Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

10. ZAHRANIČNÍ VZTAHY

10.1 Evropská integrace

Také v roce 2003 sledovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce aktivity Evropské komise v oblasti bezpečnosti potravin, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a aktuální vývoj evropského potravinového práva. Odborníci SZPI se zúčastnili řady konferencí, workshopů a seminářů, zaměřených na problematiku evropského potravinového práva a systému rychlé výstrahy pro potraviny a krmiva (RASFF) v Evropské unii. Řada pracovníků SZPI byla nominována jako gestoři nebo spolugestoři do pracovních výborů a skupin Evropské komise a Rady EU a zúčastnila se jejich jednání jako pozorovatelé.

SZPI také pravidelně sledovala závazky vyplývajících z WTO dohod a SPS notifikace týkající se bezpečnosti potravin, volného pohybu zboží a překážek v obchodě.

Monitoring legislativy ES

Také v 2003 roce se SZPI zabývala monitoringem právních předpisů ES, a to jak vydaných tak i těch, které ještě nebyly schváleny. Podnikový intranet byl pravidelně doplňován o předpisy ES vztahující se k činnosti SZPI. V souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU byla realizována školení zaměstnanců SZPI a na intranetu zřízena diskuse k problematice volného pohybu zboží. Odborníci SZPI zabývající se problematikou legislativy ES se pravidelně účastní zasedání pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu, jenž se zabývá problematikou tzv. neharmonizované sféry právních předpisů a zajišťuje její slučitelnost se základními principy fungování EU. Také se zúčastnili workshopu na téma volného pohybu zboží organizovaného TAIEX OFFICE. Tento workshop se konal na MPO v Praze a byl určen pro zástupce úřadů státní správy ČR .  

Mise ES

V polovině roku 2003 proběhla třetí mise FVO v ČR pro oblast pesticidů, kontaminantů a hygieny potravin s cílem posoudit schopnost kontrolních úřadů splnit požadavky stanovené v právních předpisech ES. Stejně jako v předcházejícím roce, také této mise se zúčastnili zástupci SZPI, aby zodpověděli dotazy dotazy komisařů FVO týkající se kontrolního systému pro ozařované potraviny, GMO/nových potravin, systému RASFF a dovozů potravin neživočišného původu ze třetích zemí. Hlavními závěry vyplývajícími z mise FVO pro SZPI bylo dokončení transpozice legislativy, zajištění funkčnosti ohlašovací povinnosti všech provozovatelů potravinářských podniků, pokračování v rozvoji systému RASFF a stanovení odpovědnosti a postupy pro řízení hodnocení rizika, vybudování systému kontroly pro ozařované potraviny a potraviny neživočišného původu dovážené ze třetích zemí.V těchto oblastech již SZPI podnikla potřebné kroky a o výsledcích bude informovat zástupce FVO během jejich příští mise v ČR, která se uskuteční v lednu 2004.

Během červencové návštěvy delegace vysokých úředníků DG SANCO byla kromě plnění úkolů z předchozí mise kontrolována také povinnost výrobců a distributorů potravin zavést HACCP a povinnost SZPI kontrolovat zavedení HACCP. Zástupci DG SANCO vyjádřili uspokojení s postupy v oblasti GMO potravin a ukončením procesu akreditace laboratoří SZPI.

V červenci 2003 se také uskutečnila mise TAIEX OFFICE, organizovaná ve spolupráci DG SANCO a DG ENLARGEMENT, která byla zaměřena na hodnocení systému kritických bodů zaváděných v potravinářské výrobě v ČR a na vzdělávání inspektorů v této oblasti.

V září 2003 proběhlo jednání ministra zemědělství ČR pana Jaroslava Palase s komisařem pro zdraví a ochranu spotřebitele panem Davidem Byrnem, kterého se zúčastnili také zástupci SZPI v čele s ústředním ředitelem panem Jakubem Šebestou. Během jednání bylo konstatováno, že byl učiněn velký pokrok ve všech sledovaných oblastech (transpozice „acquis“ do legislativy ČR, implementace legislativy, kontrola reziduí pesticidů, otázky týkající se zpracovatelských podniků, systému RASFF, atd.)

10.2 Aktivní účast v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU

Za italského předsednictví se SZPI začala od dubna 2003 aktivně účastnit jednání pracovních skupin a výborů Evropské komise a Rady EU. Za SZPI bylo do těchto pracovních orgánů do konce roku 2003 jmenováno 19 odborníků, kteří se aktivně podíleli na jednáních za Českou republiku v pozici pozorovatelů. Odborníci SZPI figurují v celkovém počtu 26 pracovních skupin a výborů.

SZPI vnímá důležitost těchto aktivit a proto své odborníky proškoluje po jazykové stránce, stejně jako v oblasti aktivního vyjednávání. Především možnost aktivního přístupu na jednání přinesl odborníkům šanci rychle proniknout do kultury vyjednávání na těchto zasedáních, ale také přístup k informacím „přímo od zdroje“ o zamýšlených změnách a aktuálním vývoji v daných oblastech bezpečnosti potravin a v neposlední řadě ve velmi blízké budoucnosti možnost ovlivnit přímo výsledky rozhodování na evropské úrovni. V roce 2003 se odborníci SZPI aktivně zúčastnili celkem patnácti jednání v pracovních skupinách a výborech, stálých výborech, legislativních výborech a regulačních výborech Evropské komise a Rady EU. Nejčetnější účast  byla v expertním výboru – pracovní skupině pro zemědělské kontaminanty a v regulačním výboru pro Komisi – výboru pro ochranu geografických označení a známek původu.

SZPI se také pravidelně každý týden účastní jednání Resortní koordinační skupiny na Ministerstvu zemědělství, která představuje koordinační centrum pro schvalování Pozic prezentovaných za ČR a resort zemědělství na jednáních pracovních orgánů EU včetně COREPERu, Zvláštního zemědělského výboru a Rady ministrů pro zemědělství a rybolov. Činnost této skupiny se s časem, který zbývá České republice do vstupu do EU, stává stále významnější pro zajištění pružného a kvalitního vypracovávání stanovisek prezentovaných na evropské půdě.

10.3 Mezinárodní organizace

V roce 2003 se zástupci SZPI zúčastnili 20. zasedání FLEPu (Food Law Enforcement Practitioners), neformální organizace kontrolních orgánů v oblasti potravin v Evropě. Odborníci SZPI se aktivně zapojili do činnosti sedmi pracovních skupin FLEPu, a to pracovní skupiny pro pesticidy, autenticitu potravin, interpretaci výsledků laboratorních zkoušení, podporu účasti dalších kandidátských zemí v aktivitách FLEPu, kontrolu dovozu neživočišných potravin, znalostní úroveň inspektorů a efektivnost prováděných kontrol.

Zástupci SZPI se také zúčastnili zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO. Dále SZPI spolupracovala s MZe při přípravě mezinárodního workshopu FAO na téma „Tvorba strategie národní bezpečnosti potravin“ (Development of National Food Safety Strategy). Na workshopu prezentovali odborníci SZPI systém kontroly potravin praktikovaný na SZPI a systém RASFF. Také ostatní účastníci prezentovali současné národní strategie bezpečnosti potravin aplikované v jejich zemích. Workshop byl dobrou příležitostí k navázání neformálních kontaktů s představiteli ministerstev zemědělství a kontrolních organizací ze středo a východoevropských zemí.

10.4 Bilaterální spolupráce

V oblasti bilaterální spolupráce byly prohloubeny vztahy s Národním kontrolním úřadem v Irsku (Food Safety Authority of Ireland, FSAI). Zástupci SZPI navštívili v květnu 2003 FSAI s cílem seznámit se se systémem managementu jakosti (SMJ) aplikovaném na FSAI dle ISO 9001:2000 a získat poznatky z období implementace a certifikace systému pro zavedení SMJ v SZPI.

V červnu 2003 byla uzavřena deklarace o spolupráci s inspekčním úřadem pro španělský zahraniční obchod (Spanish Foreign Trade Inspection and Supervision Office, SOIVRE). Na základě této deklarace se obě strany vzájemně upozorňují na vadné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny, jenž nevyhovují předpisům.

Zástupci maďarského kontrolního úřadu (General Inspectorate for Consumer Protection, GICP), s nímž SZPI uzavřela dohodu o spolupráci v roce 2001, navštívili SZPI, aby se blíže seznámili s činností SZPI v oblasti kontroly potravin v České republice.

Odborníci SZPI navštívili britskou Food Standards Agency (FSA) s cílem získat informace o průběhu schvalování činnosti ozařovny a její kontrole, o plánu kontroly ozařovaných potravin, metodách vzorkování, analýze ozářených potravin a principech použitých metod detekce. Tato návštěva byla reakcí na závěry třetí mise FVO v ČR.

V rámci česko-vlámské spolupráce byl  roce 2003 zahájen projekt DIGIT-ROSTLINA, kterého se účastní zástupci KHK Geel – Katholike Hogschool Kempen, Vysoká škola zemědělská v Praze, zástupci Zelinářské unie Čech a Moravy a SZPI, dále pak holandská FSA – Food Safety Agency. Cílem je vytvoření obrázkových norem pro zeleninu, které budou sloužit potřebám českých a vlámských producentů, jak při obchodování se zeleninou a zařazování produktů do jakostních tříd, tak za účelem školení pěstitelů a jejich dalšího vzdělávání. Projekt bude pokračovat i v roce 2004 a 2005.

10.5 Konference a semináře

Inspekce i nadále využívala nabídky kurzů pořádaných Evropským institutem státní správy (EIPA) a organizací TAIEX. Zástupci SZPI se zúčastnili několika kurzů organizovaných EIPA, které se týkaly způsobů poskytování informací veřejnosti v rámci struktur EU, výborů a komitologie, rozhodovacích procesů a vyjednávání v Evropské unii, a poslání a činnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ve vztahu k analýze rizika. Zkušenosti získané během těchto kurzů využijí jako zástupci České republiky při vyjednáváních v Evropské komisi a Radě EU. Zástupce SZPI se účastnil pravidelných setkání osob zodpovědných za vzdělávání v oblasti fytosanitární, veterinární a potravinářské v kandidátských zemích (TLO) pořádaných organizací TAIEX. Zástupci SZPI se také zúčastnili TAIEXového semináře v rakouském Riedu týkajícího se praktické implementace a transpozice legislativy ES v oblasti potravinového práva.

Kromě kurzů EIPA a TAIEX se zástupci SZPI zúčastnili celé řady mezinárodních konferencí, workshopů a seminářů týkajících se laboratorních analýz, čerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny, vína, atd. Lze zmínit např. workshopy pořádané Evropskou komisí -JRC (Joint Research Centre), zaměřené na problematiku mezilaboratorních testů (zejména zkoušení způsobilosti), stanovení akrylamidu v potravinách a měření  v okolí limitů.