Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

V roce 2001 probíhalo na všech pracovištích ČZPI další rozšiřování a zkvalitňování výpočetní techniky. Podstatně se zvýšil počet notebooků a přenosných tiskáren a starší počítače byly nahrazeny výkonnou technikou.

Vybraní inspektoři ověřovali práci s notebooky přímo při kontrolách v terénu, kde tiskli protokoly, dílčí protokoly a zákazy. Vyhodnocení celé akce na jedné straně ukázalo, že se zlepšila čitelnost a úprava kontrolních materiálů a zvýšila se informovanost kontrolních pracovníků, na druhé straně ale poukázala na nutnost změny odborných programů tak, aby tisk dokumentů v terénu probíhal automatizovaně z dat o kontrole zde vložených.

Významný pokrok nastal rovněž v oblasti podnikového intranetu. Intranet byl instalován na ústředním inspektorátě ke konci roku 2000 a v průběhu roku 2001 byl postupně naplňován nejen různými typy podnikových dokumentů (metodické pokyny, organizační směrnice a řády, příkazy ústředního ředitele a další), ale i předpisy a dokumenty externími (předpisy EU, předpisy Codexu Alimentarius, normy ČSN). Dále jsou na intranetu průběžně uveřejňovány zprávy z ústředně řízených akcí, z plánovaných kontrol cizorodých látek, aktuální hlášení o zdravotně závadných potravinácha také aktuální výsledky monitoringu médií.

V ČZPI je od roku 1996 používán informační systém, jehož nosnými programy jsou "Kontrolní činnost" a "Laboratorní činnost". Tento systém byl v průběhu používání několikrát modifikován a doplněn. V současné době se jeví jako nedostatek, že data z kontrolní činnosti nejsou dostupná v kompletní podobě v reálném čase pro celou organizaci. Proto se ČZPI připravuje na přechod na technologickou platformu internet/intranet. Cílem je vytvořit aplikaci client/server pro on-line pořizování dat z kontrolní a laboratorní činnosti přes webové rozhraní na jeden centrální datový server a diferencovaný dálkový přístup k datům podle přístupových práv pro různé kategorie pracovníků. Provázání do jednoho systému by se týkalo podsystémů Kontrolní činnost, Laboratorní činnost, Přehledy ČZPI, Stížnosti, Certifikace ovoce a zeleniny, Ekonom. Dotazy a výběry v systému by se uskutečňovaly jak pomocí šablon pro typické dotazy, tak podle vlastní konstrukce dotazu. IS by měl zachovat všechny funkce a většinu výstupů stávajícího systému a využít co nejvíce podnikové zdroje výpočetní techniky.

Úvodním krokem tohoto záměru bylo vypracování studie na nový odborný informační systém externí firmou koncem roku 2001. Na jejím základě se v dalším období předpokládá implementace nového informačního systému, který by měl zásadním způsobem zvýšit informační podporu jak inspektorů, tak řídících pracovníků ČZPI.