Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 
 • BSE - bovinní spongiformní encefalopatie ("nemoc šílených krav")
 • Codex Alimentarius - Codex Alimentarius Commision (Mezinárodní komise pro koordinaci norem a směrnic pro výrobu, obchod a kontrolu potravin
 • ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s.
 • ČSN EN - Česká státní norma, respektující Evropskou normu
 • ČZPI - Česká zemědělská a potravinářská inspekce
 • DNA - deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina)
 • EN - evropská norma
 • ES - Evropské společenství
 • EU - European Union (Evropská unie)
 • FAO - Food and Agriculture Oraganization of UN (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
 • FAPAS - The Food Analysis Performance Assessment Scheme (Mezinárodní testování způsobilosti laboratoří-chemické analýzy)
 • FEPAS - The Food Evaluation Performance Assessment Scheme (Mezinárodní testování způsobilosti laboratoří-mikrobiologické analýzy)
 • FLEP - Food Law Enforcement Practitioners (Sdružení zástupců evropských inspekčních orgánů, které uplatňují potravinářské zákony v praxi)
 • FSA - Food Standart Agency (britská agentura pro potraviny)
 • FSAI - Food Safety Authority of Ireland (Irský úřad pro bezpečnost potravin)
 • GMO - geneticky modifikované organismy
 • GOSKOMSANEPIDNADZOR - Státní výbor pro sanitární a epidemiologický dozor Ruské federace
 • GOSSTANDART - Státní norma Ruska
 • GOST R - systém certifikace Ruska
 • CHEK - Chemische Kwaliteitsborging (systém testování způsobilostí laboratoří organizovaný nizozemskou inspekcí pro potraviny)
 • IAFD - Irish Agri-Food Development (společnost, která organizačně zajišťovala projekt Phare na vzdělávání zaměstnanců ČZPI)
 • IS - informační systém
 • IVVM - Institut pro výzkum veřejného mínění
 • MATRA - finanční program nizozemské vlády pro pomoc kandidátským zemím při budování institucí ve veřejném sektoru
 • MTZL - mezilaboratorní testování způsobilosti laboratoří
 • OECD - Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj)
 • PCR - polymerace chain reaction (polymerázová řetězová reakce)
 • PHARE - finanční program Evropské komise pro pomoc kandidátským zemím při přípravě na vstup do Evropské unie
 • QUID Thematic Network (QUID - Quantitative Ingredient Declaration, uvádění množství složek potraviny) evropská síť laboratoří, které uplatňují směrnici 79/112/EHS o označení a uvádění množství jednotlivých složek potravin v praxi
 • SPPI - Slovenská poĺnohospodárská a potravinárská inšpekcia (bývalý slovenský kontrolní úřad pro potraviny)
 • SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, návrh nového názvu ČZPI
 • TAIEX - Technical Assisstance Information Exchange Office (Úřad pro výměnu informací o technické pomoci) - instituce založená Evropskou komisí za účelem pomoci přidruženým zemím střední a východní Evropy v přípravě na začlenění do vnitřního trhu EU
 • TNK - technické normalizační komise
 • ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Usnesení vlády č. 410/2000 - usnesení vlády, kterým se stanoví systém jazykových zkoušek a systém prokazování jazykové kvalifikace vybraných zaměstnanců ve státní správě
 • Usnesení vlády č. 1028/2001 - usnesení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy zaměstnaců ve správních úřadech
 • WHO - World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)