Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Pravost slunečnicových a olivových olejů

Cílem kontrolní akce bylo prověřit pravost jednodruhových sluneč-nicových a olivových olejů. Proto byly stanoveny vybrané ukazatele, zejména analýza spektra charakteristických mastných kyselin a typických sterolů. Celkem bylo odebráno 34 vzorků olejů (22 olivových a 12 slunečnicových).

Při rozborech nevyhověly 3 vzorky jednodruhových slunečnicových olejů, u kterých byly naměřeny zvýšené hodnoty brassicasterolu indikující přítomnost řepkového oleje, na základě čehož byly vzorky vyhodnoceny jako klamavě označené. V případě kontroly pravosti olivových olejů všechny vzorky vyhověly, ani v jednom případě nebyl zjištěn přídavek jiného druhu rostlinného oleje, a zároveň všechny olivové oleje deklarované jako "panenské" odpovídaly svým charakteristickým složením dané kategorii. Správnost označování těstovin vzhledem k použitému názvu "vaječné" nebo "domácí"

Kontrola byla zaměřena na detekci klamavého označení - "falšování" - vaječných a domácích těstovin. Výrobce, který použije při výrobě vaječných nebo domácích těstovin menší než požadované množství vajec nebo nepoužije vejce vůbec, označuje tyto těstoviny jako vaječné nebo domácí klamavě.

Celkově bylo hodnoceno 53 vzorků od 32 výrobců, z toho nevyhovělo 16 vzorků (to je asi 30 % z celkového počtu). Z hlediska množství představovaly zkontrolované šarže 28 419 kg, z toho nevyhovělo 2 731 kg (to je necelých 10 % z kontrolovaného množství). Označování masa a masných výrobků

V souvislosti s ochrannými opatřeními týkajícími se výskytu BSE u skotu v některých zemích EU provedla ČZPI kontrolu masných výrobků (salámů, párků, špekáčků atp.). Cílem bylo ověřit imunochemickou metodou Cortex, zda neobsahují hovězí maso (svalovinu), která není uvedena ve složení na obale výrobku. Celkem bylo zkontrolováno 65 vzorků masných výrobků (41 tuzemské výroby a 24 zahraniční výroby), z nichž 9 vzorků nevyhovělo (z toho bylo 6 tuzemských výrobků a 3 zahraniční), neboť u nich byla prokázána přítomnost hovězí svaloviny neuvedené ve složení na obale.

S jistým časovým odstupem byla u dalších balených masných výrobků provedena kontrola se stejným cílem. V jejím rámci bylo zkontrolováno 41 vzorků z dovozu, které ve složení na obale neměly uvedenou hovězí svalovinu. V tomto případě všechny vzorky vyhověly. Další kontrola masa a masných výrobků byla zaměřena na to, zda prodávané hovězí výsekové maso je správně označeno stanovenými údaji.

V rámci kontrolní akce bylo celkem zkontrolováno 109 provozoven, které uváděly do oběhu hovězí výsekové maso. V 21 případech (tj. 19 %) nebylo toto maso označeno v souladu se stanovenými požadavky.

graf4.jpg

Potraviny označené jako "bezlepkové" nebo "bez lepku" a "s nízkým obsahem laktózy" nebo "bezlaktózové"

Cílem kontroly obsahu lepku v potravinách označených jako "bezlepkové" nebo "bez lepku" a obsahu laktózy v potravinách označených "s nízkým obsahem laktózy" nebo "bezlaktózové" určených pro zvláštní výživu osob s potravinovými alergiemi a intolerancemi bylo zjistit, zda deklarace obsahu lepku nebo laktózy odpovídá jejich skutečnému obsahu v potravině a zda označení těchto potravin není klamavé.

Rozbory prokázaly, že všech 7 vzorků odebraných pro stanovení laktózy vyhovělo závaznému limitu. Pro stanovení lepku bylo odebráno 21 vzorků potravin, přičemž 4 vzorky překročily stanovený limit.

graf5.jpg

Pravost medu

Důvodem pro tuto kontrolní akci byl mj. i fakt, že falšování medu začíná být celosvětovým problémem, země EU a ČR nevyjímaje.

V rámci kontroly bylo odebráno celkem 47 vzorků medů. Kromě dalších laboratorních rozborů na jakost byl kapalinovou chromatografií stanovován tzv. "sacharidický profil" a izotopovou metodou byly prováděny průkazy přídavků sirupů na bázi kukuřičného škrobu a třtinového cukru.

Z celkového počtu analyzovaných vzorků nevyhovělo pro různé nedostatky 22 vzorků (to je 46,8%), včetně falšování: u 8 vzorků byl prokázán přídavek škrobového sirupu v jednom případě přídavek cukru.

Odrůdová pravost a jednotnost konzumních brambor

Obecným cílem kontroly bylo zjistit, zda konzumní brambory uváděné do oběhu a označené názvem odrůdy odpovídají této skutečnosti, zda se neprodávají deklarované odrůdy brambor s příměsemi jiných odrůd.

V průběhu kontroly v měsíci dubnu až červnu bylo celkem prověřeno 131 šarží konzumních brambor pozdních tuzemského původu a brambor raných z dovozu. Nepovolený výskyt příměsí hlíz jiné odrůdy, nebo záměna deklarované odrůdy za odrůdu jinou, byl zjištěn u celkem 42 vzorků, tj. 32,1 %.

V listopadu pak bylo kontrolováno celkem 50 šarží konzumních brambor pozdních tuzemské provenience. Požadavkům právních předpisů nevyhovělo celkem 8 kontrolovaných šarží, tj. 16,0 procent.