Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Aktivní legislativa

Legislativní práce ČZPI byly v roce 2001 zaměřeny především na přípravu novely zákona č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, tak, jak bylo stanoveno v plánu legislativních prací vlády. Vzhledem k velkému počtu navrhovaných změn, které přesahovaly rámec novely, však bylo rozhodnuto, že bude zpracován a vládě předložen návrh nového zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Nový zákon reaguje jak na potřeby změn vyplývající z realizace kontroly potravin v České republice, tak na nutnost harmonizace kontroly potravin v ČR s právem ES. Návrh zákona, který bude plně harmonizován s právem ES, byl vládě předložen v září 2001.

Z těch požadavků EU, které byly do nového zákona zapracovány, je účelné zmínit např. povinnost laboratoří, které provádějí rozbory vzorků potravin pro účely kontroly, používat akreditované metody a dodržovat požadavky na správnou laboratorní praxi, nebo povinnost ČZPI (SZPI) spolupracovat při výkonu kontroly nejen, jako doposud, s příslušnými národními správními úřady a v případě zjištění závažných skutečností, které narušují nebo jsou způsobilé narušit ochranu spotřebitele, také s příslušnými orgány EU.

Nový zákon o ČZPI (SZPI) však neznamená pouze úpravu práv a povinností ČZPI (SZPI). Potažmo si vyžádal i úpravy zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Například podnikatel, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory bude povinen oznámit tuto skutečnost ČZPI (SZPI) nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu.

Kromě výše uvedeného návrhu zákona zpracovala ČZPI rovněž návrh vyhlášky o metodách zkoušení a způsobu odběru vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

Pasivní legislativa

ČZPI v průběhu celého roku pozorně sledovala legislativní dění v ČR a v rámci mezirezortního připomínkového řízení zasílala odpovědným rezortům připomínky či stanoviska k návrhům zákonů či vyhlášek. Jedná se zejména o zákon o vinařství a vinohradnictví, zákon o obalech, zákon o ochraně označení původu, zákon o chemických látkách a přípravcích, dále vyhláška pro zmrazené potraviny, vyhláška pro klasifikaci jatečně upravených těl jatečného skotu, vyhláška, kterou se stanoví látky k aromatizaci potravin nebo vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů.

Podobně jako v minulých letech, tak i v roce 2001 se pracovníci ČZPI aktivně účastnili prací na tvorbě a novelizaci prováděcích vyhlášek k zákonům, podle kterých ČZPI kontroluje.

Pracovníci ČZPI se dále aktivně účastnili práce v technických normalizačních komisích (TNK), zřízených při Českém normalizačním institutu (TNK č. 116 Potraviny, TNK č. 6 Řízení jakosti). ČZPI je rovněž pravidelným účastníkem připomínkového řízení k návrhům českých technických norem (ČSN), které jsou nově tvořeny a zaváděny v ČR. V loňském roce ČZPI připomínkovala celkem 67 norem, z toho se 27 týkalo metod zkoušení a ve čtyřiceti případech to byly normy předmětové.