Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2005

08. 08. 2006
 

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva slouží pro ohlašování přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a  zvířat nebo životního prostředí, která pocházejí z  potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem slouží k  zabránění uvedení do oběhu rizikových potravin a  krmiv, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.Na evropské úrovni funguje systém rychlého varování již od roku 1978 a  je spravován Evropskou komisí. Je zřízen formou sítě, která kromě Komise Evropského společenství zahrnuje členské státy Evropské unie, státy Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a  od roku 2002 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Systém rychlého varování pro potraviny a  krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) vychází z  článků 50 - 52 nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a  požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a  stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.Dle článku 50 nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 178/2002, aniž by byly dotčeny právní předpisy Evropského společenství, členské státy neprodleně oznámí Evropské komisi prostřednictvím systému včasné výměny informací:a) všechna opatření, která členské státy přijmou s  cílem omezit uvádění potraviny nebo krmiva na trh nebo prosadit jejich stažení z  trhu nebo zpětné převzetí, pokud již byly dodány spotřebitelům, z  důvodu ochrany lidského zdraví před rizikem, které vyžaduje rychlé jednání;b) všechna doporučení hospodářským subjektům nebo dohody s  nimi uzavřené, které mají za cíl na základě dobrovolnosti nebo povinnosti dosáhnout toho, aby se z  důvodu vážného rizika pro lidské zdraví vyžadujícího rychlé jednání zabránilo uvedení určité potraviny nebo krmiva na trh nebo jejich případného užití, nebo aby toto uvedení na trh či užití bylo omezeno nebo aby se na ně vztahovaly zvláštní podmínky;c) všechny případy odmítnutí šarže, kontejneru nebo nákladu potravin nebo krmiv příslušným orgánem na hraničním přechodu v  Evropské unii, které souvisí s  přímým nebo nepřímým rizikem pro lidské zdraví.

OBSAH:

  • Kategorie oznámení
  • Principy fungování RASFF v  České republice
  • Oznámení v  České republice ve srovnání s  Evropskou unií v  roce 2005
  • Oznámení přijatá systémem RASFF v  České republice
  • Oznámení odeslaná systémem RASFF v  České republice týkající se kontroly trhu
  • Oznámení odeslaná systémem RASFF v  České republice týkající se kontroly dovozu
  • Oznámení s  nejvyšším výskytem rozdělená dle typu nebezpečí
  • Chemické kontaminanty
  • Mykotoxiny
  • Oznámení týkající se třetích zemí