Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

8. ČINNOST V OBLASTI LEGISLATIVY

I v tomto roce byla činnost v oblasti legislativy velmi rozsáhlá a významná. Bylo připomínkováno několik velmi důležitých zákonů i prováděcích předpisů, a to i z hlediska nevytváření právních bariér v oblasti neharmonizované sféry, na což kladou orgány EU velký důraz.

Nejdůležitější legislativní práce byly zaměřeny zejména na vytvoření nového zákona o vinohradnictví a vinařství a novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích a potažmo na novelu zákona o SZPI.

Zákon o vinohradnictví a vinařství

Návrh nového zákona o vinohradnictví a vinařství je vytvořen jako národní právní rámec nařízení Rady a komise ES, které platí v členských zemích bezprostředně. Oproti stávající právní úpravě obsahuje několik zásadních změn. Například zavedení nového druhu vína, které se označuje jako „víno ohodnocené cechem“, o jehož označení rozhoduje cech místních vinařů a nikoli správní úřad, zavedení registru vinic, ve kterém budou vedeny veškeré údaje o pěstitelích a výrobcích vína, nebo vedení evidenčních knih.

Zákon o potravinách

Navrhovaná novela zákona č. 110/1097 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, reaguje na změny v potravinářském právu Evropských společenství.  Základním cílem  novely je přizpůsobit tento zákon podmínkám, které budou platné od doby vstupu ČR do EU. Navrhovaná právní úprava úzce souvisí se vznikem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a zároveň vytváří právní základ pro celonárodní systém rychlého varování při vzniku rizika ohrožení zdraví z potravin nebo surovin a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací.

Novela obsahuje jednak několik nových povinností pro kontrolované osoby, jednak nově definuje některé pojmy. Např. nově definuje provozovatele potravinářského podniku jako právnickou nebo fyzickou osobu, která vyrábí nebo uvádí do oběhu potraviny nebo tabákové výrobky. Provozovatel potravinářského podniku má povinnost ohlašovat orgánu dozoru zahájení i ukončení předmětu činnost. Doposud měli tuto povinnost pouze výrobci nebo dovozci, nikoli např. prodejci. Nově se stanovují také povinnosti pro provozovatele ozařoven a technické vybavení těchto provozoven. Významné je také zavedení nového právního institutu, tzv. „doložky vzájemného uznávání“, který zapracovává do zákona základní princip volného pohybu zboží. Podle tohoto principu potravina vyrobená a uváděná do oběhu v členské zemi ES nebo mající původ v některém ze státu ES, který je současně smluvní stranou EHP, nesmí být odmítnuta k uvedení do oběhu v ČR za předpokladu, že tato potravina odpovídá národním předpisům dané země  nebo národním výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe.

Prováděcí vyhlášky

V rámci legislativní činnosti bylo projednáno i mnoho návrhů změn prováděcích vyhlášek zejména k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích stran jednotlivých komodit. Z ostatních prováděcích předpisů bylo závažné zejména projednávání změny vyhlášky o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby a návrh nové vyhlášky o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků.

Technické normalizační komise

Zaměstnanci SZPI se aktivně účastnili práce v technických normalizačních komisích (dále TNK), zřízených při Českém normalizačním institutu (TNK č. 116 Potraviny a TNK č. 6 Řízení jakosti). SZPI je také pravidelným účastníkem připomínkového řízení k návrhům českých technických norem, které jsou nově tvořeny a zaváděny v ČR. V roce 2003 SZPI připomínkovala celkem 43 norem, z toho 34 se týkalo metod zkoušení a 9 norem bylo předmětových.