Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

6. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

Informační systém SZPI zahrnuje několik podsystémů (např. personální informační systém, ekonomický informační systém, odborný informační systém Kontrolní a laboratorní činnost, intranet, webové stránky, elektronický docházkový systém apod.). Tyto podsystémy představují významný zdroj informací, který slouží k podpoře činnosti managementu v řídících, rozhodovacích a plánovacích procesech a zvyšuje operativnost inspektorů při práci v terénu. To v konečném důsledku zefektivňuje celkovou činnost SZPI  při zajišťování bezpečnosti potravin a přispívá k zvýšení ochrany spotřebitele.

Rok 2003 znamenal zásadní přelom pro dva základní podsystémy informačního systému SZPI, které se dotýkají pracovní činnosti většiny zaměstnanců úřadu. 1.1.2003 byl totiž zahájen provoz odborného informačního systému Kontrolní a laboratorní činnost (dále jen IS KLČ) a personálního informačního systému Odysea 2001, což představovalo velmi náročný proces, který vyžadoval enormní nasazení uživatelů, informatiků i managementu.

IS KLČ byl vyvinut a testován v roce 2002, atestován autorizovaným atestačním střediskem bez výhrad na shodu se Standardem informačních systémů veřejné správy pro náležitosti životního cyklu informačního systému. IS KLČ je provozován jako centrální intranetová aplikace se správou dat a aplikace na ústředním inspektorátu a s přístupem všech uživatelů SZPI k datovému a aplikačnímu serveru přes webové rozhraní. Přenos dat probíhá pomocí GSM technologie přímo z terénu (on-line) nebo z jednotlivých inspektorátů v prostředí virtuální privátní sítě SZPI. Od začátku roku 2004 bude umožněno vkládat data na místě kontroly rovněž off-line do notebooku a dodatečně je odeslat na centrální server. V roce 2003 byla provedena řada dalších souvisejících úprav IS KLČ vedoucích ke zkvalitnění jeho provozu (operativní navýšení kapacity přenosových linek, komprimace přenášených souborů, přepracování výstupních reportů, oddělení dat pro reporty na separátní datový server mimo centrální datový server atd.). V průběhu roku pokračovala rovněž série školení pro uživatele a správce a na základě zkušeností a připomínek uživatelů byly novelizovány uživatelské příručky IS KLČ.

Personální informační systém Odysea 2001 představuje moderní modulární systém, z jehož nabídky byly v roce 2003 na ústředním inspektorátu SZPI implementovány následující moduly: Personalistika a mzdy, Vzdělávání, Cestovní náhrady a Systemizace. Pro rok 2004 se připravuje rozšíření tohoto podsystému pro vybrané uživatele na regionálních inspektorátech i zavedení dalších modulů.

Pokračovaly rovněž investice do technické základny informačního systému SZPI. Mimo jiné byly pořízeny další notebooky pro inspektory, pevné počítače a LCD panely pro pracovníky na inspektorátech, nový datový server pro reporty z IS KLČ, proběhla rekonstrukce datových a telefonních rozvodů v části provozní budovy SZPI v Brně na ulici Běhounská.Velká pozornost byla v roce 2003 věnována bezpečnosti informačního systému SZPI. Byl vypracován vnitřní předpis, který vytyčuje cíle bezpečnostní politiky IS SZPI a stanovuje metody a postupy k jejich realizaci.