Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

7. Vzdělávání zaměstnanců

Příprava zaměstnanců ČZPI probíhá v souladu s usnesením vlády ČR č. 1028/2001 schvalujícím Pravidla, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády. Zaměstnanci se účastní povinných programů vzdělávání, které pro zaměstnance státní správy organizuje Institut státní správy a dále vzdělávacích akcí, realizovaných interními a externími lektory, které pro své zaměstnance připravuje inspekce.

Školení zaměstnanců ČZPI jsou realizována na základě plánu vzdělávání. Plán, jenž zahrnuje odborné vzdělávání, vzdělávání v manažerských dovednostech a jazykové vzdělávání, vypracovává ústřední inspektorát podle požadavků jednotlivých odborů ústředního inspektorátu a nižších organizačních složek (inspektorátů).

Na úrovni ústředního inspektorátu jsou organizovány semináře, přednášky a stáže, které odpovídají společným potřebám pracovníků inspektorátů a dále semináře, stáže a jazykové kurzy financované ze vzdělávacích programů EU, nebo zajišťované ve spolupráci se zahraničními kontrolními orgány. Na úrovni inspektorátů jsou organizována regionální školení, které si inspektoráty zajišťují samy na základě svých potřeb. Ústřední inspektorát vede evidenci obou typů těchto školení.

Velký důraz je kladen na odborné vzdělávání zaměstnanců kontrolní sféry. ČZPI jako významná součást institucí, zabezpečujících koordinaci bezpečnosti potravin v České republice, si je vědoma významu této oblasti, a proto ji věnuje významnou pozornost i při vzdělávání svých zaměstnanců. Odborné semináře v roce 2002 především souvisely se zdravotní nezávadností potravin, jakostí, systémem kritických bodů ve výrobě (HACCP) a legislativou.

Vzhledem k tomu, že inspektoři vytvářejí svým vystupováním během kontroly obraz úřadu, věnuje inspekce pozornost také zvyšování jejich profesionality nejenom v odborné rovině, ale i v oblasti komunikačních dovedností. Proto byl v roce 2002 zahájen dlouhodobý projekt zaměřený na komunikaci. Jeho cílem je napomoci inspektorům lépe se orientovat v chování různých osobností, se kterými přijdou při kontrolní činnosti do styku, naučit je efektivnímu jednání, a tak posílit jejich profesionalitu při jednání s kontrolovanými osobami.

Inspekce se v roce 2002 zaměřila také na zlepšení jazykové vybavenosti svých zaměstnanců. Dle vnitřní směrnice, která vychází z usnesení vlády č. 410/2000 jsou všichni vedoucí zaměstnanci ústředního inspektorátu a dále vybraný okruh zaměstnanců jak ústředního tak regionálních inspektorátů povinni složit do konce roku 2005 jazykovou zkouškou. Proto i v dalších letech bude v rámci programu vzdělávání věnována jazykovým kurzům věnována priorita.