Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Evropská integrace

ČZPI pozorně sleduje vývoj v oblasti evropského potravinového práva a aktivity Evropské komise spojené se založením Evropského úřadu pro potraviny tak, jak předpokládá Bílá kniha Komise o bezpečnosti potravin z ledna roku 2000, přestože není orgánem odpovědným za harmonizaci potravinářské legislativy ČR s právem ES a ani se přímo neúčastní předvstupních jednání v oblasti potravin. Ke změnám v právu ES, které se ČZPI bezprostředně dotýkají, však bezesporu patří vydání nového nařízení 1148/2001 o kontrole jakosti čerstvého ovoce a zeleniny, které zcela ruší nařízení z roku 1992 a zavádí v této oblasti některé nové prvky. Vzhledem k tomu, že ČZPI pracovala na přípravě zákona o SZPI (viz kap. 7), bylo nutno i tuto změnu do legislativního návrhu promítnout.

V souvislosti s přípravou nového zákona o SZPI a se zrychlujícím se tempem příprav České republiky na vstup do EU, začala ČZPI pracovat na systemizaci legislativy ES v oblasti potravin a jejím podrobném srovnávání s českými právními normami. Tzv. tabulky slučitelnosti k návrhu nového zákona, které jsou povinnou přílohou každého legislativního návrhu předloženého vládě, jsou základem pro zpracování podobných analýz dalších relevantních předpisů, na jejichž základě ČZPI vykonává svou působnost.

V oblasti přístupových jednání ČZPI úzce spolupracovala s Ministerstvem zemědělství a dalšími zainteresovanými orgány na přípravě technických konzultací mezi Českou republikou a Evropskou unií týkajících se fytosanitární oblasti. ČZPI se zpracováním části o monitoringu a kontrole reziduí pesticidů a kontaminantů v potravinách podílela na zpracování strategie pro fytosanitární oblast do doby vstupu do EU.

Mezinárodní organizace

I v roce 2001 se zástupci ČZPI zúčastnili několika jednání významných mezinárodních organizací jako je FLEP a Komise Codex Alimentarius WHO/FAO. XVII. zasedání FLEPu se konalo v červnu v Londýně a ČZPI na něm měla svého zástupce. Konalo se také zasedání pracovní skupiny FLEPu pro mykotoxiny, jejímž členem je ČZPI od roku 2000, tedy od začátku jejího fungování. Rovněž na pravidelném zasedání Výboru pro metody zkoušení a vzorkování Codexu Alimentarius byl přítomen zástupce ČZPI. Inspekce k některým návrhům směrnic podala připomínky, které byly v rámci zasedání diskutovány. Zasedání některých dalších výborů jako je Výbor pro aditiva a přídatné látky, Výbor pro rezidua pesticidů nebo Výbor pro potraviny pro zvláštní výživu se zástupci ČZPI zúčastnili jako pozorovatelé.

ČZPI navázala oficiální kontakty se Subregionálním úřadem FAO pro střední a východní Evropu, který sídlí v Budapešti. Na základě předběžných jednání bylo dohodnuto, že ČZPI bude s FAO spolupracovat při přípravě seminářů o bezpečnosti potravin pořádaných v České republice. Bude rovněž spolupracovat na organizačním zajištění mezinárodního workshopu o bezpečnosti potravin pro země střední a východní Evropy a pro státy bývalého Sovětského svazu.

Projekty EU

K významným aktivitám na poli mezinárodních vztahů patří i příprava a realizace projektů hrazených z různých programů Evropské unie nebo jejích členských zemí. V roce 2001 byl ukončen projekt Phare, týkající se vzdělávání (viz kap. 6). ČZPI již paralelně s jeho realizací začala s přípravou projektové dokumentace pro nový projekt Phare, který by měl jednak napomoci zvýšení efektivity činnosti ČZPI, jednak vytvořit databázovou základnu pro komunikace mezi všemi orgány státní správy, které se podílejí na kontrole potravin v ČR. Projekt počítá s vybudování informačního systému, který by propojoval všechny dané orgány a který by byl připraven na propojení s Rapid Alert Systemem provozovaným Evropskou komisí. Realizace projektu by měla začít na podzim 2002 a skončit na jaře roku 2004. ČZPI rovněž podala návrh na projekt hrazený z programu MATRA - jedná se o prostředky vyhrazené nizozemskou vládou pro budování institucí ve veřejném sektoru. Projekt se soustředí zejména na další vzdělávání zaměstnanců ČZPI a měl by být realizován v průběhu roku 2003.

ČZPI se rovněž přihlásila k práci na mezinárodním projektu QUID Thematic Network, jehož hlavním cílem je vytvořit evropskou síť laboratoří, které uplatňují směrnici 79/112/EHS o označování a prezentaci výrobků v praxi. Hlavním cílem projektu, který by měl trvat 3 roky, je zejména výměna zkušeností a informací v oblasti stanovení podílu jednotlivých složek uváděných ve složení potravin, provedení mezilaboratorních experimentů a vytvoření určité infrastruktury pro přenos a výměnu informací mezi laboratořemi podílejícími se na úřední kontrole potravin. V roce 2001 se konala první dvě zasedání pracovní skupiny k tomuto projektu, na která ČZPI vyslala svého zástupce.

Spolupráce se zahraničními partnery

Vzhledem k blížícímu se vstupu ČR do EU vyvstala nutnost navázání užších bilaterálních vztahů s kontrolními orgány nejen v zemích EU, ale i v zemích přidružených. Zatímco v roce 2000 navázala ČZPI bližší vztahy s irským FSAI, v roce 2001 došlo k uzavření bilaterální dohody o spolupráci v oblasti dozoru nad trhem s maďarským Generálním inspektorátem pro ochranu spotřebitele. Smlouva specifikuje hlavní oblasti spolupráce a rámcově vymezuje způsob výměny informací a zkušeností.

Konference, semináře

Zaměstnanci ČZPI se zúčastnili různých mezinárodních seminářů a kurzů. K těm nejvýznamnějším patří seminář "Food Safety First", který se konal v Nizozemí a byl hrazen nizozemskou vládou. Jeho hlavním cílem bylo seznámit účastníky s principy kontroly potravin v Nizozemí a se systémem potravinového práva EU. Nizozemská vláda rovněž hradila kurz "Chain Management and Agricultural Development", který byl zaměřen na představení principů efektivního zajištění zdravotní nezávadnosti potravin od prvovýroby, přes zpracování, distribuci až po maloobchod.

Konference, jichž se zástupci ČZPI účastní, jsou nejen příležitostí k výměně informací a odborných zkušeností, ale také k navázání neformálních kontaktů s představiteli jiných kontrolních organizací, výzkumných ústavů, Evropské komise či jiných institucí. V roce 2001 to byly např. konference o ochraně spotřebitele v elektronickém obchodě, která se konala v Budapešti, konference o bezpečnosti potravin ve Slovinsku nebo společná konference WHO a FSAI o posílení národních programů bezpečnosti potravin.