Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vzdělává své zaměstnance  na základě plánu vzdělávání, který je vytvořen v souladu s usnesením vlády ČR č. 1028/2001 Pravidla, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a Úřadu vlády  a odráží  aktuální potřeby vzdělávání zaměstnanců.

V roce 2003 se uskutečnilo  340 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 3 000 účastníků. Vzdělávací akce zahrnovaly odborné kurzy, vzdělávání v manažerských dovednostech, vzdělávání v počítačové oblasti a jazykové vzdělávání.

Pro rok  2003 byl  významný svým širokým záběrem, jak co do věcného obsahu, tak  do okruhu účastníků projekt  PHARE Posílení bezpečnosti potravin. Tento projekt  byl zahájen na jaře 2003 ve spolupráci s řeckou organizací NAGREF a bude pokračovat i v příštím roce. V rámci  projektu se uskutečnila řada odborných vzdělávacích akcí - např. semináře na téma Potraviny pro zvláštní výživu, Toxikologické hodnocení cizorodých chemických látek, přísad a přírodních toxinů v potravinách, Zdokonalení systému sjednocování a implementace právních předpisů EU, Mikrobiologie nebo Způsoby odběru vzorků při kontrole potravin. Vedle odborných seminářů bylo realizováno  i několik workshopů zaměřených na komunikační a manažerské dovednosti pro cílové skupiny vrcholového a středního managementu. 

Vzdělávání realizované v rámci výše uvedeného projektu bylo v roce 2003 doplněno o  řadu odborných akcí financovaných z vlastních zdrojů. Celkem 200 zaměstnanců se například zúčastnilo osmidenního   projektu Nové technologie výroby potravin, možné problémy v technologii z pohledu dozoru, aktuality k autenticitě (možnosti falšování). Tento projekt se uskutečnil v osmi bězích se zaměřením na jednotlivé komodity. Vedle skupinových vzdělávacích akcí realizovaných SZPI se zaměstnanci účastnili také otevřených seminářů se specifickou problematikou související s bezpečností potravin, kvalitou potravin či legislativou.

V prosinci 2003 byl ukončen dvouletý projekt nazvaný Komunikační dovednosti. Tento trénink zaměřený na vystupování inspektorů a jednání s kontrolovanou osobou byl zahájen v roce 2002 s cílem proškolit inspektory SZPI v komunikačních dovednostech a základech psychologie. To se v roce 2003 podařilo a do prosince  byli  proškoleni všichni zaměstnanci zařazeni do funkce inspektor.

V neposlední řadě byli zaměstnanci SZPI vzdělávání v oblasti informačních technologií. Celkem 400 zaměstnanců prošlo testy v programech MS Word, MS Excel a na základě výsledků testů byli zařazeni do otevřených počítačových kurzů nebo proškoleni formou e-learningu.

V roce 2003  bylo  také organizováno jazykové vzdělávání  zaměstnanců SZPI ve snaze o zlepšení jejich jazykové vybavenosti. Dle vnitřního předpisu SZPI mají vybraní zaměstnanci  povinnost do konce roku 2005 složit jazykovou zkoušku. K podpoře jazykového vzdělávání byly v roce 2003  organizovány skupinové i individuální jazykové kurzy, popř.  zaměstnancům  se splněným kvalifikačním požadavkem byly poskytnuty finanční příspěvky na udržení současných jazykových znalostí.