Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zahraniční vztahy

22. 07. 2016
 

Projekty

Podpora EU

V letech 1998 až 2001 realizovala inspekce ve spolupráci s irským dozorovým orgánem Food Safety Authority of Ireland (FSAI) projekt programu PHARE 1998 „Podpora ČZPI“ V rámci tohoto projektu proběhla řada odborných školení zaměstnanců  a pro inspekci byla zakoupena telekomunikační, výpočetní a laboratorní zařízení.

Posílení politiky bezpečnosti potravin

V letech 2003 až 2005 realizovala inspekce rozsáhlý projekt programu PHARE 2002 „Posílení politiky bezpečnosti potravin“. Projekt, jehož twinningovým partnerem byl řecký zemědělský výzkumný ústav NAGREF, měl celkem čtyři nosné části. V první, twinnigové části projektu, byly realizovány semináře zaměřené na různé cílové skupiny z řad zaměstnanců SZPI: vrcholový management, střední a nižší management, metodiky, inspektory a zaměstnance laboratoří. 

Druhou částí projektu bylo zavedení a certifikace systému managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000. Systém managementu jakosti byl na SZPI zaveden ve spolupráci s řeckou společností Q-PLAN S.A. a  českou společností CS-Project s.r.o. Systém byl certifikován v srpnu 2005 certifikační společností BVQI Czech Republic s.r.o.

Třetím komponentem projektu bylo vybudování společného informačního systému orgánů státní správy, které se podílejí na kontrole potravin v ČR. Takto byl vytvořen společný informační systém Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Státní rostlinolékařské správy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Hygienické služby Ministerstva zdravotnictví ČR a Generálního ředitelství cel. V roce 2006 bude do společného systému zapojeno i Ministerstvo zemědělství ČR. Společný informační systém byl vytvořen ve spolupráci lucemburské společnosti  INTRASOFT International S.A. a české společnosti Brain Systems s.r.o. Cílem systému je zefektivnit výměnu informací a dále zlepšit vzájemnou spolupráci mezi dozorovými orgány. 

Posledním, čtvrtým komponentem projektu, byl nákup laboratorního přístroje pro laboratoř SZPI. Tento přístroj slouží k provádění analýz na prokázání přítomnosti steroidních anabolik v doplňcích stravy, především pak v doplňcích stravy určených pro sportovce.

Prosazování práv k duševnímu vlastnictví

V roce 2004 se vybraní zaměstnanci SZPI školili v rámci projektu programu PHARE v oblasti prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Odborným garantem projektu byl Úřad průmyslového vlastnictví a SZPI se projektu zúčastnila jako jeden z partnerů. Na tento projekt navázal projekt programu Transition Facility, který byl realizován v letech 2006 – 2007 opět Úřadem průmyslového vlastnictví pod názvem „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví“, na jehož přípravě a realizaci se SZPI rovněž podílela. V rámci projektu byla připravena videoprezentace představující jednotlivé úřady státní správy, které se projektu zúčastnily. Ve školicí části projektu pak bylo proškoleno cca 30 odborníků ze SZPI v problematice duševního vlastnictví.

QUID Thematic Network

V letech 2002 až 2004 byla inspekce zapojena do mezinárodního projektu realizovaného v rámci 5. rámcového programu financovaného Evropskou komisí. V rámci projektu proběhlo mezilaboratorní ověřování kvantitativní deklarace složek (QUID – quantitative ingredients declaration) pro vybrané druhy potravin. Cílem projektu bylo sjednotit postupy používané v jednotlivých laboratořích členských a kandidátských zemí zapojených do projektu, tyto postupy definovat a určit jejich omezení. V projektu bylo zapojeno 26 účastníků z devíti zemí EU a pěti tehdejších kandidátských zemí.

DIGIT-ROSTLINA

V rámci česko-vlámské spolupráce probíhá od roku 2003 projekt DIGIT-ROSTLINA zaměřený na  vytvoření pomůcek pro producenty zeleniny v ČR a Belgii na základě obchodních norem EU pro různé komodity. Projektu se účastní zástupci KHK Geel – Katholike Hogschool Kempen, Vysoká škola zemědělská v Praze, zástupci Zelinářské unie Čech a Moravy, SZPI a holandský kontrolní úřad Voedsel en Waren Autoriteit – VWA. SZPI působí v tomto projektu jako pořizovatel fotografií a  posuzovatel  při zatřiďování produktů do jednotlivých jakostních tříd. Tyto normy budou využity českými a vlámskými producenty při obchodování se zeleninou a  v rámci vzdělávání pěstitelů.

Bezpečné potraviny v celé Evropě

V letech 2004 až 2005 se SZPI zapojila do mezinárodního projektu „Bezpečné potraviny v celé Evropě“ (SAFE FOOD all over Europe), který byl realizován v rámci programu Small Phare a financován z prostředků Evropské komise. Projekt koordinoval krajský úřad italského Regione Veneto. Cílem projektu bylo umožnit výměnu zkušeností a informací odborníků na problematiku bezpečnosti potravin ze střední a jižní Evropy. V projektu byly zastoupeny Bulharsko, Česká republika, Itálie, Polsko, Rumunsko a Slovinsko.

Spolupráce českých a rakouských inspektorů potravin v příhraničním česko-rakouském regionu

V období 09/2005 až 05/2006 byla inspekce zapojena do projektu spolupráce s rakouskými inspektory bezpečnosti potravin realizovaného v rámci Iniciativy společenství „INTERREG IIIA“. Na české straně byl do projektu zapojen Inspektorát SZPI v Táboře a Inspektorát SZPI v Brně. Za rakouskou stranu se na realizaci projektu podílel Amt der Oberösterreichischen Landesregierung – Úřad vlády spolkové země Horní Rakousko a Amt der Niederösterreichischen Landesregierung - Úřad vlády spolkové země Dolní Rakousko. Hlavní náplní projektu byly výměnné stáže českých inspektorů SZPI v Rakousku a výměnné stáže rakouských inspektorů v ČR. Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR.

Posílení systému úřední kontroly potravin neživočišného původu pocházejících ze třetích zemí

V prvním pololetí roku 2006 probíhal na inspekci twinningový projekt „Posílení systému úřední kontroly potravin neživočišného původu pocházejících ze třetích zemí“ (OFFCOS). Projekt byl realizován v rámci programu Transition Facility pod vedením holandského kontrolního orgánu Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Cílem projektu bylo naplnění povinností kladených na SZPI v oblasti kontroly dovozu potravin neživočišného původu ze třetích zemí.

Komplexní školení zaměstnanců ve vztahu k řízení rizika a komunikaci

V květnu 2006 byl zahájen osmiměsíční twinningový projekt „Komplexní školení zaměstnanců ve vztahu k řízení rizika a komunikaci“. Tento projekt je financovaný z programu Transition Facility a realizovaný pod vedením Holandského ministerstva pro zemědělství, přírodu a kvalitu potravin (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Hlavní náplní projektu jsou školení, workshopy a zahraniční stáže určené pro všechny úrovně zaměstnanců. Projektové aktivity jsou zaměřeny především na řízení a komunikaci rizika v souladu  s právními předpisy ES.

Další twinningový projekt byl probíhal v letech 2007 až 2008 a byl orientovaný na vzdělávání pracovníků s ohledem na nové požadavky právních předpisů ES a na vývoj kontrolních analytických metod.

Posílení vymahatelnosti potravinového práva Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (ENCA)

Samotný projekt se skládal ze dvou částí. První část byla realizována v prvním pololetí roku 2007 a zahrnovala dodávku kapalinového chromatografu pro laboratoř SZPI v Praze. Navazující twinningová část proběhla od září 2007 do června 2008 a obsahovala celkem 10 školicích aktivit, rozdělených do čtrnácti seminářů a dále dvě zahraniční stáže. Partnerem twinningové části byla Central Science Laboratory (CSL – Ústřední vědecká laboratoř) z Velké Británie.

 

Zlepšení implementace acquis v oblasti dozoru nad bezpečností potravin (IAFS)

 

Tento twinningový projekt, realizovaný v první polovině roku 2009, se zaměřuje na různé oblasti Acquis communautaire, které se týkají úřední kontroly potravin. Partnerem projektu je rakouský institut AGES – Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin. 
Projekt reflektuje neustále se vyvíjející potravinové právo ES a dlouhodobou snahu SZPI o zdokonalování kontrolní činnosti. Projekt je zaměřen na oblast vymahatelnosti evropského potravinového práva a posílení inspekčních a laboratorních kapacit. Prostředkem pro splnění těchto cílů je série seminářů a workshopů v ČR a dále studijní stáže v laboratořích instituce AGES. Celkově projekt obsahuje patnáct různě tematicky zaměřených školících aktivit a pět studijních stáží.

 

Posílení znalostní báze o falšování potravin (FOOD FRAUD)

 

Inspirací pro twinningový projekt uskutečněný v rozmezí ledna – července 2009 byla zpráva pracovní skupiny neformální organizace pracovníků úředního dozoru FLEP. Cílem projektu je komplexně postihnout problematiku falšování potravin, klamavého označování, vyhodnotit vhodné nástroje pro odhalování klamavých praktik producentů a obchodníků. Seminář obsahuje 5 seminářů a 2 tematické stáže pro pracovníky laboratoří. Projektový partner je BMELV – Spolkové ministerstvo pro bezpečnost potravin, zemědělství a ochranu spotřebitele v Německu.

Posílení spolupráce a rozvoj sítí mezi příhraničními regiony ČR a SR v oblasti úřední kontroly potravin

Na základě pozitivních ohlasů společného česko-rakouského projektu pod programem INTERREG SZPI rozhodla o využití prostředků z tzv. EÚS (viz dále) formou posílení institucionálních spolupráce mezi SZPI a ŠVPS a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů působících v příhraničních regionech obou států.

Projekt programu Evropské územní spolupráce SR-ČR s názvem „Posílení spolupráce a rozvoj sítí mezi příhraničními regiony ČR a SR v oblasti úřední kontroly potravin“ je realizován v prvním pololetí roku 2009. Do projektu je zapojen inspektorát SZPI v Brně a Olomouci, celkovou koordinaci projektu provádí referát mezinárodní spolupráce ústředního inspektorátu SZPI. Partnerem projektu je Státní veterinární a potravinová správa Slovenské republiky, resp. její krajské veterinární a potravinové správy v Žilině, Trenčíně a Trnavě.

Přeshraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

V návaznosti na dva předchozí projekty byl v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko od ledna do konce dubna 2011 realizován další projekt, jehož cílem bylo posílení spolupráce a navázání kontaktů mezi inspektory v příhraničním regionu. V rámci tohoto projektu byla rovněž vytvořena brožura „Grenzübeschreitende Zusammenarbeit - Přeshraniční spolupráce“, která v ucelené podobě pojednává o systému zajištění bezpečnosti a kvality potravin na obou stranách hranice.

Do projektu byly zapojeny inspektoráty SZPI v Ústí nad Labem a v Plzni. Partnerem bylo Saské státní ministerstvo pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele a jemu podřízené orgány.

Systém manažerského vzdělávání pro posílení kapacity a efektivnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce

logo.jpgV časovém období 10/2010 – 10/2012 SZPI realizovala projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Systém manažerského vzdělávání pro posílení kapacity a efektivnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce“. Cílovou skupinou projektu byli vedoucí pracovníci jak na střední, tak vrcholové úrovni. Školení byla zaměřena na prohlubování, zlepšování a praktické využití zejména měkkých dovedností. V průběhu projektu byl proveden personální audit sloužící ke zpřesnění vzdělávacích potřeb. Vzdělávacího programu, který sestával z 6 školení pro střední management a 4 školení pro vrcholový management, se zúčastnilo zhruba 60 zaměstnanců SZPI. Školení probíhala v první polovině roku 2012 a byla završena společným teambuildingem. V rámci projektu byla pořízena rovněž propagační brožura a technika pro zlepšení kvality vzdělávání.

Přeshraniční spolupráce v oblasti kontrol potravin mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

Na dřívější tři projekty s obdobným zaměřením navázal v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko další projekt, který SZPI realizovala s Bavorským státním ministerstvem životního prostředí a zdraví. Projekt probíhal od března do června 2013 a bylo do něj zapojeno zhruba 30 zaměstnanců SZPI. Stejně jako v případě kooperace se slovenskými, rakouskými a saskými partnery, bylo i zde cílem posílení spolupráce a navázání kontaktů mezi inspektory v příhraničním regionu. SZPI se svým partnerem podepsala Dohodu o dlouhodobé spolupráci, která poskytuje rámec pro další činnost i v budoucnu.
Projektových aktivit se účastnily inspektoráty SZPI v Táboře a v Plzni. Na druhé straně hranic bylo do projektu zapojeno zmíněné Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a zdraví, úřady zemské rady v Horních Frankách, Horním Falcku a Dolním Bavorsku a také Zemský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin v Erlangen. Celkem na projektových aktivitách participovalo zhruba 60 osob.
V rámci tohoto projektu byl vytvořen dvojjazyčný elektronický leták, který obsah projektu shrnuje.

Přeshraniční spolupráce v oblasti kontrol potravin mezi Českou republikou a Polskem

V současné době probíhá příprava dalšího projektu přeshraniční spolupráce, nyní v rámci programu Interreg V-A – Česká republika – Polsko.

 
 
 

Přílohy