Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Potraviny pro zvláštní výživu na bázi bylinných extraktů

V rámci běžné kontroly potravin pro zvláštní výživu bylo laboratořemi ČZPI zjištěno mnohonásobné překročení limitu olova, kadmia a rtuti v několika doplňcích stravy. Jednalo se o tablety dovážené z Indie a vyráběné na bázi bylinných extraktů. Pro jejich uvádění do oběhu však nebyl vydán souhlas Ministerstva zdravotnictví. Obsah těžkých kovů v uvedených potravinách již znamenal vážné ohrožení zdraví spotřebitelů.

Např. u potraviny Astrum Ma Madhulene, datum výroby 9. 4. 2001, bylo naměřeno 41 500 mg olova na 1 kg potraviny (stanovený limit je 8 mg/kg) a 2 950 mg rtuti na 1 kg potraviny (stanovený limit je 0,5 mg/kg).

Dovozci byl okamžitě uložen zákaz uvádění těchto potravin do oběhu a o celé záležitosti byla průběžně prostřednictvím tiskových zpráv informována veřejnost. 

Fenyklový čaj podezřelý na obsah semen jedovatého durmanu obecného

Kontrola fenyklového čaje byla zaměřena na kontrolu zdravotní nezávadnosti s ohledem na to, zda čaj neobsahuje příměs semen jedovaté rostliny durmanu obecného (Datura stramonium) a tudíž, zda neobsahuje jedovaté durmanové alkaloidy scopolamin a hyoscyamin.

Celkem bylo v rámci kontrolní akce prověřeno 758 prodejen a skladů. K laboratorním rozborům bylo odebráno 19 vzorků fenyklového čaje, popř. jiných výrobků s obsahem fenyklu (vč. koření).  

Na obsah cizích příměsí (durmanu obecného) nevyhovělo 8 vzorků fenyklového čaje. Ve všech případech to byly výrobky dovezené do České republiky z jiných zemí. V těchto vzorcích byla současně hmotnostní spektrometrií prokázána přítomnost durmanových alkaloidů. Zdravotně závadné vzorky byly neprodleně staženy z prodeje a zlikvidovány. Spotřebitelé byli rovněž průběžně informováni prostřednictvím médií.

Polyaromatické uhlovodíky v olivových olejích

V březnu a dubnu roku 2001 zjistila ČZPI mnohonásobně překročený hygienický limit polyaromatických uhlovodíků u vzorků olivových olejů dovezených ze Španělska.

Na nevyhovující šarže byly uloženy zákazy uvádění do oběhu, dovozcům bylo uloženo stáhnout nevyhovující výrobky z oběhu. Toto opatření ČZPI přimělo kompetentní španělské orgány k uskuteční série laboratorních analýz a posléze k obdobnému rozhodnutí, tj. neprodleně stáhnout závadný olej z distribuční sítě na celém španělském území, a k pozastavení jejich výroby. Nadlimitní množství polyaromatických uhlovodíků bylo zjištěno zejména u levných olivových olejů vyráběných z olivových výlisků. I v tomto případě ČZPI průběžně informovala veřejnost. 

Kontaminant 3-MCPD v sojových omáčkách

Rozsáhlý průzkum britské agentury pro potraviny FSA (Food Standart Agency) zaměřený na přítomnost kontaminantu 3-MCPD (3-monochlor-1,2-propandiol) v sojových omáčkách byl podnětem pro sérii testů také v řadě evropských zemí.

Na Slovensku zjistila SPPI (Slovenská poĺnohospodárska a potravinárska inšpekcia) přítomnost 3-MCPD v sojové omáčce českého výrobce. Na základě tohoto podnětu provedla ČZPI analýzy několika tuzemských i zahraničních vzorků sójových omáček. Výsledky kontroly potvrdily zjištění SPPI, obsah 3-MCPD v sójové omáčce českého výrobce byl několikrát vyšší, než je maximální limit dle nařízení Evropské komise 466/2001. Na nevyhovující výrobek byl uložen zákaz a byl stažen z tržní sítě. Také tento případ byl za značného zájmu veřejnosti publikován.  

Sušené a proslazené ovoce

Cílem kontrolní akce bylo prověřit zdravotní nezávadnost sušeného a proslazeného ovoce z hlediska obsahu aditivních látek, a to zejména konzervantů (oxidu siřičitého, kyseliny benzoové, kyseliny sorbové) a syntetických barviv, včetně jejich deklarace na obale pro spotřebitele a dále, zda deklarovaný název výrobku odpovídá jeho charakteru.

Celkem bylo odebráno 36 vzorků a z tohoto počtu 27 vzorků (75 %) nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Nedostatky se týkaly především oxidu siřičitého a barviv, o jejichž použití nebyl spotřebitel na obale náležitě informován, nesprávně uvedeného názvu a u několika výrobků nebylo uvedeno také složení (přidaný cukr).  

graf3.jpg

 

Balené vody

Cílem kontroly bylo prověřit zdravotní nezávadnost balených vod z hlediska mikrobiologických, fyzikálních a chemických požadavků. Uskutečnila se u všech českých výrobců balených přírodních minerálních vod, balených vod stolních a kojeneckých. V rámci kontrolní akce byly prověřeny rovněž vzorky dovozových balených vod.

Z 39 vzorků nevyhověly 3 vzorky. Důvodem byly nadlimitní obsah dusitanů a dusičnanů a nedostatky týkající se označování obsahu fluoridů.

Výsledky prokázaly, že porušení zdravotní nezávadnosti se u této komodity vyskytuje spíše v ojedinělých případech a obecně lze říci, že kvalita tradičních balených vod (přírodních minerálních, kojeneckých a stolních) je na dobré úrovni