Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Závěr

SZPI  v rámci monitoringu cizorodých látek odebrala a analyzovala celkem 2834 vzorků na stanovení přítomnosti kontaminantů nebo reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Z celkového počtu odebraných vzorků byl u 56 překročen v případě kontaminantů hygienický limit uvedený ve vyhlášce č. 53/2002 Sb. nebo v případě reziduí pesticidů maximální reziduální limit uvedený ve vyhlášce č. 322/1999 Sb. (případně  č. 465/2002 Sb.), což představuje 1,97 % nevyhovujících vzorků. I když byl v roce 2002 zjištěn poměrně vysoký počet nevyhovujících vzorků, je nutné si uvědomit, že  v porovnání s předchozími roky byl vyšetřen vyšší počet vzorků, proto v relativním vyjádření je procento nadlimitních nálezů velmi nízké.
 
Velice pozitivním zjištěním je fakt, že z celkového počtu 473 vzorků odebraných  na stanovení některého z mykotoxinů, byl pouze u 36 vzorků zaznamenán pozitivní nález a to i přes skutečnost, že u 4 vzorků dětské výživy bylo zjištěno nadlimitní množství patulinu.
 
SZPI rovněž sledovala přítomnost kontaminantů, které do potravin migrují z obalů, ve kterých je potravina uzavřena. Jednou z těchto látek je bisfenol-A-diglycidether, který je obsažen v laku používaném k potahování vnitřních stěn plechových obalů. Přítomnost BADGE nebo některého z jeho derivátů, byla zaznamenána ve 22 vzorcích z celkem  28 analyzovaných. Zjištěné hodnoty vyjádřené jako suma BADGE byly porovnány s limitem uvedeným ve směrnici č. 2002/16/EC, která stanovuje migrační limit pro BADGE a jeho deriváty v potravinách. V jednom případě se naměřená hodnota nacházela nad tímto limitem.
 
V případě 3-chlorpropan- 1,2 diolu byly zjištěny nové skutečnosti ohledně výskytu tohoto kontaminantu v potravinách. Bylo zjištěno, že kromě hydrolyzátů bílkovin, kde 3-MCPD vzniká reakcí lipidů s kyselinou chlorovodíkovou byl prokázán i v potravinách při jejichž výrobě se kyselina chlorovodíková vůbec nepoužívá. Jako prekurzory jsou v těchto potravinách uvažovány opět lipidy, ale také chlorid sodný, přidaný jako sůl. Přítomnost 3-MCPD významně ovlivňuje i obsah vody. Do úvahy tedy přicházejí potraviny slané, tučné, s nízkým obsahem vody jako jsou například mléčné (tavené sýry) nebo cereální (sušenky, keksy) výrobky.  SZPI se v rámci monitoringu CL zaměří i  na výše zmiňované druhy potravin.
 
Co se týče reziduí pesticidů největší podíl odebraných vzorků tvořily vzorky ovoce a zeleniny. SZPI bude i nadále v tomto trendu pokračovat, tzn., že bude zvyšovat nejen rozsah sledovaných  druhů ovoce a  zeleniny, ale také rozsah sledovaných reziduí pesticidů , poněvadž se jedná o komodity, které jsou spotřebitelem konzumovány přímo bez předchozí úpravy a proto mohou z hlediska akutní toxicity znamenat vyšší riziko než potraviny, které procházejí procesem zpracování. 
 
Velká pozornost bude i nadále věnována dětské výživě ať už z pohledu možného výskytu mykotoxinů nebo přítomnosti reziduí pesticidů.

Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)