Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Ovoce a zelenina v obchodních řetězcích a ve vybraných maloobchodních provozovnách

Účelem této rozsáhlé kontroly zaměřené na jakost, zdravotní nezávadnost a označování bylo získat objektivní obraz o stavu a úrovni prodeje čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce.

Uskutečnila se u rozhodujících prodejců s celostátní i lokální působností. Celkem bylo kontrolováno 38 osob, z toho 14 kontrolovaných osob působí na území prakticky celé České republiky, 24 kontrolovaných osob má působnost lokální. Ve 415 provozovnách inspektoři zkontrolovali 13 974 šarží čerstvého ovoce a zeleniny, jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 1 950 šarží, tj. 14,0 %. Vzhledem ke značnému rozsahu kontrolovaných šarží lze tento podíl nevyhovujících považovat za objektivní stav jakosti čerstvého ovoce a zeleniny uváděných do oběhu nejdůležitějšími prodejci.  

Potraviny pro sportovce

Jednalo se o kontrolu potravin určených pro zvláštní výživu sportovců uváděných do oběhu ve fitnesscentrech a specializovaných prodejnách pro sportovce. V průběhu této kontroly bylo zkontrolováno 1 349 potravin v 77 provozovnách.

Předmětem kontroly bylo zjistit, zda jsou tyto výrobky uváděny do oběhu s platným souhlasem Ministerstva zdravotnictví, zda jsou uváděny do oběhu pouze balené, zda prodejci dodržují hygienické požadavky na prodej potravin a zda je označování těchto potravin v souladu s právními předpisy. 

Jako nevyhovující bylo hodnoceno 195 vzorků, což představuje 14,5 % z hodnoceného počtu. Nejčastějšími nedostatky byly: neexistence platného souhlasu Ministerstva zdravotnictví, neuvedení údajů v českém jazyce, popřípadě neúplné označování. Ani v jednom případě nebylo zjištěno porušení hygienických požadavků na prodej potravin.

Přítomnost geneticky modifikované DNA v potravinách a surovinách ze sóji

Cílem kontrolní akce bylo zjistit metodou PCR, v jakém rozsahu jsou do oběhu uváděny potraviny a suroviny obsahující geneticky modifikovanou DNA. Pokud potravina obsahuje geneticky modifikovanou DNA, řadí se mezi tzv. potraviny nového typu a dle zákona o potravinách podléhá zvláštnímu režimu uvádění do oběhu.

Celkem bylo zkontrolováno 20 vzorků potravin a surovin. U 5 vzorků potravin a 2 vzorků surovin byla zjištěna přítomnost modifikované DNA, což znamená, že na jejich výrobu byla buď použita geneticky modifikovaná surovina nebo při jejich výrobě došlo touto modifikovanou surovinou ke kontaminaci. Kontrola prokázala, že je v současnosti uváděn do oběhu významný podíl potravin obsahujících geneticky modifikovanou DNA. 

K uvádění těchto potravin do oběhu v roce 2001 stačil souhlas Ministerstva zdravotnictví, od 1. 1. 2002 musí být potraviny nového typu stanoveným způsobem rovněž označeny.

Sójové výrobky

Předmětem kontroly byly především zakysané sójové výrobky, tofu, sojanéza, tempeh, sójové nápoje a sójové nápoje v prášku. Cílem kontroly bylo ověřit systém kritických bodů u výrobců potravin ze sóji, neboť tyto potraviny představují zvýšené riziko z hlediska porušení zdravotní nezávadnosti, a dále prověřit mikrobiologické a jakostní požadavky.

V průběhu kontrolní akce bylo zkontrolováno 14 výrobců sójových výrobků, v 5 případech byly vzorky odebrány v tržní síti. Z celkem odebraných 68 vzorků nevyhovělo požadavkům mikrobiologickým, analytickým nebo na označování 25 vzorků, což představuje 36,8 %. 

Šumivá a perlivá vína

Kontrola byla zaměřena na šumivá a perlivá vína tuzemské i zahraniční produkce uváděná do oběhu v předvánočním čase. Cílem bylo prověřit zdravotní nezávadnost, jakost a označování, včetně toho, zda nedochází ke klamání spotřebitele.

Celkem bylo zkontrolováno 58 vzorků, z nichž 32 vzorky nevyhověly, nejčasněji pro neodpovídající bezcukerný extrakt. Ani v jednom případě nebylo zjištěno porušení zdravotní nezávadnosti. Kontrola prokázala, že zejména perlivá vína od malých neznámých výrobců jsou problematická.

Vína s přívlastkem - evidence, faktury a obchodní listiny

Kontrola byla zaměřena na prodejce a výrobce vín s přívlastkem. Základním cílem bylo zjistit, zda spotřebitel není klamán tím, že za víno s přívlastkem jsou vydávána vína neohodnocená a nezatříděná v komisi expertů Ministerstva zemědělství pro hodnocení a zatřídění vín. Kontrola se uskutečnila u 105 prodejců, 92 výrobců (z toho bylo 83 výrobců z moravských regionů a 9 z českých regionů) a 2 distributorů. Nedostatky byly zjištěny jen v ojedinělých případech.

Jakost konzumních brambor pozdních

Cílem kontrolní akce bylo zjistit, jaký je stav jakosti konzumních brambor pozdních uváděných do oběhu výrobci a maloobchodními firmami a odstranit případné nedostatky. Podle prvotních podnětů z ledna a února 2001 neodpovídala uvedená komodita do značné míry stanoveným požadavkům.

Celkem bylo kontrolováno 441 šarží konzumních brambor pozdních, z toho požadavkům právních předpisů nevyhovělo 201 šarží, tj. 45,6 %. Ze zjištěných závad převažovaly vady dužniny (resp. barevné změny dužniny) - šednutí až černání, které bylo zjištěno u 131 šarží, tj. u 29,7 % z celkového počtu