Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.1 Zaměření kontroly v roce 2002

Kontrola potravin a tabákových výrobků, kterou Česká zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2002 uskutečnila, sledovala dva základní cíle:

  • ochranu zdraví aekonomickýchzájmůspotřebitelů
  • ochranu ekonomických zájmů státu a poctivých podnikatelů.

Z těchto aspektů, s přihlédnutím k aktuálním podnětům ke kontrole, vyplývalo i zaměření kontroly v roce 2002.

K ochraně zdraví spotřebitelů směřovalo sledování mikrobiologických požadavků a požadavků na obsah cizorodých látek v potravinách, ale zároveň také veškeré inspekční aktivity zaměřené k prevenci alimentárních nákaz (např. kontrola potravinových surovin, podmínek výroby, skladování potravin, podmínek prodeje atd.).

V průběhu celého roku 2002 věnovala inspekce značnou  pozornost tomu, zda výrobci a prodejci dodržují předepsané standardy jakosti potravin, standardy jejich označování a především, zda nenabízejí potraviny klamavě označené (falšované). Falšováním potravin získávají falšovatelé ekonomické výhody vůči poctivým podnikatelům, protože levněji vyrábějí, levněji prodávají a vysoce (pro sebe) zhodnocují nekvalitní výrobky. Poškozen je v takových případech také stát, a to úniky na daních a vytvářením korupčního prostředí. Současně je významně finančně poškozen i spotřebitel, neboť platí za vyšší jakost, než jakou dostane.

Proto se v rámci kontroly uplatňují stále nové a účinnější metody jak falšování potravin rozpoznat. ČZPI se významnou měrou podílí na ochraně spotřebitelské veřejnosti před nejakostními výrobky. Zároveň přispívá k vytváření rovného podnikatelského prostředí, kde jsou minimalizovány možnosti podvodů a falšování na úkor státu a poctivých firem, kterých je naprostá většina.

Cílem kontroly potravin není ukládání pokut, cílem je především dosáhnout v co nejkratším čase nápravy zjištěných nedostatků. Pokuta by měla být pouze jedním z možných prostředků řešení vzniklého protiprávního stavu. Tato idea byla zohledněna v novém zákoně č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, který stanoví případy, v nichž je možné od uložení pokuty upustit.

Při interpretaci výsledků kontroly uváděných v této zprávě je třeba vycházet ze skutečnosti, že ČZPI kontrolovala potraviny z velké části cíleně, se zaměřením na výrobky a do míst, kde se nedostatky očekávají. Prezentované výsledky tedy nejsou všeobecným průměrem zdravotní nezávadnosti a jakosti zboží u výrobců nebo s jakým se může spotřebitel setkat v obchodech.