Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Dioxiny

V rámci monitoringu cizorodých látek bylo na stanovení polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů odebráno 10 vzorků ryb. Kromě uvedených látek byly zjišťovány rovněž hladiny polychlorovaných bifenylů. Zjištěné hodnoty vyjádřené jako suma PCDD/F vztažené na gram vzorku, byly porovnány s limitem uvedeným v nařízení EK č. 466/2001, stanovující limity pro některé kontaminanty v potravinách. Toto nařízení stanoví maximální limit pro dioxiny (vyjádřené jako suma PCDD/F) v rybím mase a ve výrobcích z ryb, který činí 4 pg TEQ/ g vzorku. Zjištěné hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 0,16 do 1,0 pg TEQ/g vzorku, tzn., že naměřené hodnoty všech vzorků ryb se nacházely pod tímto limitem.

Tabulka 28: Zjištěný obsah dioxinů v potravinách živočišného původu (hodnoty v pg TEQ/g vz.)

graf41.jpg

Vysvětlivky:

  • PMS: pod mezí stanovitelnosti
  • LOD: mez stanovitelnosti
  • TEQ: součet hodnot koncentrací jednotlivých
  • PCCD/F: vynásobený mezinárodním faktorem toxicity I-TEF

Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)