Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

3. LABORATOŘE  SZPI

V loňském roce prováděla SZPI fyzikální, chemické, mikrobiologické, molekulárně-biochemické a senzorické rozbory zemědělských a potravinářských výrobků převážně ve vlastních laboratořích. V případě speciálních stanovení, např. průkazu exogenní vody v burčácích, průkazu antibiotik v medu, stanovení chlorovaných pesticidů typů HCH, DDT aj., která neprovádí laboratoře SZPI, byla navázána spolupráce s externími laboratořemi nejen v České republice, ale i v zahraničí. Z českých laboratoří se jednalo o laboratoře VŠCHT Praha, SVÚ Jihlava, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě aj. Ze zahraničních laboratoří byla navázána spolupráce např. s rakouskou laboratoří výzkumného centra Seiberdorf research, Vídeň; německou laboratoří ústavu Institut für Honig-Analytik, Brémy aj.

V prvním čtvrtletí roku 2003 byly v laboratořích inspektorátů v Praze a Brně zavedeny nové metody zkoušení na zařízeních převedených z laboratoří inspektorátů v Hradci Králové a Olomouci, a to zejména aflatoxiny v laboratoři inspektorátu v Praze a polyaromatické uhlovodíky a laboratorní zkoušky zemědělských výrobků v laboratoři inspektorátu v Brně.

Ve druhém čtvrtletí roku 2003 byl ukončen akreditační proces mikrobiologické laboratoře Inspektorátu SZPI v Táboře podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Dne 2.7.2003 bylo laboratoři SZPI v Táboře vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA, o.p.s.) Osvědčení o akreditaci. V současné době má tato mikrobiologická laboratoř akreditováno 29 metod. V tomto období bylo rovněž v rámci mimořádných dozorů ČIA, o.p.s zajištěno provedení změny předmětu akreditace laboratoře Inspektorátu SZPI v Hradci Králové, a to z chemických, mikrobiologických a senzorických zkoušek pouze na mikrobiologické zkoušky. Od srpna 2003 je tato mikrobiologická laboratoř držitelem Osvědčení o akreditaci, jehož předmětem je 34 mikrobiologických metod zkoušení.

Ve třetím čtvrtletí roku 2003 byla v rámci mimořádných dozorů ČIA, o.p.s. zajištěna akreditace metod zkoušení, které byly začátkem roku 2003 zavedeny v laboratořích inspektorátů v Praze a v Brně. Od října t.r. je laboratoř Inspektorátu v Praze držitelem Osvědčení o akreditaci, jehož předmětem je 543 fyzikálních, chemických, mikrobiologických a senzorických metod zkoušení. Laboratoř Inspektorátu SZPI v Brně získala Osvědčení o akreditaci rovněž v říjnu t.r. Je akreditována na 788 fyzikálních, chemických, mikrobiologických, molekulárně-biochemických a senzorických metod zkoušení.

Mezilaboratorní porovnávací testy

Od roku 1993 SZPI pravidelně pořádá mezilaboratorní porovnávací zkoušky (systém MTZL), které jsou zařazeny do Národního systému porovnávacích zkoušek. Organizace a vyhodnocování MTZL probíhá ve většině případů ve spolupráci s ČIA, o.p.s. V roce 2003 se uskutečnilo 6 kol porovnávacích testů, kterého se zúčastnilo 80 laboratoří. Jednalo se o následující kola porovnávacích testů:

1) Stanovení aditivních látek ve víně (kys. sorbová, citrónová a oxid siřičitý) – testu se zúčastnilo 45 laboratoří;
2) Klasické metody zkoušení vína (alkohol, cukr, bezcukerný extrakt a těkavé kyseliny) - testu se zúčastnilo 44 laboratoří;
3) Stanovení náhradních sladidel a konzervantů v jahodovém džemu - testu se zúčastnilo 18 laboratoří;
4) Stanovení některých minerálních látek v dětské výživě nemléčného typu - testu se zúčastnilo 11 laboratoří;
5) Stanovení patulinu v jablečné výživě - testu se zúčastnilo 7 laboratoří;
6) Kvantitativní stanovení celkového počtu mikroorganismů, bakterií čeledí Enterobacteriaceae, koliformních bakterií při 37 °C, koliformních bakterií při 44oC a E.coli - testu se zúčastnilo 35 laboratoří.

Laboratoře SZPI se pravidelně zúčastňují mezinárodních porovnávacích zkoušek - testování způsobilosti chemických a mikrobiologických laboratoří v souladu s požadavkem normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

V roce 2003 se fyzikálně chemické laboratoře inspektorátů SZPI v Praze a v Brně zúčastnily 14 testů v systému FAPAS (The Food Analysis Performance Assessment Scheme) pořádaných Central Science Laboratory (Velká Británie) a 7 testů v systému CHEK (Chemical and Quality Assurance) pořádaných Inspectorate for Health Protection and Veterinary Public Health (Nizozemí). Molekulárně-biochemická laboratoř Inspektorátu SZPI v Brně se zúčastnila jednoho testu v systému GeMMA (Genetically Modified Material Analysis Scheme) pořádaných Central Science Laboratory (Velká Británie).

Mikrobiologické laboratoře inspektorátů SZPI v Praze, Brně, Hradci Králové a Táboře se zúčastnily 8 testů v systému FEPAS (The Food Evaluation Performance Assessment Scheme) pořádaných Central Science Laboratory (Velká Británie) a 8 testů NFA pořádaných National Food Administration, Švédsko