Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Komunikaci s veřejností (resp. se spotřebiteli) zastřešuje v ČR zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který nabyl účinnosti 1.1.2000. ČZPI tak poskytuje informace z většiny oblastí své činnosti (výjimkou jsou např.osobní data apod.).

ČZPI komunikuje se spotřebiteli otevřeně a pravidelně, a to buď přímo (prostřednictvím odpovědí na konkrétní dotazy, konzultacemi konkrétních problémů nebo šetřením podnětů ke kontrole) nebo nepřímo (k tomuto účelu slouží především webové stránky ČZPI). U příležitosti významných potravinářských veletrhů (např. Mezinárodní gastronomický veletrh v Brně apod.) ČZPI zřizuje informační místo pro spotřebitele.

Nejúčinnější formou informování je pravidelný kontakt s širokým spektrem médií, jimž ČZPI poskytuje v pravidelných tiskových zprávách informace o výsledcích kontrolních akcí i o další činnosti inspekce. Při významných a mimořádných příležitostech (nález zdravotně závadné potraviny na trhu, spotřebitelsky významné výsledky kontroly, apod.) svolává ČZPI tiskové konference. Pro spotřebitelské rubriky deníků i pro odborné časopisy připravují pracovníci inspekce osvětové články, týkající se potravin nebo se účastní obdobně zaměřených besed v elektronických médiích (rozhlas a televize).

Zavedenou praxí ČZPI je denní monitoring tisku. Články, reportáže a rozhovory jsou vkládány na intranet, kde jsou aktuálně k dispozici všem pracovníkům inspekce. Současně slouží jako zpětná vazba pro průzkum zájmu spotřebitelů o konkrétní tématiku z oblasti kontroly potravin. Osvědčila se dobrá spolupráce s médií, jejichž poznatky pokládá ČZPI za jeden z podkladů při plánování kontroly nebo jako podněty k aktuálnímu šetření.

Z evidence dotazů spotřebitelů a z monitoringu tisku za poslední dva roky je viditelný nárůst zájmu o problematiku potravin a zdravé výživy. Z výsledku šetření IVVM (Institut pro výzkum veřejného mínění), který proběhl v červnu 2001, vyplynula rostoucí důvěra spotřebitelů vůči orgánům pro dohled nad potravinami. Tento výsledek je - mimo jiné - v přímé souvislosti s rostoucí informovaností veřejnosti.

ČZPI k 1.3.2002 zřizuje nové pracoviště pro styk s veřejností (3 pracovníci), jehož náplní bude zlepšení kontaktů se spotřebiteli a médií.

Webové stránky ČZPI

ČZPI se snaží prostřednictvím vlastních webových stránek uveřejňovat maximální množství informací o své činnosti. Zveřejňuje na nich důležité informace o závadných potravinách, tiskové zprávy, nově vydané zákony a vyhlášky, informuje výrobce o přístupech ČZPI ke kontrole v určitých oblastech (GMO, víno, biopotraviny…) a zveřejňuje zde zajímavosti a rady pro spotřebitele.

Podle provedeného průzkumu jsou webové stránky ČZPI intenzivně využívány veřejností (podnikateli, novináři, studenty i běžnými spotřebiteli). Na stránkách ČZPI bylo k 13.2.2002 zaznamenáno 31 096 přístupů. K značnému nárůstu návštěv na stránkách ČZPI dochází pravidelně ve spojitosti s tiskovými konferencemi inspekce nebo s uveřejněním informace týkající se nálezu závadné potraviny.

Nadále přetrvává velký zájem o seznam právních předpisů, seznam kódů E, informace o závadných potravinách a o informace, rady a odborné články pro spotřebitele. Mezi nejvíce navštěvované soubory patří: Seznam kódů E; Seznam právních předpisů včetně jejich aktualizovaného znění; Jak se bránit nevyhovujícím výrobkům v obchodní síti; Co prozradí obal potraviny; Přecitlivělost na potraviny; Přístup ČZPI ke geneticky modifikovaným potravinám; Problematika falšování potravin a Látka 3-MCPD v sojové omáčce. Z nově uveřejněných informací se návštěvníci stránek zajímali o článek Mikrobiální původci alimentárních onemocnění a Těžké kovy v životním prostředí a jejich vliv na lidský organismus.

Od roku 2001 mohou spotřebitelé prostřednictvím webových stránek inspekce podávat podněty k šetření přímo k jednotlivým krajským inspektorátům.

V rámci projektu Agris, který se zabýval hodnocením www serverů využitelných pro podnikání v agrárním sektoru, byly webové stránky ČZPI hodnoceny jako nejlepší.

Informace poskytované podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

  • počet podaných žádostí o informace - 746
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0