Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

10.1 Mezinárodní spolupráce

Evropská integrace

V roce 2002 došlo k významné změně v evropském potravinovém právu, která ovlivnila i aktivity ČZPI. Bylo jí vydání nového nařízení 178/2002 o evropském potravinovém právu a o zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Toto nařízení nejen vymezuje rámec předpisů v oblasti bezpečnosti potravin, ale – jak už z názvu vyplývá – zřizuje i Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví pravidla pro fungování systému rychlé výstrahy pro potraviny a krmiva (RASFF) v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že ČZPI byla určena jako národní kontaktní místo pro tento systém, usilovala o dokončení zabezpečení technického vybavení a o co nejlepší hodnocení ze strany odborníků z Evropské komise, kteří ČR navštívili v červnu loňského roku v rámci tzv. Peer Review (hloubkové kontroly). O praktických otázkách účasti v systému RASFF diskutovali zástupci ČZPI s některými odborníky DG SANCO v Bruselu osobně.

Podobné kontroly týkající se činnosti ČZPI proběhly v polovině roku také v oblasti čerstvého ovoce a zeleniny a GMO. Neméně významnou byla druhá mise FVO v ČR pro oblast pesticidů, kontaminantů a hygieny potravin, jejímž cílem bylo posoudit schopnost kontrolních úřadů prakticky splnit požadavky dané legislativou. Tyto podrobné a věcné rozhovory byly ukončeny setkáním představitelů kontrolních úřadů v oblasti bezpečnosti potravin v ČR se zástupci Evropské komise v Praze koncem listopadu. Bylo konstatováno, že končí období příprav a začíná nová etapa založená na spolupráci a partnerství.

V souvislosti s množstvím legislativních změn v oblasti bezpečnosti potravin souvisejících s novou koncepcí politiky Evropské komise nastíněnou v Bílé knize o bezpečnosti potravin z roku 2000 začala ČZPI s pravidelným a podrobným monitoringem právních předpisů ES, a to jak vydaných, tak těch, které jsou teprve ve fázi schvalování. Na podnikovém intranetu mohou zaměstnanci ČZPI najít všechny nové i starší předpisy rozčleněné do přehledných tematických oddílů. Vzhledem k tomu, že ne všechny právní předpisy EU jsou harmonizovány, byla Ministerstvem průmyslu a obchodu zřízena pracovní skupina, jejímž úkolem je sledovat tzv. neharmonizovanou sféru předpisů a zajišťovat její slučitelnost se základními principy fungování EU. Odborníci ČZPI se zasedání této pracovní skupiny pravidelně účastní a aktivně na nich vystupují.

Na základě žádosti ČZPI a po podrobném přezkoumání kontrolních postupů ČZPI ze strany EU vydala Evropská komise nařízení 908/2002, které ČZPI opravňuje k vydávání certifikátů na vývoz čerstvého ovoce a zeleniny do EU. I tato oblast byla předmětem diskusí zástupců ČZPI s odborníky z Evropské komise – DG Agriculture v Bruselu.

Mezinárodní organizace

Rovněž v roce 2002 se zaměstnanci ČZPI zúčastnili zasedání některých mezinárodních organizací: jako pozorovatelé např. zasedání Výboru pro označování FAO/WHO Komise Codexu Alimentarius v kanadském Halifaxu a jako plnoprávní členové jednání Výboru pro metody zkoušení a vzorkování v Budapešti a Výboru pro inspekci dovozu a vývozu potravin a systémy certifikace, který pravidelně zasedá v Austrálii. Stejně tak zástupci ČZPI aktivně vystupovali na zasedáních FLEPu, která se konala v roce 2002 dokonce dvě – 18. zasedání v Irsku a 19. zasedání v Rakousku. ČZPI se na 18. zasedání FLEPu přihlásila k práci v nové pracovní skupině „Národní kontrolní úřady“, na 19. zasedání spolu s dánskými kolegy iniciovala vznik nové pracovní skupiny.

Odborníci ČZPI se rovněž aktivně účastnili zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO, začali pravidelně sledovat závazky vyplývající z uzavřených WTO dohod a spolupracovat při sledování SPS notifikací týkajících se bezpečnosti potravin.

Konference a semináře

Zástupci ČZPI se zúčastnili různých mezinárodních seminářů a kurzů. K těm nejvýznamnějším patří seminář „Food Safety First“, který se konal v Nizozemí a byl hrazen nizozemskou vládou. Inspekce se jej zúčastnila již třetím rokem. Jeho hlavním cílem bylo seznámit účastníky s principy kontroly potravin v Nizozemí a se systémem potravinového práva EU. Nizozemská vláda rovněž hradila kurz „Chain Management and Agricultural Development“, který byl zaměřen na představení principů efektivního zajištění zdravotní nezávadnosti potravin od jejich výroby a zpracování, přes kontrolu až po obchod. I tohoto kurzu se ČZPI účastnila již druhým rokem. Inspekce začala využívat i nabídky kurzů Evropského institutu státní správy v Maastrichtu. Její zástupci se zúčastnili hned několika kurzů pořádaných touto institucí. Tři zaměstnanci ČZPI rovněž uspěli při žádosti o desetidenní výukový program v oblasti bezpečnosti potravin ve Spojených státech, který organizovala a hradila Cochranova nadace.

Konference, jichž se zástupci inspekce účastní, jsou nejen příležitostí k výměně informací a odborných zkušeností, ale také k navázání neformálních kontaktů s představiteli jiných kontrolních organizací, výzkumných ústavů, Evropské komise či jiných institucí. V roce 2002 to byly např. konference WHO/FAO o bezpečnosti a kvalitě potravin v Budapešti, konference o bezpečnosti potravin v Ženevě, v nizozemském Noordwijku nebo v Paříži.

10.2. Projekty EU

Projekt Phare

Česká zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2002 pokračovala v přípravě projektu Phare CZ 020502, který by měl jednak napomoci zvýšení efektivity činnosti úřadu, jednak vytvořit databázovou základnu pro komunikaci mezi všemi správními úřady, které se podílejí na kontrole potravin v ČR. Projekt počítá nejen s dalším rozvojem úřadu formou konání různých seminářů a workshopů a formou konzultací s tzv. předvstupní poradcem, ale také s vybudováním informačního systému, který by propojoval všechny dané úřady a který by byl připraven na propojení s Rapid Alert Systémem provozovaným Evropskou komisí.

Na jaře 2002 členské státy EU projekt schválily a potvrdily tak rozhodnutí Evropské komise projekt financovat ve výši 2,4 milionů EUR, přičemž dalších 0,15 milionů EUR bude hradit Česká republika jako svůj podíl na financování investic. V dubnu 2002 se konalo výběrové řízení na dodavatele twinningové části projektu, v němž zvítězila řecká společnost NAGREF (National Agricultural Research Foundation) – výzkumná příspěvková instituce řeckého Ministerstva zemědělství. V průběhu léta a podzimu odborníci z ČZPI i NAGREF pracovali na přípravě twinnigové smlouvy, na jejímž základě všechny aktivity budou probíhat. Její poslední verze byla Delegaci Evropské komise v ČR zaslána na sklonku roku 2002. Realizace projektu by měla začít počátkem roku 2003 a skončit na jaře 2004.

QUID Thematic Network

ČZPI je jedním z hlavních účastníků mezinárodního projektu financovaného a realizovaného Evropskou komisí pod názvem QUID Thematic Network. Hlavním cílem projektu je vytvořit evropskou síť laboratoří, které uplatňují evropskou směrnici o označování a prezentaci výrobků v praxi. Stejně jako v roce 2001 i v roce 2002 se odborníci ČZPI zúčastnili zasedání a podíleli se na činnosti v rámci tohoto projektu