Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

13. Zkratky a vysvětlivky

 • Aw - označení aktivity vody
 • CPM - celkový počet mikroorganismů
 • B. cereus - Bacillus cereus
 • bakt. mléč. kv. - bakterie mléčného kvašení
 • BEA Weblogic - aplikační intranetový server
 • BSE - bovinní spongiformní encefalopatie („nemoc šílených krav“)
 • Codex Alimentarius Commission - Mezinárodní komise pro koordinaci norem a směrnic pro výrobu, obchod a kontrolu potravin
 • ČIA- Český institut pro akreditaci, o.p.s.
 • ČR - Česká republika
 • ČSN - Česká technická norma , dle Zákona č.22/1997, § 4
 • ČSN EN - Česká státní norma, respektující Evropskou normu
 • ČZPI - Česká zemědělská a potravinářská inspekce
 • DG Agriculture - Agriculture Directorate – General (Generální ředitelství pro zemědělství)
 • DG SANCO - Health and Consumer Protection Directorate – General (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele)
 • DNA - deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina)
 • DON - deoxinivalenol (mykotoxin)
 • E. coli - Escherichia coli
 • EC - European Commission (Evropská komise)
 • EN - Evropská norma
 • ES - Evropské společenství
 • EU - European Union (Evropská unie)
 • FAO - Food and Agriculture Organization of UN (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
 • FAPAS - The Food Analysis Performance Assesment Scheme (Mezinárodní testování způsobilosti laboratoří – chemické analýzy)
 • FEPAS - The Food Evalution Performance Assessment Schneme (Mezinárodní testování způsobilosti laboratoří – mikrobiologické analýzy)
 • FLEP - Food Law Enforcement Practitioners (Sdružení zástupců evropských inspekčních orgánů, které uplatňují potravinářské zákony v praxi)
 • FVO - Food Veterinary Office (Potravinářský a veterinární úřad)
 • GMO - geneticky modifikovaný organismus
 • GOSKOMSANEPIDNADZOR - státní výbor pro sanitární a epidemiologický dozor Ruské federace
 • GOSSTANDART - Státní norma Ruska GOST R systém certifikace Ruska
 • GSM - bezdrátová telefonní síť
 • HACCP - systém kritických kontrolních bodů ve výrobě
 • CHEK - List CHEK – Systém mezinárodních testů způsobilosti v rámci organizace IAEA (International Atomic Energy Agency) zaměřený na kontrolu potravin a krmiva pořádaných nizozemským inspektorátem pro ochranu zdraví (Inspectorate for Health Protection, Groningen, the Netherlands)
 • IEC - International Electrotechnical Commission (Mezinárodní organizace pro normalizaci v elektrotechnice)
 • IS KLC - Informační systém kontrolní a laboratorní činnost
 • IS - Informační systém ISOInternational Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
 • K - Kancelář úřadu kolif.bak.koliformní bakterie MPA 10-01-01označení Metodického pokynu ČIA
 • MTZL - mezinárodní testování způsobilosti laboratoří
 • NAGREF - National Agricultural Research Foundation (výzkumná příspěvková instituce řeckého Ministerstva zemědělství – dodavatel twinningové části projektu Phare CZ 020502)
 • OEP - Odbor ekonomický a personální
 • OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace
 • OPEZ - Odbor právní, evropské integrace a zahraničních vztahů
 • PCR - Polymerase Chain Reaction (polymerázová řetězová reakce)
 • QUID - Quantitative Ingredient Declaration (uvádění množství složek potraviny) QUID Thematic Networkevropská síť laboratoří, které uplatňují směrnici 79/112/EHS o označení a uvádění množství jednotlivých složek v praxi
 • RASFF - Rapid Allert System for Foodstuffs and Feed (systém rychlé výstrahy pro potraviny a krmiva v zemích EU)
 • RR sója - Roundup ready sója (sója upravená genetickou modifikací, schválená pro uvádění do oběhu v České republice Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví)
 • RVV - Referát pro vztahy s veřejností
 • S. aureus - Staphylococcus aureus
 • Sb. - označení Sbírky zákonů České republiky
 • SPS - Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (Dohoda o aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatření )
 • SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • TNK - technické normalizační komise
 • Usnesení vlády č. 1028/2001 - usnesení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech
 • Usnesení vlády č. 410/2000 - usnesení vlády, kterým se stanoví systém jazykových zkoušek a systém prokazování jazykové kvalifikace vybraných zaměstnanců ve státní správě
 • UVIS - Úřad pro veřejné informační systémy
 • WHO - World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
 • WTO - Word Trade Organization (Světová obchodní organizace) - mezinárodní organizace, která pomáhá tvořit pravidla mezinárodního obchodu