Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

8. Činnost v oblasti legislativy

Legislativní práce ČZPI byly i v tomto roce velice obsáhlé a nutno konstatovat, že činnost v oblasti legislativy rok od roku významně narůstá.

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Počátkem roku byly legislativní práce inspekce zaměřeny především na dokončení nového zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která nastupuje na místo České zemědělské a potravinářské inspekce. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 146/2002 Sb. a reaguje na změny vyplývají z nových požadavků na kontrolu potravin v rámci České republiky a nutnost harmonizace této kontroly s právem ES. Zákon je plně harmonizován s právem ES.

V této souvislosti je třeba zdůraznit zejména skutečnost, že tento zákon zakotvil povinnost, aby laboratoře, které provádějí rozbory vzorků pro účely kontroly, splňovaly podmínky pro provoz laboratoří stanovené v ČSN EN ISO/IEC 17025. Původně bylo zamýšleno, že prováděcí vyhláška k tomuto zákonu stanoví pro tyto laboratoře také požadavky na správnou laboratorní praxi, ale posléze bylo od tohoto záměru Ministerstvem zemědělství upuštěno.

Zákon č. 146/2002 Sb. přinesl i změnu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o potravinách). Například podnikatel, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému inspektorátu SZPI (ČZPI), a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu.

Zákon č. 146/2002 Sb. však přináší ještě jednou významnou změnu, která se zásadně týká kontrolovaných osob. Zatímco podle dosavadní právní úpravy musela ČZPI uložit pokutu vždy, když bylo zjištěno a prokázáno porušení povinnosti stanovené zákonem, podle právní úpravy platné od 1. 1. 2003 tomu bude jinak. Když bude například zjištěno porušení povinnosti stanovené zákonem o potravinách, může inspektorát od uložení pokuty upustit. Musí však být splněny současně tyto podmínky: došlo k nápravě protiprávního jednání v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, co bylo takové jednání zjištěno, nejednalo se o potravinu jinou než zdravotně nezávadnou nebo se nejednalo o klamání spotřebitele spočívající v porušování práv duševního vlastnictví (např. padělky).

Prováděcí vyhlášky

ČZPI se velmi aktivně podílela i na dalších legislativních pracích. Nutno zmínit zejména zpracování návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách o metodách zkoušení a způsobu odběru vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti nebo návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o SZPI, kterou se stanoví sazebník náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly.

Připomínky a stanoviska

Dalším okruhem činností v oblasti legislativního dění je vypracovávání připomínek a stanovisek k nejrůznějším právním předpisům v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. Jednalo se např. o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 452/2001 Sb., o ochraně původu označení, k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, k zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon o správních poplatcích, o novelu veterinárního zákona a o novelu zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

ČZPI zpracovávala také stanoviska k dalším důležitým písemným materiálům, z nichž nejzávažnější jsou např. materiály týkající se založení a činnosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin nebo zprávy o řešení problematiky překážek volného obchodu zboží.

Technické normalizační komise

Zaměstnanci ČZPI se dále aktivně účastnili práce v technických normalizačních komisích (dále jen „TNK“), zřízených při Českém normalizačním institutu (TNK č. 116 Potraviny a TNK č. 6 Řízení jakosti). ČZPI je rovněž pravidelným účastníkem připomínkového řízení k návrhům českých technických norem, které jsou nově tvořeny a zaváděny v ČR. V roce 2002 ČZPI připomínkovala celkem 102 norem, z toho se 76 týkalo metod zkoušení a 26 norem bylo předmětových