Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví a orgány veterinární správy je realizována zejména vzájemným předáváním podnětů ke kontrole v případech zjištění porušení právních povinností stanovených zákonem o potravinách ve věcech patřících do působnosti jiného orgánu dozoru a dále předáváním informací důležitých pro výkon dozorových kompetencí.

Stejně tak předává ČZPI podněty příslušným orgánům Policie České republiky při podezření z páchání trestné činnosti zjištěném při výkonu dozoru. Poskytuje rovněž součinnost při šetření trestné činnosti.

ČZPI úzce spolupracuje s jinými orgány státní správy při přípravě novel právních předpisů s cílem dosáhnout vzájemně propojené a sladěné právní úpravy a jednotného postupu v oblasti evropské integrace.

Úzká spolupráce s finančními úřady vyplývá mimo jiné ze skutečnosti, že finanční úřady jsou kompetentní k vymáhání pokut uložených ve správním řízení za porušení právních povinností při výrobě potravin či při jejich uvádění do oběhu.

S Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví spolupracuje ČZPI např. při ověřování skutečností důležitých pro výkon kontroly potravin nebo výrobků, které jsou padělky nebo nedovolenými napodobeninami.

Se Státním ústředním archivem spolupracuje ČZPI při výkonu spisové služby.

Od orgánů celní správy získává ČZPI důležité informace o potravinách dovážených na naše území ze zahraničí. U živnostenských úřadů ověřuje platnost živnostenských listů předkládaných kontrolovanými osobami a naopak předává příslušným živnostenským úřadům informace o závažných porušeních právních povinností při výkonu živnosti.