Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Prioritou kontrolní činnosti České zemědělské a potravinářské inspekce v průběhu roku 2001 byla - stejně jako v předchozím období - kontrola zdravotní nezávadnosti potravin, tedy průběžné sledování dodržování mikrobiologických požadavků na potraviny a požadavků na dodržování povoleného obsahu cizorodých látek v potravinách. Značná pozornost byla věnována také kontrole potravin klamavě označených (tzv."falšování") a dodržování ostatních závazných požadavků, stanovených pro uvádění potravin a tabákových výrobků do oběhu.

V průběhu roku 2001 provedli inspektoři ČZPI celkem 22 122 jednotlivých kontrol, z toho ve výrobě 8 080, ve velkoskladech 1 704, v maloobchodě 12 219 a na ostatních místech 119 kontrol.

V roce 2001 uložila ČZPI za porušení povinností stanovených právními předpisy 2 453 pokut ve správním řízení v celkové výši 28 678 000 Kč. Při stanovování výše pokut se přihlíželo zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

Na nevyhovující potraviny a tabákové výrobky v celkové hodnotě 29 531 000 Kč byly v roce 2001 uloženy zákazy uvádění do oběhu. Z toho podíl z výroby činil 11 088 000 Kč, z obchodní sítě - dovozové potraviny a tabákové výrobky 11 933 000 Kč a podíl z obchodní sítě - tuzemské výrobky 6 510 000 Kč.

V oblasti mezinárodních aktivit se ČZPI aktivně účastnila jednání významných mezinárodních organizací a navázala další oficiální kontakty s evropskými úřady a institucemi. V roce 2001 pokračovala komunikace s Evropskou komisí, zejména z hlediska harmonizace potravinového práva ČR s právem EU.

Během roku 2001 byl ukončen projekt Phare, týkající se vzdělávání. Současně byly zahájeny přípravné práce na novém projektu, který by měl jednak napomoci při zvyšování efektivity činnosti ČZPI, jednak podpořit budování komplexního informačního systému, který propojí všechny orgány státní správy, jež se podílejí na kontrole potravin.

ČZPI se aktivně podílela na odborném přípomínkování a na legislativní práci při přípravě právních předpisů, zejména na zpracování návrhu nového zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci (resp. Státní zemědělské a potravinářské inspekci), který by měl být již plně harmonizován s právními předpisy Evropské unie.

V průběhu roku 2001 se zlepšila vnitřní i vnější komunikace ČZPI. Intranet, vybudovaný koncem roku 2000, byl plně zprovozněn a je naplňován celou řadou vnitřních i externích dokumentů, předpisů, přehledů a dalších informací. O výsledcích své činnosti poskytovala ČZPI průběžně odborné i spotřebitelské veřejnosti informace především prostřednictvím sdělovacích prostředků a vlastních internetových stránek.