Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.5 Kontrola označování a jakosti potravin

Kontrola jakosti potravin

Jakostí potravin ve smyslu zákona o potravinách se rozumí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem a vyhláškami. Stanovené jakostní znaky jsou tedy různé podle toho, o jakou potravinu se jedná.

Pro posouzení, zda skutečně byly dodrženy právními předpisy stanovené nebo i výrobcem či prodejcem deklarované jakostní limity, jsou většinou nezbytné laboratorní rozbory. Tímto způsobem se kontrolují tzv. analytické znaky, tedy - zda potraviny obsahují předepsané nebo deklarované složky nebo látky, zda je obsahují ve stanoveném množství, zda nebyly přidány složky nebo látky nedovolené, jsou-li dodrženy deklarované hmotnosti a objemy a splňují-li potraviny i další požadavky, jako jsou např. odpovídající sušina, kyselost, granulace, obsahy příměsí atd.

V rámci kontroly jakostních analytických požadavků zjistila ČZPI v roce 2002 celkem 862 nevyhovujících vzorků, nejvíce u vína (266 vzorků), brambor (179 vzorků), lihovin (81 vzorek), pekařských výrobků (49 vzorků) a zpracovaného ovoce – zeleniny (33 vzorky).

Při kontrole jakostních ukazatelů se rovněž využívá senzorická analýza, a to pro posouzení senzorických (smyslových) ukazatelů, jako jsou např. konzistence a struktura potraviny, vzhled, charakteristické chuť a vůně, barva apod. Senzorická analýza je využívána hlavně proto, že je touto cestou možné rychle a levně zjistit, zda potraviny nejsou zjevně chemicky, mikrobiologicky nebo jinak narušené. Velmi často se používá jako metoda pro prvotní posouzení jakosti předtím, než se uskuteční odběry vzorků pro laboratorní vyšetření.

V roce 2002 zjistila ČZPI v rámci kontroly jakostních senzorických požadavků celkem 2972 nevyhovujících vzorků, nejvíce u čerstvé zeleniny (966 vzorků), čerstvého ovoce (440 vzorků), vína (391 vzorek), pekařských výrobků (154 vzorky) a výrobků studené kuchyně (139 vzorků).

Kontrola označování potravin

Další oblastí činnosti inspekce je kontrola označování potravin (balených, zabalených i nebalených). Inspektoři kontrolují, zda výrobce nebo prodejce uvádí všechny povinné údaje, zda je uvádí v předepsané formě, jsou-li tyto údaje pravdivé a dodržuje-li povinnosti v souvislosti s daty použitelnosti a daty minimální trvanlivosti. Dále kontrolují, jsou-li údaje vztahující se na potraviny a poskytované spotřebiteli navíc nad stanovený právní rámec, pravdivé.

V rámci kontroly označování zjistili inspektoři ČZPI ve sledovaném období celkem 3589 nevyhovujících vzorků, nejvíce v rámci komodity čerstvá zelenina (počet 613), dále čerstvé ovoce (472), pekařské výrobky (379), lihoviny (341) a maso – masné výrobky (278).

Z předchozího textu vyplývá, že kontrola jakosti a označování z velké části představují navzájem od sebe neoddělitelné činnosti. To jsou především ty případy inspekcí, které jsou zaměřeny na odhalení klamání spotřebitele (tzv. „falšování potravin“). Konkrétní případy takových kontrol jsou uvedeny v kapitole Tématické kontroly.