Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Značení sójových omáček a podobných výrobků

27. 05. 2016
 

Dotaz:

Dle vyhlášky č. 329/1997 Sb. se sójovou omáčkou rozumí fermentovaná omáčka ze sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a pšenice, tzn. jedná se o přírodně vyráběnou omáčku, kdy jsou rozdrcené sójové boby nebo pšenice fermentovány pomocí kultur. Tato oblast potravinového práva není harmonizovaná.

Na trhu jsou ale i jiné výrobky označené obchodním názvem „sójová omáčka“, které jsou zařazeny mezi ochucovadla dle vyhlášky č. 331/1997 Sb. a jde o výrobky, jejichž základem je sójový bílkovinný hydrolyzát, který svoji chuť získává přidáním zvýrazňovačů chuti glutamanu sodného, barviv, emulgátorů a konzervačních látek. S původní tradiční výrobou fermentovaných omáček nemají nic společného.

Lze použít obchodní název „sójová omáčka“ pouze pro výrobky splňující požadavky vyhlášky č. 329/1997 Sb.?

Odpověď:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v čl. 17 odst. 1 stanoví, že názvem potraviny je její zákonný název; pokud takový název neexistuje, je názvem potraviny její vžitý název a v případě, že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané potraviny.

Zákonný název je definovaný v čl. 2 odst. 2 písm. n) 1169/2011 („…název uvedený v právních a správních předpisech platných v ČS“) potažmo v § 2 písm. c) zákona 110/1997 Sb.

 

Výrobky z České republiky a ze třetích zemí

Výraz „sójová omáčka“ je zákonným názvem a pro výrobky pocházející z České republiky a ze třetích zemí se jeho použití spouští na základě čl. 9 odst. 1 písm. a) resp. čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 (rovněž na základě návětí § 6 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb.).

Samotný obsah výrazu „sójová omáčka“ pak lze vyvodit z vyhlášky č. 329/1997 Sb., a to podle ustanovení § 2 a § 7 vyhlášky v souvislosti s její přílohou 4. Podle § 7 odst. 1 písm. c) vyhlášky kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin je jedním z dalších požadavků na označení to, že sójové výrobky se označí názvem druhu nebo skupiny. Podle Příl. 4 téže vyhlášky (Členění luštěnin na druhy, skupiny a podskupiny) je sójová omáčka skupinou druhu „Sójový výrobek“. Označení „sójová omáčka“ je tak povinným označením, přičemž takto označená potravina musí naplňovat definici zakotvenou v § 5 písm. m) vyhlášky č. 329/1997 Sb., podle níž se sójovou omáčkou - sójovým výrobkem rozumí fermentovaná omáčka ze sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a pšenice.

Pokud by byla zákonným názvem sójová omáčka označena potravina, která požadavky na potravinu označenou tímto zákonným názvem nesplňuje, došlo by zároveň k porušení ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011, podle nějž informace o potravinách nesmějí být zavádějící mj. pokud jde o její složení (hlavními složkami jsou sójové boby nebo směs sójových bobů a pšenice) a způsob výroby (fermentace). Zákonný název potraviny totiž v sobě nese i informaci o složení a způsobu výroby dané potraviny a nesprávné použití tohoto názvu je proto současně i klamáním o charakteristikách této potraviny.

 

Výrobky z členské země EU

Od výše řečeného je nutné odlišit situaci, kdy výrobek označený jako „sójová omáčka“ pochází z členské země EU mimo Českou republiku. Obecně by zde připadalo v úvahu použití článku 17 odst. 2 nař. (EU) č. 1169/2011, podle nějž v členském státě prodeje je povoleno použití názvu potraviny, pod kterým je výrobek vyráběn v souladu s právními předpisy a uváděn na trh v členském státě výroby.

V nyní posuzovaném případě se však toto ustanovení neuplatní a je nutné použít ustanovení následující, tedy odst. 3 téhož článku, který stanoví, že ve výjimečných případech se název potraviny používaný v členském státě výroby nepoužije v členském státě prodeje, pokud se potravina, kterou v členském státě výroby označuje, liší svým složením nebo výrobou od potraviny známé pod daným názvem v členském státě prodeje natolik, že by odstavec 2 nezajistil v členském státě prodeje správné informování spotřebitelů. V situaci, kdy je název „sójová omáčka“ v členském státě prodeje – tedy v ČR – přesně definován ve (vnitrostátní) vyhlášce a spotřebitelé v ČR tak očekávají pod tímto označením výrobek určitých vlastností definovaných vyhláškou, přičemž tyto se podstatně liší, nezajistí pouhé připojení popisné informace ve smyslu čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 1169/2011, aby byli tuzemští spotřebitelé o povaze výrobku dostatečné informování.

Z uvedeného plyne, že uvádění ochucovadel na bázi bílkovinného hydrolyzátu bez použití fermentace pod názvem „sójová omáčka“ představuje porušení ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. a) nař. (EU) 1169/2011, podle nějž informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu, způsob výroby nebo získání. Konkrétně se jedná o zavádějící informaci o hlavních složkách (sójové boby nebo směs sójových bobů a pšenice) a způsobu výroby (fermentace) potraviny.

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. a) nař. (EU) 1169/2011, které je přímo použitelné s aplikační předností, je proto na místě aplikovat na 1) výrobky tuzemské a výrobky ze třetích zemí a     2) rovněž i na výrobky z jiných členských států, a to u každé skupiny výrobků na základě shora uvedených právních východisek. Vždy je však třeba posoudit konkrétní informace poskytnuté spotřebiteli jako celek.

V případě výrobků z jiných členských zemí se v daném případě uplatní i čl. 17 odst. 3 nařízení 1169/2011, který je důvodem pro změnu názvu v případě výrobku, který neodpovídá požadavkům na výrobek nesoucí zákonný název „sojová omáčka“.