnění kompetencí SZPI o audit systémů HACCP. Rovněž byla navržena realizace semináře pro inspektory SZPI s cílem seznámit je se zásadami systémů kvality jako je Správná výrobní praxe (Good Manufacturing Practice (GMP)), Správná hygienická praxe (Good Hygiene Practice (GHP)) a HACCP především z pohledu kontroly a externího auditu. Pro zástupce soukromého sektoru bude řeckými odborníky vypracován manuál jak implementovat výše zmíněné systémy v praxi. Tento manuál bude distribuován relevantním zástupcům soukromého sektoru.

Studijní cesty

V průběhu roku se také uskutečnily dvě z celkového počtu tří studijních cest plánovaných v rámci projektu. Během pracovní cesty do Řecka navštívili zástupci vedení SZPI a vedoucí projektu ze strany SZPI generální ředitelství a vybrané ústavy partnerské organizace NAGREF, řecký národní kontrolní úřad EFET, Národní chemickou laboratoř a poradenskou společnost Planet Regional. Cílem této návštěvy bylo seznámit se se systémem kontroly potravin v Řecku a vzájemná výměna zkušeností.

Další z plánovaných cest se zúčastnili odborníci SZPI pro oblast čerstvého ovoce a zeleniny, vína, olivového oleje a organickou produkci. V rámci svého pobytu navštívili potravinářské provozy v řecké Soluni a na Krétě, které se zabývají organickou produkcí vína, zpracováním rozinek, nákupem, tříděním, balením a exportem čerstvého ovoce a zeleniny, pěstováním a zpracováním citrusových plodů a pěstováním oliv. Navštívili také několik výzkumných ústavů řecké partnerské společnosti NAGREF, které se zabývají výzkumem v oblasti pěstování ovoce a zeleniny, a regionální pobočku národního kontrolního úřadu EFET na Krétě.

Řízení projektu

Řídící výbor (Steering Committee) projektu se v průběhu roku sešel celkem třikrát za účasti koordinátorky a vedoucí projektu ze strany SZPI, vedoucího projektu ze strany řecké partnerské organizace NAGREF, předvstupního poradce, nezávislého hodnotitele realizovaných školení, zástupce Delegace Evropské komise v Praze, Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva financí ČR. V rámci těchto schůzek byla předložena zpráva o výsledcích dosažených v daném období, vypracovaná předvstupním poradcem, a předneseny návrhy na dodatečné aktivity, vyplývající z aktuálních potřeb SZPI. Jednou z takových aktivit byla například zahraniční pracovní cesta dvou pracovníků laboratoře Inspektorátu v Brně do Biotechnologického výzkumného ústavu NAGREFu v Aténách. V rámci této návštěvy pracovníci SZPI prakticky prováděli analýzy potravin na odhalení geneticky modifikovaných organismů.

Informace o dosažených výsledcích byly také pravidelně prezentovány během měsíčních schůzek pořádaných na Ministerstvu zemědělství ČR. Těchto schůzek se účastní  zástupci všech Phare projektů realizovaných v resortu MZe. Projekt SZPI zde zastupuje, a informuje o výsledcích dosažených v daném období, vedoucí projektu.

11.2 Projekt Phare – „Prosazování práv k duševnímu vlastnictví“

SZPI se nadále aktivně účastnila projektu Phare na téma „Prosazování práv k duševnímu vlastnictví“ realizovaném Úřadem průmyslového vlastnictví. Tento projekt byl zahájen již v roce 2001. Zástupce SZPI se pravidelně účastnil zasedání řídícího výboru projektu. V rámci tohoto projektu bude proškoleno 100 zaměstnanců SZPI a vyškoleno 10 školitelů SZPI v problematice práv k duševnímu vlastnictví. V roce 2003 byl vypracován časový harmonogram realizace školení, jenž proběhne v šesti cyklech v první polovině roku 2004.

11.3 Projekt QUID Thematic Network

Také v tomto roce odborníci SZPI pokračovali v projektu financovaném a realizovaném Evropskou komisí pod názvem QUID Thematic Network. Zástupci SZPI se připravovali a následně zúčastnili zasedáních řídícího výboru a setkáních pracovních skupin projektu, které se konaly v březnu v Barceloně a v listopadu v Budapešti. Tento tříletý projekt má za úkol zjistit postupy používané pro ověřování kvantitativní deklarace složek (QUID – quantitative ingredients declaration) v jednotlivých zemích EU a také kandidátských zemích pro vybrané druhy potravin (stanovení obsahu masa, mléčných složek a ovocné složky), tyto postupy pokud možno sjednotit, definovat je, určit jejich omezení a také nastínit další možný vývoj.

V projektu je zapojeno 26 účastníků z devíti zemí EU a pěti kandidátských zemí. Činnost sestává z výměny teoretických informací, diskuse o těchto informacích, z analýzy reálných vzorků, interpretace výsledků a diskuse o možném optimálním způsobu stanovení složek. V průběhu roku byly vyřešeny první dva úkoly, tj. stanovení obsahu masa a stanovení obsahu mléčných složek. Třetí úkol týkající se stanovení obsahu ovocné složky bude dořešen v roce 2004.

11.4 Projekty Transition Facility

Ve snaze získat prostředky na další rozvoj a zdokonalování činnosti SZPI vypracovala inspekce návrhy twinningových projektů v rámci programu Transition Facility Projects. Jeden z těchto návrhů se týká kontroly dovozu potravin neživočišného původu ze třetích zemí a bude počátkem roku 2004 předložen ke schválení Delegace EK v Praze. Další návrh, týkající se e-commerce ve vztahu k bezpečnosti potravin, bude na doporučení Centra zahraniční pomoci Ministerstva financí dopracován a předložen ke schválení v roce 2004.